Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Stan szklisty
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-107-TS-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Technologia szkła i powłok amorficznych
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Borczuch-Łączka Maria (mlaczka@poczta.fm)
Academic teachers:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
dr inż. Pawlik Justyna (pawlikj@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę stosowania nowoczesnych technologii w przemyśle, ma swiadomość wpływu badań podstawowych na aplikacyjne aspekty materiałowe. TC2A_K07, TC2A_K08 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować szkło o zadanych właściwościach, dla danego zestawu umie wstępnie określić zdolność szkłotwórczą oraz możliwość krystalizacji TC2A_U01 Activity during classes,
Examination,
Presentation,
Scientific paper
M_U002 Student potrafi zaprojektować proces wytwarzania szkieł przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych metod ich otrzymywania. TC2A_U13 Activity during classes,
Examination,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę dotycząca charakterystyki fizykochemicznej oraz budowy szkła. TC2A_W04 Examination
M_W002 Student zna uwarunkowania istnienia stanu szklistego, a także różnice pomiędzy witryfikacją a krystalizacją. Zna metody otrzymywania szkieł. TC2A_W02 Activity during classes,
Examination,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę stosowania nowoczesnych technologii w przemyśle, ma swiadomość wpływu badań podstawowych na aplikacyjne aspekty materiałowe. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować szkło o zadanych właściwościach, dla danego zestawu umie wstępnie określić zdolność szkłotwórczą oraz możliwość krystalizacji + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować proces wytwarzania szkieł przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych metod ich otrzymywania. + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę dotycząca charakterystyki fizykochemicznej oraz budowy szkła. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna uwarunkowania istnienia stanu szklistego, a także różnice pomiędzy witryfikacją a krystalizacją. Zna metody otrzymywania szkieł. + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

Program wykładów obejmuje zapoznanie z pojęciami:zdolność szkłotwórcza stopów i jej uwarunkowania; wiązania chemiczne a zdolność szkłotwórcza, definicje szkła. Charakterystyka stanu szklistego pod względem jego struktury i tekstury, właściwości materiałów szklistych i sposobów ich otrzymywania; porównanie z materiałami krystalicznymi. Przemiana witryfikacyjna; kinetyka studzenia stopów a możliwość zeszklenia substancji chemicznych. Termodynamika stanu szklistego – energia swobodna i entropia szkieł. Relaksacja strukturalna szkieł. Niekonwencjonalne metody wytwarzania szkieł – synteza zol-żel, metoda CVD. Specyficzne właściwości materiałów szklistych – refrakcja, dyspersja, barwa, luminescencja, zjawisko laserowe.

Seminar classes:

Program seminariów obejmuje:
Teorie budowy wewnętrznej szkieł. Metody strukturalne i ich użyteczność do badań struktury materiałów szklistych. Witryfikacja a krystalizacja; charakterystyka i porównanie obydwu przemian. Materiały szkliste otrzymywane metodą zol-żel. Szkła dla optyki niekonwencjonalnej – szkła nieliniowe, szkła gradientowe; charakterystyka składów chemicznych i właściwości. Szkła dla techniki światłowodowej. Szkła hybrydowe organiczno-nieorganiczne. Szkła metaliczne – specyfika procesu zeszklenia i właściwości szkieł metalicznych w porównaniu z metalami krystalicznymi.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 134 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Participation in seminar classes 30 h
Participation in lectures 30 h
Preparation for classes 6 h
Contact hours 6 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK=0,6*E+0,4*S (S,E-oceny uzyskane w pierwszym terminie lub średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych we wszystkich terminach)

Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Technologia szkła, właściwości fizykochemiczne, metody badań, część 1, Ceramika Polski Biuletyn Ceramiczny vol. 73, 2002
Technologia szkła, właściwości fizykochemiczne, metody badań, część 2, Ceramika, Polski Biuletyn Ceramiczny vol. 113, 2012
Stan szklisty,E. Gorlich, Wydawnictwo AGH. Kraków 1989.
Properties and Application of Glass, H. Rawson, 1980
Praca zbiorowa: Technologia szkła T.1 i 2, wyd.3, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None