Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Szkło i materiały szkliste w budownictwie
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-108-TS-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Technologia szkła i powłok amorficznych
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student prawidłowo interpretuje i dostrzega problemy związane z technologią wytwarzania i użytkowaniem szklistych materiałów stosowanych w budownictwie TC2A_K07 Activity during classes,
Examination,
Oral answer,
Presentation,
Scientific paper
Skills
M_U001 Student potrafi klasyfikować materiały szkliste stosowane w budownictwie TC2A_U15, TC2A_U01 Examination,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi określić parametry użytkowe materiałów szklistych stosowanych w budownictwie TC2A_U17, TC2A_U03 Examination,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu technologii szklistych materiałów stosowanych w budownictwie oraz zna ich właściwości użytkowe TC2A_W04 Activity during classes,
Examination,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student prawidłowo interpretuje i dostrzega problemy związane z technologią wytwarzania i użytkowaniem szklistych materiałów stosowanych w budownictwie + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi klasyfikować materiały szkliste stosowane w budownictwie + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić parametry użytkowe materiałów szklistych stosowanych w budownictwie + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu technologii szklistych materiałów stosowanych w budownictwie oraz zna ich właściwości użytkowe + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

1.Właściwości użytkowe szkła: twardość, właściwości termiczne, akustyczne, elektryczne, chemiczne, optyczne, mechaniczne.
2.Modyfikacja właściwości szkła i materiałów szklistych pod kątem ich zastosowania w budownictwie.
3.Klasyfikacja szkła budowlanego.
4.Rodzaje szkła płaskiego oraz metody formowania: szkło płaskie ciągnione, walcowane, float, kształtki budowlane.
5.Proces technologiczny wytwarzania szkła płaskiego metodą float.
6.Szkła otrzymywane w procesach przetwórstwa: szkło bezpieczne (hartowane, klejone), szyby zespolone, szkło polerowane, szkło ognioochronne.
7.Powłoki nanoszone na szkło.
8.Szkło stosowane w architekturze.
9.Włókna szklane :materiały konstrukcyjne z dodatkiem włókie szklanych.
10.Szkło piankowe.
11.Wykorzystanie stłuczki szklanej oraz materiałów szklistych do budowy dróg
i autostrad
12.Substancja szklista w granulowanych żużlach wielkopiecowych i popiołach lotnych.
13.Metody badań szkła stosowanego w budownictwie.
14.Możliwości aplikacji szkła i materiałów szklistych w budownictwie.
15.Kierunki i możliwości rozwoju technologii szkieł budowlanych

Seminar classes:

1.Metody badań szkła stosowanego w budownictwie.
2.Metody wyznaczania izolacyjności akustycznej, termicznej szyb zespolonych
3.Projektowanie oszklenia przy wykorzystaniu programu Pilkington Spectrum.
4.Kierunki i możliwości rozwoju szklenia strukturalnego.
5.Fotowoltaika zintegrowana z budownictwem.
6.Dyrektywy, normy dotyczące wyrobów szklanych wynikające z prawa budowlanego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 129 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 34 h
Participation in seminar classes 30 h
Contact hours 5 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK=0,6*E+0,4*S (S,E-oceny uzyskane w pierwszym terminie lub średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych we wszystkich terminach)

Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.Praca zbiorowa: Technologia szkła T.1 i 2, wyd.3, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.
2.W. Grześkowiak, „Obróbka szkła”, Wyd. Przemysłu lekkiego i spożywczego, Warszawa1967.
3.L. B. Klindt, W. Klein, „Szkło jako materiał budowlany“, wyd. Arkady, W-wa 1982.
4.B. Weller, S. Unnewehr, K. Harth, S. Tasche, Glass in building: principles, applications, examples, Birkhauser Verlag AG, 2009.

Czasopisma:
1.„Szkło i Ceramika”, wyd. W-wa, red. D. Pruszkowska.
2.“Świat szkła”, Euro-Media Sp. z o.o.
3.Glass in Building Magazine (on-line).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Obowiązkowa obecność na zajęciach seminaryjnych