Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Powłoki amorficzne
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-109-TS-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Technologia szkła i powłok amorficznych
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Nocuń Marek (nocun@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Nocuń Marek (nocun@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest kompetentny w zakresie określania jakości powłok amorficznych TC2A_K07 Test
Skills
M_U001 Student potrafi wytworzyć warstwy amorficzne w oparciu o technologię emalii TC2A_U13 Presentation
Knowledge
M_W001 Student ma wiedze z zakresu powłok amorficznych TC2A_W04 Activity during classes,
Examination
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu technologii warstw amorficznych TC2A_W08 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest kompetentny w zakresie określania jakości powłok amorficznych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wytworzyć warstwy amorficzne w oparciu o technologię emalii - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedze z zakresu powłok amorficznych + - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu technologii warstw amorficznych + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:
Powłoki amorficzne i powłoki na szkle

Program wykładów:
1.Tradycyjne powłoki szkliste – emalie, historia rozwoju, ogólna charakterystyka technologii, przygotowanie szkliwa, przygotowanie podłoża, techniki nakładania, przygotowanie gęstwy,
a. emaliowanie stali
b. emaliowanie żeliwa
c. emaliowanie metali kolorowych
d. emaliowanie metali szlachetnych
e. emaliowanie szkła
f. przyczepność, zjawiska fizykochemiczne warunkujące przyczepność
g. wady powłok i ich przyczyny
2. Warstwy amorficzne nieorganiczne otrzymywane technika zol-żel
a. chemia procesu
b. struktura i morfologia otrzymanych warstw
c. techniki nakładaniad. wybrane zastosowania
3. Warstwy amorficzne nieorganiczno-organiczne (hybrydowe) otrzymywane techniką zol-żel
4. Warstwy amorficzne otrzymywane technikami próżniowymi, wprowadzenie do technik próżniowych
4.1 warstwy otrzymywane poprzez rozpylanie jonowe
a. fizyczne podstawy zjawiska
b. odmiany procesu
c. technika magnetronowa
d. aparatura
e. struktura i morfologia otrzymywanych warstw
f. wybrane zastosowania
4.2 Warstwy amorficzne otrzymywane techniką CVD
a. chemia procesu
b. odmiany techniki
c. aparatura
d. stosowane związki
e. praktyczne zastosowania
5. Wybrane zastosowania praktyczne powłok na szkle
a. warstwy o przewodnictwie elektronowym
b. warstwy o przewodnictwie jonowym
c. warstwy antyrefleksyjne
d. warstwy refleksyjne
e. warstwy o specjalnej charakterystyce optycznej (solar-control)
f. warstwy dekoracyjne
g. warstwy katalityczne
h. warstwy bakteriobójcze
i. warstwy hydrofobowe i hydrofilowe
j. układy wielowarstwowe (układy elektrochromowe)
6. Podstawowe metody badań powłok amorficznycha. pomiary własności optycznych
b. pomiary grubości
c. odporność chemiczna i mechaniczna
d. analiza składu chemicznego
e. analiza morfologii

Seminar classes:

Program seminariów:
Charakterystyka technologii emaliowania metali, przygotowanie emalii, techniki nakładania, przygotowanie podłoży, techniki zdobienia, emalie specjalne – jubilerskie, witrażowe itp.. Technika próżniowa, metody uzyskiwania próżni, rodzaje pomp, metody pomiaru niskich ciśnień. Charakterystyka technik PVD otrzymywania cienkich powłok na szkle, typowe zastosowania. Charakterystyka technik CVD otrzymywania cienkich powłok na szkle, właściwości, typowe zastosowania. Wybrane metody badań powłok, Wady powłok i ich przyczyny.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 137 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 30 h
Participation in seminar classes 30 h
Participation in lectures 30 h
Contact hours 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Egzamin 60%
Referat na seminarium – przygotowanie i wygłoszenie – 30%
Aktywność na zajęciach, udział w dyskusji – 10%

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw chemii, fizyki i nauki o materiałach

Recommended literature and teaching resources:

Literatura zalecana:
1. Pr. zb., Technologia szkła” t. 1 i 2, Wyd. Arkady, Warszawa 1987.
2. M.Ciecińska i in., „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 1, Ceramika / Ceramics, vol. 73, Kraków 2002.
3. M.Ciecińska i in., „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 2, Ceramika / Ceramics, vol. 113, Kraków 2012.
4. M.Łączka, „Optyka i spektroskopia szkieł”, Ceramika 58, Kraków 1999.
5. A. Tomsia, B. Zapytowski, Technologia przemysłu emalierskiego
6. A. Appen, Chemia szkła
7. M. Nocuń, Amorficzne warstwy ochronne na bazie materiałów hybrydowych, Ceramics vol.98 Kraków 2007
8. B. Krause, Thin films on glass, Springer, Berlin 1977
9. H.K. Pulker, Coating on glass, Elsevier, Amsterdam 1984

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None