Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy biotechnologii
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-204-TS-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Technologia szkła i powłok amorficznych
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Pamuła Elżbieta (epamula@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Frączek-Szczypta Aneta (afraczek@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Pamuła Elżbieta (epamula@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Stodolak-Zych Ewa (stodolak@agh.edu.pl)
dr inż. Krok-Borkowicz Małgorzata (krok@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość roli procesów biotechnologicznych w gospodarce oraz ich wpływu na ludzkość i środowisko TC2A_K06, TC2A_K01 Oral answer
Skills
M_U001 potrafi scharakteryzować podstawowe konstrukcje bioreaktorów i stosowane w nich materiały TC2A_U16 Test
M_U002 potrafi omówić operacje jednostkowe w biotechnologii TC2A_U16 Test
Knowledge
M_W001 posiada podstawową wiedzę dotyczącą wykorzystania mikroorganizmów i komórek w procesach biotechnologicznych TC2A_W14, TC2A_W01 Test
M_W002 posiada wiedzę na temat wykorzystania biotechnologii w różnych dziedzinach nauki i w przemyśle TC2A_W14, TC2A_W01 Test
M_W003 zna sposoby wytwarzania materiałów w procesach biotechnologicznych oraz mechanizmy biodegradacji materiałów TC2A_W01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość roli procesów biotechnologicznych w gospodarce oraz ich wpływu na ludzkość i środowisko - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi scharakteryzować podstawowe konstrukcje bioreaktorów i stosowane w nich materiały - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi omówić operacje jednostkowe w biotechnologii - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada podstawową wiedzę dotyczącą wykorzystania mikroorganizmów i komórek w procesach biotechnologicznych - - - - - + - - - - -
M_W002 posiada wiedzę na temat wykorzystania biotechnologii w różnych dziedzinach nauki i w przemyśle - - - - - + - - - - -
M_W003 zna sposoby wytwarzania materiałów w procesach biotechnologicznych oraz mechanizmy biodegradacji materiałów - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

1.Wprowadzenie do klasycznej i nowoczesnej biotechnologii.
2.Budowa i funkcje mikroorganizmów, komórek roślinnych i zwierzęcych.
3.Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej (DNA, RNA, replikacja, ekspresja genów).
4.Metody modyfikacji genetycznej organizmów i inżynieria genetyczna, organizmy transgeniczne (GMO).
5.Kultury komórkowe i tkankowe i ich wykorzystanie.
6.Kataliza enzymatyczna.
7.Podstawowe operacje i procesy w biotechnologii, optymalizacja bioprocesów.
8.Bioreaktory – klasyfikacja i dobór.
9.Zastosowanie mikroorganizmów do pozyskiwania surowców mineralnych – biohydrometalurgia.
10.Biotechnologia w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym.
11. Materiały ze źródeł odnawialnych (wytwarzane z surowców odnawialnych i w oparciu o procesy biotechnologiczne), materiały zrównoważone (sustainable materials)
12.Biotechnologia w ochronie środowiska (oczyszczanie ścieków, bioremediacja gleb).
13.Ekoenergia (biogaz, biomasa, biopaliwa).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Preparation for classes 15 h
Participation in seminar classes 30 h
Realization of independently performed tasks 32 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią z kolokwiów i ocen za odpowiedzi ustne.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony podstawowy kurs fizyki, chemii ogólnej i chemii organicznej.

Recommended literature and teaching resources:

1.Biotechnologia żywności, Praca zbiorowa pod red. W. Bednarskiego i A. Repsa, WNT, Warszawa, 2003.
2.E. Klimiuk, M. Łebkowska, Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN, Warszawa, 2004.
3.J. Długoński, Biotechnologia mikrobiologiczna, Wyd. UŁ, Łódź, 1997.
4.J. Buchowicz, Biotechnologia molekularna, Wyd. PWN, Warszawa 2009.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None