Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologia szkła i powłok amorficznych
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-208-TS-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Technologia szkła i powłok amorficznych
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Wasylak Jan (wasylak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
dr inż. Ciecińska Małgorzata (mciecinska@op.pl)
prof. dr hab. Gil Aleksander (gil@agh.edu.pl)
dr inż. Greiner-Wrona Elżbieta (egrwrona@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Nocuń Marek (nocun@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Środa Marcin (msroda@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Wasylak Jan (wasylak@agh.edu.pl)
dr inż. Pawlik Justyna (pawlikj@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych w zakresie technologgi i przetwórstwa szkła TC2A_K05 Activity during classes,
Examination,
Test,
Oral answer,
Scientific paper,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
M_K002 Studnet rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój technologii szkła i powłok amorficznych TC2A_K06 Activity during classes,
Examination,
Test,
Oral answer,
Scientific paper,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi określić warunki istnienia stanu szklistego, zaprojektować zestaw szklarski, wytworzyć szkło oraz wskazać kierunki jego zastosowania i przetwórstwa TC2A_U15, TC2A_U01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Scientific paper,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z fizykochemii stanu szklistego, zdolności szkłotwórczej stopów, zna właściwości materiałów szklistych i zakres ich zastosowań, zna podstawowe metody wytwarzania szkieł, emalii, powłok amorficznych oraz metody ich przetwórstwa. TC2A_W04 Activity during classes,
Examination,
Test,
Scientific paper,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
M_W002 student ma poszerzonę wiedzę o surowcach wykorzystywanych w technologii mszkła w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju TC2A_W07 Activity during classes,
Examination,
Test,
Scientific paper,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych w zakresie technologgi i przetwórstwa szkła + - + - - + - - - - -
M_K002 Studnet rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój technologii szkła i powłok amorficznych + - + - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi określić warunki istnienia stanu szklistego, zaprojektować zestaw szklarski, wytworzyć szkło oraz wskazać kierunki jego zastosowania i przetwórstwa + - + - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z fizykochemii stanu szklistego, zdolności szkłotwórczej stopów, zna właściwości materiałów szklistych i zakres ich zastosowań, zna podstawowe metody wytwarzania szkieł, emalii, powłok amorficznych oraz metody ich przetwórstwa. + - + - - + - - - - -
M_W002 student ma poszerzonę wiedzę o surowcach wykorzystywanych w technologii mszkła w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju + - + - - + - - - - -
Module content
Lectures:

1.Charakterystyka stanu szklistego i przemiany witryfikacyjnej.
2.Pojecie zdolności szkłotwórczej stopów. Surowce szkłotwórcze. Topniki i modyfikatory. Surowce pomocnicze: klarujące, przyspieszające topienie,, barwiące, odbarwiające.
3. Mechanizmy barwienia i odbarwiania szkieł.
4. Proces topienia zestawów surowcowych – procesy fizyczne i reakcje chemiczne.
5.Właściwości stopów szkłotwórczych – lepkość, napięcia powierzchniowe, skłonność do krystalizacji.
6.Praktyka topienia w warunkach przemysłowych. Procesy klarowania i ujednaradniania szkła.
7.Technologie formowania ze stopów: wydmuchiwanie, ciągnienie, formowanie na kąpieli metalicznej (float), walcowanie, prasowanie, rozwłóknianie.
8.Technologie branżowe produkcji szkła.
9.Charakterystyka składów chemicznych emalii. Emalie gruntowe i kryjące.
10.Metody nanoszenia emalii na wyroby.
11.Powłoki nieorganiczne i organiczno-nieorganiczne nanoszone na szkło metodami fizycznymi i chemicznymi.
12.Przetwórstwo szkła: hartowanie termiczne, wymiana jonowa, obróbka termoplastyczna

Laboratory classes:

1.Obliczenia zestawów szklarskich. Obliczanie właściwości szkieł -dr inż.M.Ciecińska
na podstawie składu chemicznego
2.Przygotowanie zestawów szklarskich. Kontrola jednorodności dr inż.M.Ciecińska
zestawu
3.Mikroskopia grzewcza szkieł i zestawów szklarskich - dr hab. inż. M.Środa
4.Właściwości mechaniczne szkieł dr inż.K.Cholewa
5.Pomiar współczynnika załamania światła-dr inż.M.Reben
6.Właściwości termiczne szkieł. Analiza rentgenowska szkieł izestawówszklarskich dr hab. inż. M.Środa 7.Przepuszczalność świetlna szkieł .Ilościowa charakterystyka barwy-dr inż.M.Ciecińska
8.Wytop szkieł-dr inż.M.Reben
9.Odporność chemiczna szkieł-dr inż E.G. – Wrona
10.Szyby zespolone-dr inż M.Reben
11.Elektrostatyczne techniki nanoszenia powłok – prof.dr hab.A.Gil
12.Wyznaczanie różnicy barw powłok amorficznych-dr hab.inż.M.Środa
13.Właściwości elektryczne szkieł i powłok amorficznych dr hab.inż M.Nocuń,prof.AGH
14.Kolokwium zaliczeniowe-zespół pracowników.

Seminar classes:

Seminarium obejmuje zagadnienia dotyczące metodyki badań szkła, szkło-ceramiki, emalii, powłok amorficznych oraz zagadnienia dotyczące aktualnego stanu wiedzy związanej z problemami przemysłu szklarskiego oraz przetwórstwa szkła.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 259 h
Module ECTS credits 9 ECTS
Realization of independently performed tasks 4 h
Examination or Final test 5 h
Contact hours 10 h
Preparation for classes 60 h
Participation in laboratory classes 90 h
Participation in seminar classes 60 h
Participation in lectures 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:
Ocena końcowa (OK) obliczana jest wg. wzoru:

OK=0,6E+0,2*L+0,2S (E-ocena z egzaminu, L-ocena z zajęć laboratoryjnych, S-ocena z zajęć seminaryjnych)

*L-ocena z zajęć laboratoryjnych L=(L1+L2+…Ln), gdzie n-ilość ćwiczeń laboratoryjnych

Procent uzyskanych punktów w ocenie końcowej przeliczany jest na ocene zgodnie z regulaminem studiów AGH

Prerequisites and additional requirements:

Obowiązkowa obecność na zajęciach wykładowych, laboratoryjnych oraz seminaryjnych.

Recommended literature and teaching resources:

1.Pr. zb., Technologia szkła” t. 1 i 2, Wyd. Arkady, Warszawa 1987.
2.M.Łączka, „Optyka i spektroskopia szkieł”, Ceramika 58, Kraków 1999.
3.Praca zbiorowa, „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 1, Ceramika / Ceramics, vol. 73, Kraków 2002.
4.Praca zbiorowa, „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 2, Ceramika / Ceramics, vol. 113, Kraków 2012.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None