Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ochrona środowiska w technologii chemicznej
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-303-TS-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Technologia szkła i powłok amorficznych
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Wacławska Irena (iwac@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Szumera Magdalena (mszumera@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Wacławska Irena (iwac@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z wykorzystaniem technologii chemicznych w ochronie głównych składowych środowiska naturalnego oraz uwarunkowań prawnych w tym zakresie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość wpływu emisji substancji zanieczyszczających na jakość poszczególnych składowych środowiska naturalnego. TC2A_K01 Participation in a discussion
M_K002 Rozumie znaczącą rolę chemii w rozwiązywaniu zagadnień związanych z ochroną środowiska. TC2A_K06 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi ocenić przydatność i ograniczenia stosowanych technologii służących zarówno ograniczeniu, emisji zanieczyszczeń do poszczególnych składowych środowiska, jak i ich usuwania. TC2A_U09 Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi opisać „przyjazne dla otoczenia” technologie przemysłowe oparte na procesach chemicznych. TC2A_U16, TC2A_U07 Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą właściwości fizykochemicznych substancji zanieczyszczających poszczególne składowe środowiska naturalnego oraz zna mechanizmy ich oddziaływania na środowisko. TC2A_W13, TC2A_W11, TC2A_W14 Test,
Participation in a discussion
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii chemicznych służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do poszczególnych składowych środowiska, jak i ich usuwaniu. TC2A_W11 Test,
Participation in a discussion
M_W003 Zna kierunki i technologie neutralizacji i gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych. TC2A_W11 Test,
Participation in a discussion
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu unijnych i krajowych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska. TC2A_W16 Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość wpływu emisji substancji zanieczyszczających na jakość poszczególnych składowych środowiska naturalnego. - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie znaczącą rolę chemii w rozwiązywaniu zagadnień związanych z ochroną środowiska. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi ocenić przydatność i ograniczenia stosowanych technologii służących zarówno ograniczeniu, emisji zanieczyszczeń do poszczególnych składowych środowiska, jak i ich usuwania. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi opisać „przyjazne dla otoczenia” technologie przemysłowe oparte na procesach chemicznych. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą właściwości fizykochemicznych substancji zanieczyszczających poszczególne składowe środowiska naturalnego oraz zna mechanizmy ich oddziaływania na środowisko. - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii chemicznych służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do poszczególnych składowych środowiska, jak i ich usuwaniu. - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna kierunki i technologie neutralizacji i gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych. - - - - - + - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu unijnych i krajowych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
Zagadnienia seminaryjne

1.Budowa i skład chemiczny poszczególnych składowych środowiska naturalnego.
2.Geochemia środowiska – cykle biogeochemicznej podstawowych pierwiastków naruszenia równowagi przyrodniczej.
3.Rodzaje zanieczyszczeń atmosfery i podstawowe procesy technologiczne wykorzystywane do oczyszczania gazów odlotowych. Sposoby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
4.Rodzaje zanieczyszczeń środowiska wodnego, chemiczne technologie i materiały dla uzdatniania wód i oczyszczania ścieków.
5.Rodzaje zanieczyszczeń środowiska glebowego, technologie oraz materiały służącego jego ochronie.
6.Gospodarka odpadami przemysłowymi – charakterystyka i podział odpadów, kierunki i technologie ich neutralizacji i gospodarczego wykorzystania.
7.Biotechnologia w ochronie środowiska – mikrobiologiczne usuwanie metali ze ścieków, mikrobiologiczne ługowanie metali z odpadów przemysłowych.
8.Unijne i krajowe regulacje prawne dotyczące ochrony poszczególnych składowych środowiska naturalnego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5 * ocena z przygotowanej prezentacji + 0,5 * ocena z kolokwium zaliczeniowego

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. A. Kabata-Pendias, H. Pendias, Biogeochemia pierwiastków śladowych, WPWN Warszawa, 1999.
2. B. Poskrobko, T. Poskrobko, K. Skiba, Ochrona biosfery, WPWE, Warszawa, 2007.
3. E. Klimiuk, M. Łebkowska, Biotechnologia w ochronie środowiska, WPWN, Warszawa, 2004.
4. F. Maciak, Ochrona rekultywacyjna środowiska, WSGGW, Warszawa, 2003.
5. C. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, WPWN, Warszawa, 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None