Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Matematyka I
Course of study:
2017/2018
Code:
GIP-1-101-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Niedoba Wiesław (niedoba@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Niedoba Wiesław (niedoba@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi precyzyjnie formułować wypowiedzi i logicznie wnioskować IP1A_K01 Examination
Skills
M_U001 Potrafi obliczać granice ciągów i funkcji IP1A_U01, IP1A_U05 Activity during classes,
Examination,
Test
M_U002 Umie obliczać pochodne funkcji i stosować rachunek różniczkowy do badania wykresu funkcji IP1A_U01, IP1A_U09, IP1A_U05 Activity during classes,
Examination,
Test
M_U003 Zna metody obliczania wyznaczników macierzy,potrafi wyznaczyć macierz odwrotną,umie rozwiązywać układy równań liniowych IP1A_U01, IP1A_U09, IP1A_U05 Activity during classes,
Examination,
Test
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej IP1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W002 Zna zasady działań na macierzach, oraz twierdzenia o istnieniu rozwiązania układów równań liniowych IP1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W003 Zna podstawy geometrii anlitycznej w przestrzeni trójwymiarowej, równania prostej i płaszczyzny IP1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi precyzyjnie formułować wypowiedzi i logicznie wnioskować + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi obliczać granice ciągów i funkcji + + - - - - - - - - -
M_U002 Umie obliczać pochodne funkcji i stosować rachunek różniczkowy do badania wykresu funkcji + + - - - - - - - - -
M_U003 Zna metody obliczania wyznaczników macierzy,potrafi wyznaczyć macierz odwrotną,umie rozwiązywać układy równań liniowych + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady działań na macierzach, oraz twierdzenia o istnieniu rozwiązania układów równań liniowych + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawy geometrii anlitycznej w przestrzeni trójwymiarowej, równania prostej i płaszczyzny + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Ciągi liczbowe:własności ciągów,granicaciągu,liczba e
2.Funkcje jednej zmiennej:własności funkcji,funkcje cyklometryczne,granice funkcji,ciągłość funkcji
3.Pochodna funkcji, badanie wykresu funkcji, wzór Taylora,zastosowanie pochodnych w naukach technicznych i ekonomicznych
4.Macierze,działania na macierzach,macierz odwrotna,wyznacznik macierzy,rząd macierzy, układy równań liniowych,zastosowanie macierzy w ekonomii
5.Rachunek wektorowy ,iloczyn skalarny i wektorowy,prosta i płaszczyzna w przesrtzeni trójwymiarowej

Auditorium classes:

Na ćwiczeniach audytoryjnych rozwiązywane są zadania zgodnie z programem wykładów:
1.Ciągi liczbowe,własności ciągów,granice ciągów,liczba e
2.Funkcje jednej zmiennej,własnościfunkcji,funkcje cyklometryczne,granice funkcji,funkcje ciągłe
3.Pochodna funkcji jednej zmiennej,badanie wykresu funkcji,wzór Taylora,zastosowanie pochodnychw naukach ekonomicznychi technicznych.
4.Macierze, działania na macierzach,wyznacznik macierzy, macierz odwrotna,rząd macierzy,układy równań liniowych.zastosowanie rachunku macierzowego w ekonomii
5.Rachunek wektorowy,iloczyn skalarny i wektorowy, prosta i płaszczyzna w przestrzeni.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 154 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Contact hours 1 h
Examination or Final test 3 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Preparation for classes 30 h
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa OK jest średnią ważoną oceny z egzaminu OE i oceny zaliczenia ćwiczeń OC;
OK=0.7 OE+0.3 OC

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.W.Krysicki. L.Włodarski Analiza matematyczna w zadaniach cz.I PWN Warszawa 2004
2.W.Stankiewicz Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych cz.I PWN Warszawa 2001
3.H.Gurgul Matematyka Dla studentów zarządzania AGH. Kraków 2010
4.W.Niedoba.A.Gonet Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej PWSZ Krosno 2003
5.W.Niedoba. A.Gonet Algebra PWSZ Krosno 2005
6.W.Żakowski, W Kołodziej Matematyka cz I WNT WArszawa 2000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1.W.Niedoba A.Gonet ;Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej PWSZ Krosno 2003
2.W.Niedoba A.Gonet ; Algebra PWSZ Krosno 2005
3.W.Niedoba Matematyka wyższa dla licencjatów WSZiB 2010

Additional information:

None