Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy metrologii
Course of study:
2017/2018
Code:
GIP-1-104-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Nowak Bernard (bernak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Nowak Bernard (bernak@agh.edu.pl)
dr inż. Ptaszyński Bogusław (ptaszyns@agh.edu.pl)
dr inż. Kuczera Zbigniew (zkuczera@agh.edu.pl)
dr inż. Łuczak Rafał (rluczak@agh.edu.pl)
dr inż. Życzkowski Piotr (piotr.zyczkowski@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł dotyczy podstawowych zagadnień związanych z metrologią: jednostki, pomiary, błędy i niepewności, zmienne losowe, korelacja, regresja.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu metrologii. IP1A_K01 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi określić niepewność pomiaru. IP1A_U01, IP1A_U02, IP1A_U09 Test
M_U002 Student umie przeprowadzić analizę korelacji i regresji zadanych wyników pomiarów. IP1A_U01, IP1A_U02, IP1A_U09 Test
M_U003 Student potrafi przeprowadzić analizę statystyczną wyników pomiaru z wykorzystaniem podstawowych metod statystycznych. IP1A_U01, IP1A_U09 Test
M_U004 Student potrafi wykonać pomiary podstawowych wielkości fizycznych. IP1A_U08 Activity during classes,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat wykonywania pomiarów, ich zapisu oraz dokładności wskazań narzędzi pomiarowych. IP1A_W01 Test
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wyznaczania błędów i niepewności pomiaru. IP1A_W01 Test
M_W003 Student ma podstawową wiedzę na temat analizy statystycznej wyników pomiarów oraz korelacji i regresji. IP1A_W01, IP1A_W03 Test
M_W004 Student ma wiedzę z zakresu pomiaru wybranych wielkości fizycznych. IP1A_W02, IP1A_W10 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu metrologii. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi określić niepewność pomiaru. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student umie przeprowadzić analizę korelacji i regresji zadanych wyników pomiarów. - + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przeprowadzić analizę statystyczną wyników pomiaru z wykorzystaniem podstawowych metod statystycznych. - + - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykonać pomiary podstawowych wielkości fizycznych. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat wykonywania pomiarów, ich zapisu oraz dokładności wskazań narzędzi pomiarowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wyznaczania błędów i niepewności pomiaru. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę na temat analizy statystycznej wyników pomiarów oraz korelacji i regresji. + + - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę z zakresu pomiaru wybranych wielkości fizycznych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Jednostki miar i ich układy. Wielkość mierzalna. Obserwacja a pomiar. Metody pomiarowe. Narzędzia pomiarowe i ich właściwości metrologiczne. Zapis rezultatów pomiarów. Teoria błędów pomiarowych. Podstawy analizy statystycznej wyników pomiarów i wybrane rozkłady zmiennej losowej ciągłej. Analiza korelacji i regresji liniowej oraz krzywoliniowej. Przedział Neymana. Pomiary wielkości fizycznych i termodynamicznych powietrza.

Auditorium classes:

Wyznaczanie niepewności pomiaru. Miary rozproszenia danych pomiarowych, rozkłady zmiennej losowej ciągłej. Analiza korelacji i regresji. Określenie przedziału ufności Neymana. Pomiar ciśnienia i różnicy ciśnień, pomiar prędkości oraz strumienia objętości powietrza jego wilgotności i gęstości.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Contact hours 1 h
Preparation for classes 5 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wyliczana jako średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia wykładu i ćwiczeń audytoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość matematyki ze statystyką.

Recommended literature and teaching resources:

Bednarczyk J., Podstawy metrologii technicznej, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2000.
Gajda J., Statystyczna analiza danych pomiarowych, Wydawnictwo Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, Kraków 2002.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nowak B., Filek K., Łuska P.: A Verification of Mathematical Model of Mine Air Compression Refrigerator Cooperating with Evaporative Water Cooler. Archives of Mining Sciences, Vol.55 , Issue 3, s. 441 – 467, 2010 r.
Nowak B., Piątek J.: Verification of mathematical description of changes in air temperature and humidity in headings ventilated with auxiliary ventilation system. Archives of Mining Sciences, Vol.59 , No 2, p. 529 – 551, 2014 r.
Nowak B., Łuczak R.: Thermal Power of the TS-300B refrigerator in the aspects of statistical research. Archives of Mining Sciences, Vol.60 , No 2, p. 715 – 728, 2015 r.

Additional information:

Obowiązuje 1 termin zaliczenia podstawowego oraz 2 terminy zaliczeń poprawkowych.
Zaliczenie wykładów w formie pisemnej na ostatnim wykładzie. Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych w formie kolokwium.
Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych obowiązkowa. Obecność na wykładach jest zalecana a aktywność może być premiowana.
W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach audytoryjnych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.