Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIP-1-202-s
Name:
Fizyka I
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Dubiel Stanisław (Stanislaw.Dubiel@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Dubiel Stanisław (Stanislaw.Dubiel@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny. IP1A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki, ruchu drgającego i falowego oraz elektryczności. IP1A_U01, IP1A_U05 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę, w zakresie fizyki klasycznej, na temat ogólnych praw i zasad fizyki, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych. IP1A_W02 Activity during classes,
Test
M_W002 Student ma wiedzę z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego i falowego, podstaw i elektryczności. IP1A_W05, IP1A_W02 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki, ruchu drgającego i falowego oraz elektryczności. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę, w zakresie fizyki klasycznej, na temat ogólnych praw i zasad fizyki, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego i falowego, podstaw i elektryczności. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Mechanika (18h)

  • Kinetyka punktu materialnego (2h)
  • Dynamika punktu materialnego (1h)
  • Siły tarcia (1h)
  • Praca i energia (2h)
  • Zasada zachowania energii i pędu (1h)
  • Mechanika relatywistyczna (2h)
  • Kinematyka ruchu obrotowego (1h)
  • Dynamika ruchu obrotowego (1h)
  • Ruch harmoniczny prosty i tłumiony (2h)
  • Grawitacja i prawa Keplera (2h)
  • Ruch falowy (2h)
  • Fale dźwiękowe i efekt Dopplera (1h)

 2. Elektryczność (10h)

  • Ładunek i prawo Coulomba (2h)
  • Pole elektryczne i jego rodzaje (2h)
  • Prawo Gaussa i jego zastosowania(1h)
  • Kondensatory i dielektryki (1h)
  • Prąd i prawo Ohma (2h)
  • Obwody z prądem i prawa Kirchhoffa (2h)

Auditorium classes:
 1. Mechanika (9h)

  Rozwiązywanie problemów adekwatnych do:
  • Wektory i analiza wektorowa (1h)
  • Ruch postępowy (1h)
  • Tarcie (1h)
  • Energia kinetyczna i potencjalna (1h)
  • Zasada zachowania energii (1h)
  • Zasada zachowania pędu (1h)
  • Ruch obrotowy (1h)
  • Ruch harmoniczny (1h)
  • Grawitacja i prawa Keplera (1h)

 2. Elektryczność (5h)

  Rozwiązywanie problemów adekwatnych do:
  • Prawo Coulomba (1h)
  • Prawo Gaussa i pole elektryczne (2h)
  • Prawo Ohma i obwody z prądem (2h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń rachunkowych © obliczana jest następująco: procent uzyskanych punktów na ćwiczeniach przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) OK = C

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstaw algebry liniowej (operacje na wektorach)
• Znajomość rachunku różniczkowego i całkowego w zakresie podstawowym

Recommended literature and teaching resources:

1 D. Holiday, R. Resnick, Fizyka t. 1, PWN, Warszawa, 1999
2 I. W. Sawieliew, Wykłady z Fizyki 1, PWN, Warszawa, 1998

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach. Nieusprawiedliwiona absencja w =>20% zajęć skutkuje brakiem zaliczenia. Materiał przerabiany na ćwiczeniach, na których student był nieobecny, musi zostać “odrobiony” np. w ramach konsultacji.