Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIP-1-205-s
Name:
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kęsek Marek (kesek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Kęsek Marek (kesek@agh.edu.pl)
dr inż. Ogrodnik Romuald (rogrod@agh.edu.pl)
Module summary

-

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi ocenić przydatność technik komputerowych i rozumie konieczność podążania za rozwojem technologii informatycznych. IP1A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystywać podstawową funkcjonalność graficznego oprogramowania wspomagającego projektowanie. IP1A_U07, IP1A_U09 Test
M_U002 Student potrafi tworzyć rysunki techniczne z użyciem programu AutoCad IP1A_U07, IP1A_U09 Test
Knowledge
M_W001 Student rozumie funkcjonalność programu AutoCad oraz zna zasady tworzenia rysunków w tym programie IP1A_W03, IP1A_W04 Test
M_W002 Student zna podstawowe funkcje programowania użytkowego ze szczególnym uwzględnieniem programów typu CAD. IP1A_W03, IP1A_W04 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi ocenić przydatność technik komputerowych i rozumie konieczność podążania za rozwojem technologii informatycznych. + - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystywać podstawową funkcjonalność graficznego oprogramowania wspomagającego projektowanie. - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi tworzyć rysunki techniczne z użyciem programu AutoCad - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozumie funkcjonalność programu AutoCad oraz zna zasady tworzenia rysunków w tym programie + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe funkcje programowania użytkowego ze szczególnym uwzględnieniem programów typu CAD. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Programowanie VBA dla Autocad. Rozwiązywanie problemów inżynierskich technikami komputerowymi. Wykorzytywanie dedykowanego oprogramowania.Środowisko LabView. Systemy komputerowego wspomagania: projektowania – CAD (Computer Aided Design), wytwarzania – CAM (Computer Aided Manufacturing), projektowania materiałowego – CAMD (Computer Aided Materials Desing). Komputerowe wspomaganie badań inżynierskich.

Laboratory classes:

Nauka posługiwania się programem AutoCad.
Podstawy tworzenia rysunków, posługiwanie się podstawowymi kształtami, modyfikacje kształtów, rysowanie precyzyjne, warstwy, bloki, wymiarowanie, szyki, przekroje, aksonometria, siatki, powierzchnie obiekty 3D, wydruki

Project classes:

Tworzenie programu przy użyciu środowiska VBA dla AutoCad, generującego model przestrzenny zadanej klasy obiektów oraz wymagane rzuty 2D z wymiarowaniem..
Tworzenie aksonometrii wybranego obiektu.
Tworzenie interfejsu do programu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 104 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 30 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Preparation for classes 14 h
Participation in project classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową stanowi ocena wyliczona jako 60% oceny uzyskanej w ramach ćwiczeń laboratoryjnych oraz 40% oceny uzyskanej w ramach ćwiczeń projektowych.

Prerequisites and additional requirements:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami. Student może jednokrotnie poprawiać zaliczenie z ćwiczeń.

Recommended literature and teaching resources:

1. Andrzej Pikoń, AutoCAD 2014 PL Pierwsze kroki, Helion
2. Andrzej Jaskulski, AutoCAD 2015/LT2015/360+, PWN
3. Mirosław Babiuch , AutoCAD 2012 i 2012 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Marek Kęsek: Numeryczny model złoża w zintegrowanym systemie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym; Komputerowo zintegrowane zarządzanie; Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010
2. Marek Kęsek, Fuksa Dariusz: Komputerowe wspomaganie wybranych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym; Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją

Additional information:

Odrabianie nieobecności może być zrealizowane poprzez uczestnictwo w zajęciach z inną grupą ćwiczeniową.
Zaliczenie odbywa się w jednym termin podstawowym i jednym poprawkowym.
W przypadku poprawiania zaliczenia ocena jest równa średniej arytmetycznej z terminu podstawowego i poprawkowego.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu są pozytywne oceny ze wszystkich form zajęć.