Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIP-1-303-s
Name:
Projektowanie systemów produkcyjnych
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Ślósarz Mieczysław (slosarz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Ślósarz Mieczysław (slosarz@agh.edu.pl)
dr inż. Napieraj Aneta (aneta.napieraj@agh.edu.pl)
Module summary

-

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie nad zadaniem projektowym określając cele i sposób ich realizacji. IP1A_K03, IP1A_K04 Activity during classes,
Project,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi zebrać dane niezbędne do wykonania projektu systemu produkcyjnego oraz integrować zdobyte informacje. IP1A_U01 Activity during classes,
Project
M_U002 Student potrafi zaprojektować wybrany system produkcyjny. IP1A_U17, IP1A_U10 Activity during classes,
Project
Knowledge
M_W001 Student posiada szczegółową wiedzę na temat struktury systemu produkcyjnego oraz jego otoczenia. IP1A_W08 Examination,
Activity during classes
M_W002 Student posiada szczegółową wiedzę na temat procesu projektowania systemu produkcyjnego oraz zawartości projektu systemu produkcyjnego. IP1A_W08 Examination,
Activity during classes,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie nad zadaniem projektowym określając cele i sposób ich realizacji. - + + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zebrać dane niezbędne do wykonania projektu systemu produkcyjnego oraz integrować zdobyte informacje. - + + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować wybrany system produkcyjny. - + + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada szczegółową wiedzę na temat struktury systemu produkcyjnego oraz jego otoczenia. + + + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada szczegółową wiedzę na temat procesu projektowania systemu produkcyjnego oraz zawartości projektu systemu produkcyjnego. + - + + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawowe pojęcia dotyczące systemu produkcyjnego, procesu produkcyjnego i wytwórczego.
Analiza szczegółowa struktury systemu produkcyjnego. Organizacja produkcji w systemie produkcyjnym.
Planowanie i sterowanie produkcją w systemie produkcyjnym. Nowoczesne metody i koncepcje w projektowaniu i zarządzaniu produkcją.
Zawartość projektu systemu produkcyjnego.

Project classes:

Wykonanie projektu systemu produkcyjnego działającego w określonej branży w którym zostanie przedstawione zostaną mi.in:

  1. Elementy wejścia i wyjścia w systemie produkcyjnym.
  2. Struktura procesu produkcyjnego.
  3. Opis procesów technologicznych.

Auditorium classes:

Pogłębienie i rozszerzenie problematyki wykładu poprzez zadania obliczeniowe, studium przypadku oraz referaty.

Laboratory classes:

Student wykona wizualizacje i kontrolę procesu produkcyjnego przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 162 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 20 h
Participation in project classes 15 h
Completion of a project 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę stanowi średnia arytmetyczna ze wszystkich form zajęć i egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Student ma prawo do jednego terminu poprawkowego (ćwiczenia projektowe).

Recommended literature and teaching resources:

Durlik Ireneusz:
1. Inżynieria zarządzania. Cz I. Wyd. Placet, Warszawa 2004
2. Inżynieria zarządzania. Cz II. Wyd. Placet, Warszawa 2005
Brzeziński Marek:
3. Podstawy metodyczne projektowania rozruchu nowej produkcji. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996
4. Organizacja podstawowych procesów produkcyjnych i sterowanie produkcją cz.I-III., Wyd. Uczelniane Politechniki Lubelskiej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
  1. Bator A., Fuksa D., Ślósarz M.: Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych – dokładność i przydatność w podejmowaniu decyzji ekonomicznych, Przegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 9, s. 18–21.
  2. Bator A., Ogrodnik R.: Metoda określenia rentowności przedsiębiorstw wydobywczych w zintegrowanym systemie zarządzania, W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. S. 62–67.
  3. Bator A., Fuksa D., Ślósarz M.: Waloryzacja energetyczna mułów węglowych możliwością poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych, Przegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 9, s. 2–5.
Additional information:

Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.
Egzamin odbędzie się formie testu obejmującego pytania otwarte i zamknięte o charakterze wielokrotnego wyboru. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.
W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych lub laboratoryjnych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.