Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIP-1-304-s
Name:
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Cyran Katarzyna (kcyran@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Jakóbczyk Joanna (joanna.jakobczyk@agh.edu.pl)
Kamiński Paweł (pkamin@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji IP1A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi zidentyfikować rodzaj obciążeń działających na konstrukcje. IP1A_U14 Activity during classes,
Test
M_U002 Potrafi dokonać analizy nośności porostych konstrukcji IP1A_U16 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu współpracy elementów konstrukcji. IP1A_W05 Activity during classes,
Test
M_W002 Ma wiedzę z zakresu obciążeń i odkształceń dopuszczalnych dla prostych konstrukcji IP1A_W05, IP1A_W02, IP1A_W10 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zidentyfikować rodzaj obciążeń działających na konstrukcje. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać analizy nośności porostych konstrukcji + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu współpracy elementów konstrukcji. + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu obciążeń i odkształceń dopuszczalnych dla prostych konstrukcji + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Siła jako wektor. Działania na wektorach. Prawa Newtona. Aksjomaty statyki. Więzy oraz ich reakcje. Siły wewnętrzne i zewnętrzne. Równowaga płaskiego zbieżnego układu sił. Para sił i moment pary sił. Moment siły względem punktu. Równania równowagi płaskiego i przestrzennego dowolnego układu sił. Tarcie ślizgowe, tarcie toczne, tarcie cięgien. Środki ciężkości. Momenty bezwładności. Własności mechaniczne materiałów konstrukcyjnych. Naprężenia normalne i styczne. Ściskanie i rozciąganie, prawo Hook’a. Naprężenia termiczne. Stan naprężenia i odkształcenia, Naprężenia dopuszczalne. Ścinanie czyste i technologiczne. Połączenia nitowe i spawane. Skręcanie. Zginanie – obliczanie momentów gnących i sił tnących. Naprężenia przy zginaniu.

Auditorium classes:

W ramach ćwiczeń audytoryjnych rozwiązywane będą zadania z zakresu omawianego na wykładzie oraz zadania przekazane do samodzielnego rozwiązania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 79 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 30 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z kolokwium zaliczeniowego obejmującego część zadaniową (waga 0,65) oraz część teoretyczną (waga 0,35). Do uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego niezbędne jest otrzymanie jednocześnie minimum 50% punktów z części zadaniowej i minimum 50% z cześci teoretycznej.
Przy obliczaniu oceny końcowej uwzględniane są również oceny niedostateczne uzyskane ze wszystkich terminów zaliczenia.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność obowiązkowa na wykładach i ćwiczeniach audytoryjnych.
Do zaliczenia mogą przystąpić tylko studenci posiadający minimum 75% obecności na wykładach i ćwiczeniach audytoryjnych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Engel Z, Giergiel J.: Mechanika. Wyd. AGH, Kraków 1997
2. Iwulski Z.: Wyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo Dydaktyczne AGH, Kraków 2001,
3. Leyko J.: Mechanika ogólna, T. I. Statyka i kinematyka, T. II. Dynamika, PWN, Warszawa 1980
4. Mieszczerski I.W.: Zbiór zadań z mechaniki, PWN, Warszawa 1978
5. Misiak J.: Mechanika techniczna. Cz. I: Statyka i wytrzymałość materiałów. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.
6. Misiak J.: Mechanika techniczna. Cz.II. Kinematyka, Cz. III. Dynamika. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.
7. Misiak J.: Zadania z mechaniki ogólnej, Cz. I. Statyka, Cz. II. Kinematyka, Cz. III. Dynamika. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.
8. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.: Wytrzymałość materiałów. Warszawa, PWN 1997
9. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Warszawa, PWN 1997
10. Rajfert T. Rżysko J.: Zbiór zadań ze statyki i wytrzymałości materiałów. Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1979.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Kolokwium zaliczeniowe odbywa się w terminie podstawowym oraz dwóch terminach poprawkowych. Do zaliczenia poprawkowego, mogą przystąpić tylko studenci posiadający minimum 75% obecności na ćwiczeniach audytoryjnych i minimum 75% obecności na wykładach. Nieobecność na kolokwium zaliczeniowym nie uprawnia do dodatkowego terminu zaliczenia. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona na wszystkich trzech terminach.