Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diagnostyka przedsiębiorstwa
Course of study:
2017/2018
Code:
GIP-1-307-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Fuksa Dariusz (fuksa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Fuksa Dariusz (fuksa@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci na zajęciach poznają teoretyczną oraz praktyczną wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa oraz analizowania przebiegu procesów gospodarczych w nich zachodzących

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz aktualizowania wiedzy z zakresu ekonomiki. IP1A_K07, IP1A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu podstawowych pojęć dotyczących ekonomiki przedsiębiorstwa. IP1A_U01, IP1A_U14, IP1A_U12 Execution of exercises,
Activity during classes,
Test
M_U002 Student potrafi wykorzystać wiedzę do analizowania przebiegu procesów gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie IP1A_U01, IP1A_U08, IP1A_U02, IP1A_U05, IP1A_U12 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. IP1A_W13, IP1A_W09 Execution of exercises,
Activity during classes,
Test
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. IP1A_W08 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz aktualizowania wiedzy z zakresu ekonomiki. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu podstawowych pojęć dotyczących ekonomiki przedsiębiorstwa. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać wiedzę do analizowania przebiegu procesów gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki.
2. Podstawy prawne, rodzaje i formy organizacyjne przedsiębiorstw. Typy i rodzaje spółek handlowych.
3. Środki trwałe – pojęcie, klasyfikacja, zużycie środków trwałych, metody amortyzacji i ich zastosowanie, mierniki wykorzystania środków trwałych.
4. Gospodarka inwestycyjna.
5. Źródła finansowania środków trwałych, alternatywne formy pozyskiwania środków trwałych. Formy i rodzaje leasingu.
6. Środki obrotowe – pojęcie i ocena efektywności gospodarowania środkami obrotowymi (cykl krążenia a cykl handlowy).
7. Gospodarowanie zasobami pracy – poziom i struktura zatrudnienia, wydajność a pracochłonność, płace.
8. Gospodarka remontowa.
9. Pojęcie nakładów, wydatków i kosztów przedsiębiorstwa.
10. Efektywność, rentowność, zyskowność – miary i wskaźniki oceny.
11. Zdolność produkcyjna.
12. Repetytorium.

Auditorium classes:

1. Metody amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ich zastosowanie.
2. Cykl krążenia środków obrotowych.
3. Optymalizacja zapasów w przedsiębiorstwie.
4. Systemy płac i rodzaje wynagrodzenia pracownika.
5. Formy i rodzaje leasingu
6. Rodzaje remontów, normatywy remontowe, system remontów planowo-zapobiegawczych.
7. Repetytorium.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 54 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 14 h
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa określona jest jako średnia ocen (pozytywnych) z dwóch sprawdzianów. Dopuszczalny jest jeden termin poprawkowy dla każdego sprawdzianu. Dodatkowo na ocenę końcową wpływ ma aktywność studenta.
Student zachowuje termin zaliczenia pod warunkiem usprawiedliwienia nieobecności.
Student, który nie mógł uczestniczyć w zajęciach swojej grupy z ważnych i udokumentowanych przyczyn, może je uzupełnić uczestnicząc w zajęciach innej grupy lub opracować zagadnienie samodzielnie i skonsultować w terminie konsultacji prowadzącego zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach.

Recommended literature and teaching resources:

1. Duraj J.: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. PWE. Warszawa 2004
2. Kucharczyk A.: Ekonomika i podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym. Skrypty Uczelniane. Wydawnictwo AGH. Kraków 1999
3. Praca zbiorowa pod red. Janasza W.: Podstawy ekonomiki przemysłu.PWN. Warszawa 1997
4. Czopek K.: Ekonomika w górnictwie odkrywkowym.Skrypty Uczelniane. Wydawnictwo AGH. Kraków 1991
5. Sekomski K.: Mała encyklopedia ekonomiczna.PWE.Warszawa 1974
6. Pabian A.: Ekonomika przedsiębiorstwa budowlanego. Skrypty Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 1996
7. Korczyn A.: Leksykon rachunkowości, ekonomiki i finansów przedsiębiorstwa rynkowego.Wydawnictwo SIGMA. Skierniewice 1997
8.Gąsiorkiewicz L.; Ekonomika przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1999
9. Krawczyk W.,Jabłońska-Firek B.: Ekonomika przedsiębiorstwa górniczego. Skrypty Uczelniane. Wydawnictwo AGH. Kraków 1980

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Fuksa D.: Wpływ uwarunkowań rynkowych na politykę cenową przedsiębiorstwa W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006: Krynica 13–15 września 2006, s. 127–132.

2. Fuksa D.: Strategie zarządzania cenami i kosztami na przykładzie producentów skalnych surowców drogowych Przegląd Górniczy, 2008, t. 64, nr 11–12, s. 69–77. Fuksa D.: Sterowanie płynnością finansową kopalń skalnych surowców drogowych. Przegląd Górniczy, 2008, t. 64, nr 7–8, s. 74–85.

3. Fuksa D., Ciszyńska E.: Propozycje wprowadzenia zmian w polskim systemie fiskalnym w aspekcie Zintegrowanej Polityki Produktowej. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010, S. 456–462.

4. Fuksa D., Bator A., Ślósarz M.: Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych – dokładność i przydatność w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Przegląd Górniczy, 2012, t. 68, nr 9, s. 18–21.

5. Trzaskuś-Żak B., Fuksa D.: Ocena wpływu poziomu działalności przedsiębiorstwa na osiągany próg rentowności na przykładzie kopalni odkrywkowej surowców skalnych. Przegląd Górniczy, nr 12, 2015, s. 99–105.

6. Ślósarz M., Fuksa D., Kęsek M., Bator A.: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do zmian formy pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie górniczym. Przegląd Górniczy, t. 71 nr 8, 2015, s. 90–93.

Additional information: