Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIP-1-413-s
Name:
Rachunkowość
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ranosz Robert (rranosz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Ranosz Robert (rranosz@agh.edu.pl)
Module summary

-

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę dalszego dokształcania w kierunku poszerzania wiedzy finansowej dotyczącej działalności gospodarczej. Zapewnienie podstaw finansowych jest zadaniem rachunkowości IP1A_K07, IP1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
Skills
M_U001 Student potrafi ewidencjonować podstawowe operacje gospodarcze na kontach księgowych. IP1A_U02, IP1A_U13 Activity during classes,
Test
M_U002 Student zna zależności pozwalające na stworzenie bilansu, rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych. IP1A_U16, IP1A_U14, IP1A_U09, IP1A_U13 Test
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzona wiedzę związaną z ekonomicznymi uwarunkowaniami działalności inżynierskiej. Rozumie podstawowe kategorie finansowe i zna zależności pomiędzy zasobami, strumieniami i przepływami kształtującymi gospodarke finansowa przedsiębiorstwa IP1A_W13 Examination
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i potrafi identyfikować efekty tej działalności w postaci sprawozdania finansowego obejmującegoo bilans, rachunek zysków i strat oraz przeplywy pieniężne IP1A_W14 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę dalszego dokształcania w kierunku poszerzania wiedzy finansowej dotyczącej działalności gospodarczej. Zapewnienie podstaw finansowych jest zadaniem rachunkowości + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi ewidencjonować podstawowe operacje gospodarcze na kontach księgowych. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student zna zależności pozwalające na stworzenie bilansu, rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzona wiedzę związaną z ekonomicznymi uwarunkowaniami działalności inżynierskiej. Rozumie podstawowe kategorie finansowe i zna zależności pomiędzy zasobami, strumieniami i przepływami kształtującymi gospodarke finansowa przedsiębiorstwa + + - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i potrafi identyfikować efekty tej działalności w postaci sprawozdania finansowego obejmującegoo bilans, rachunek zysków i strat oraz przeplywy pieniężne + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wykład (14h)
1. System rachunkowości w przedsiębiorstwie (1h) – opis systemu rachunkowości jako systemu informacyjnego, rodzaje i zadania rachunkowości zasady rachunkowości, regulacje prawne rachunkowości
2. Zadania rachunkowości i zakres prac realizowanych (2h) –
Ewidencja i funkcjonowanie kont księgowych, Rodzaje kont księgowych, rachunki kosztów wspierające kalkulację, sprawozdawczość jako efekt rachunkowości, opis bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych
3. Wartości niematerialne i prawne (1h) – opis wartości niematerialnych i prawnych, rodzaje , wycena i ewidencja księgowa
4. Rzeczowe aktywa trwałe (1h) – opis rzeczowych aktywów trwałych, rodzaje , wycena i ewidencja księgowa
5. Inwestycje (1h) – opis inwestycji, rodzaje , wycena i ewidencja księgowa
6. Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy (1h) – rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne, rozliczenia międzyokresowe przychodów, rezerwy – opis rozliczeń, rodzaje , wycena i ewidencja księgowa
7. Zapasy w przedsiębiorstwie (1h) – opis zapasów, rodzaje , wycena i ewidencja księgowa
8. Rozrachunki w postaci należności i zobowiązań (2h) opis rozrachunków, rodzaje , wycena i ewidencja księgowa
9. Kapitały własne w przedsiębiorstwie (1h) opis kapitałów własnych , rodzaje , wycena i ewidencja księgowa
10. Ustalanie wyniku finansowego w rachunku kalkulacyjnym i porównawczym (1h) zaksięgowanie i ustalenie przepływów kosztów na kontach w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, ustalenie wyniku.
10. Przykład całościowy identyfikujący kategorie zasobowe i wynikowe w sprawozdaniu finansowym (1h)

Auditorium classes:

Ćwiczenia audytoryjne (28h)
1. Konta księgowe (3h)- funkcjonowanie kont i ustalanie zmian, plan kont, zasady rachunkowe
2. Ewidencja księgowa procesów zakupów (2h)- księgowe ujęcie procesów zakupowych dla działalności inwestycyjnej i operacyjnej
3. Ewidencja kosztów w przedsiębiorstwie (3h) – prowadzenie kont w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym
4. Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych, towarów i materiałów (2h)
5. Ustalenie wyniku na działalności operacyjnej w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym (2h)
6. Ewidencja pozostałej działalności operacyjnej (2h) – identyfikacja przychodów i kosztów pozostałej działalności
7. Ewidencja działalności finansowej (2h)- – identyfikacja przychodów i kosztów finansowych
8. Ewidencja działalności nadzwyczajnej (2h) – powstawanie zysków i strat nadzwyczajnych.
9. Ustalenie wyniku brutto i ewidencja podatku dochodowego (2h)
10. Ustalenie wyniku netto i rozliczenie wyniku w kontekście jego podziału i zatrzymania w przedsiębiorstwie (3h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 86 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 30 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią wyliczaną zgodnie z zapisami regulaminu studiów, bazująca na ocenie ważonej z ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń projektowych oraz egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw ekonomiki przedsiębiorstwa

Recommended literature and teaching resources:

Gierusz Barbara : Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK – Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Warszawa 2011
Karmańska Anna: Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Difin, warszawa 2010
Nowak Edward: Rachunkowośc – kurs podstawowy – Wydawnictwo PWE, Warszawa 2011
Walińska Ewa: Rachunkowośc finansowa, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None