Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metody zarządzania produkcją
Course of study:
2017/2018
Code:
GIP-1-414-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Bator Artur (abator@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Bator Artur (abator@agh.edu.pl)
Module summary

-

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy z zakresu zarządzania produkcją. IP1A_K07, IP1A_K02, IP1A_K09 Activity during classes,
Project,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi łączyć wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji z wiedzą z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. IP1A_U17, IP1A_U10, IP1A_U03, IP1A_U13 Activity during classes,
Examination,
Test,
Project,
Execution of a project,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U002 Student potrafi gospodarować zasobami przedsiębiorstwa dla potrzeb jego działalności, w szczególności dla potrzeb procesu produkcyjnego. IP1A_U02, IP1A_U05, IP1A_U14, IP1A_U15, IP1A_U09, IP1A_U13 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes,
Presentation
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji, zarządzania działalnością produkcyjną. IP1A_W08, IP1A_W09, IP1A_W01 Activity during classes,
Examination
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie zarządzania produkcją oraz z zakresu organizacji i zarządzania, w tym m.in.: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania. IP1A_W16, IP1A_W08, IP1A_W09, IP1A_W07 Activity during classes,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy z zakresu zarządzania produkcją. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi łączyć wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji z wiedzą z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. - + + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi gospodarować zasobami przedsiębiorstwa dla potrzeb jego działalności, w szczególności dla potrzeb procesu produkcyjnego. - + + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji, zarządzania działalnością produkcyjną. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie zarządzania produkcją oraz z zakresu organizacji i zarządzania, w tym m.in.: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Istota zarządzania produkcją.
2. Produkt: projektowanie, jakość, niezawodność, konkurencja, prognozowanie popytu, wybór i projektowanie procesu technologicznego.
3. Proces: rozmieszczenie urządzeń (przedmiotowe, technologiczne, mieszane).
4. TPS, Lean Manufacturing
5. Zarządzanie produkcją w oparciu o Teorię Ograniczeń
6. Kaizen i metody poprawy produktywności
7. TQM
8. Poka-yoke
9. SMED
10. Mapowanie strumienia wartości
11. Zarządzanie procesami

Auditorium classes:

Pogłębienie i rozszerzenie problematyki wykładu poprzez zadania obliczeniowe, studium przypadku oraz referaty.

Laboratory classes:

Student wykona symulację zadanego procesu produkcyjnego przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego.

Project classes:

Na podstawie otrzymanych danych student dokona racjonalizacji przebiegu procesu z uwzględnieniem wybranych kryteriów. Przedstawi koncepcje usprawnień procesu oraz wnioski.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 147 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 25 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Participation in project classes 15 h
Completion of a project 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna z wszystkich form zajęć i egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Student ma prawo do jednego terminu poprawkowego (ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne)

Recommended literature and teaching resources:

1.Babalska D., Brzeziński A., Czołba M., Krużycka L., Leszczyk – Kabacińska M., Łazicki A., Matejczyk M., Nowacki M., Samsel D., 2011: Systemy zarządzania przedsiębiorstwem. Techniki Lean Management i Kaizen. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o., Warszawa;
2. Borkowski S., Ulewicz R., 2009: Instrumenty doskonalenia procesów produkcyjnych. Wydawnictwo PTM, Warszawa;
3. Czerska J., 2009: Doskonalenie strumienia wartości. Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN Sp. z o.o., Warszawa;
4. Kochański T., 2000: Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Informatycznej w Warszawie, Warszawa;
5. Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., 2001: Zarządzanie produkcją i usługami. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa;
6. Lewandowski J., Plinta D., Skoduł B., 2014: Organizacja systemów produkcyjnych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
7. Michna J., 2003: Zarządzanie produkcją. Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Katowice;
8. Szatkowski K., 2014: Nowoczesne zarządzanie produkcją. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa;

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
  1. Bator A., Fuksa D., Ślósarz M.: Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych – dokładność i przydatność w podejmowaniu decyzji ekonomicznych, Przegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 9, s. 18–21.
  2. Bator A., Ogrodnik R.: Metoda określenia rentowności przedsiębiorstw wydobywczych w zintegrowanym systemie zarządzania, W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. S. 62–67.
Additional information:

Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.
Egzamin odbędzie się formie testu obejmującego pytania otwarte i zamknięte o charakterze wielokrotnego wyboru. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.
W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach audytoryjnych, projektowych lub laboratoryjnych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.