Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metody zarządzania produkcją
Course of study:
2017/2018
Code:
GIP-1-414-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Bator Artur (abator@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Bator Artur (abator@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot Metody zarządzania produkcją obejmuje zagadnienia racjonalizacji przebiegu procesu produkcyjnego przy wykorzystaniu najlepszych wzorców oraz dedykowanych systemów informatycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy z zakresu zarządzania produkcją. IP1A_K07, IP1A_K02, IP1A_K09 Activity during classes,
Project,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi łączyć wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji z wiedzą z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. IP1A_U17, IP1A_U10, IP1A_U03, IP1A_U13 Activity during classes,
Examination,
Test,
Project,
Execution of a project,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U002 Student potrafi gospodarować zasobami przedsiębiorstwa dla potrzeb jego działalności, w szczególności dla potrzeb procesu produkcyjnego. IP1A_U02, IP1A_U05, IP1A_U14, IP1A_U15, IP1A_U09, IP1A_U13 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes,
Presentation
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji, zarządzania działalnością produkcyjną. IP1A_W08, IP1A_W09, IP1A_W01 Activity during classes,
Examination
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie zarządzania produkcją oraz z zakresu organizacji i zarządzania, w tym m.in.: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania. IP1A_W16, IP1A_W08, IP1A_W09, IP1A_W07 Activity during classes,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy z zakresu zarządzania produkcją. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi łączyć wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji z wiedzą z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. - + + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi gospodarować zasobami przedsiębiorstwa dla potrzeb jego działalności, w szczególności dla potrzeb procesu produkcyjnego. - + + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji, zarządzania działalnością produkcyjną. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie zarządzania produkcją oraz z zakresu organizacji i zarządzania, w tym m.in.: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Istota zarządzania produkcją.
2. Produkt: projektowanie, jakość, niezawodność, konkurencja, prognozowanie popytu, wybór i projektowanie procesu technologicznego.
3. Proces: rozmieszczenie urządzeń (przedmiotowe, technologiczne, mieszane).
4. TPS, Lean Manufacturing
5. Zarządzanie produkcją w oparciu o Teorię Ograniczeń
6. Kaizen i metody poprawy produktywności
7. TQM
8. Poka-yoke
9. SMED
10. Mapowanie strumienia wartości
11. Zarządzanie procesami

Auditorium classes:

Pogłębienie i rozszerzenie problematyki wykładu poprzez zadania obliczeniowe, studium przypadku oraz referaty.

Laboratory classes:

Student wykona symulację zadanego procesu produkcyjnego przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego.

Project classes:

Na podstawie otrzymanych danych student dokona racjonalizacji przebiegu procesu z uwzględnieniem wybranych kryteriów. Przedstawi koncepcje usprawnień procesu oraz wnioski.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 147 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 25 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Participation in project classes 15 h
Completion of a project 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna z wszystkich form zajęć i egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Student ma prawo do jednego terminu poprawkowego (ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne)

Recommended literature and teaching resources:

1.Babalska D., Brzeziński A., Czołba M., Krużycka L., Leszczyk – Kabacińska M., Łazicki A., Matejczyk M., Nowacki M., Samsel D., 2011: Systemy zarządzania przedsiębiorstwem. Techniki Lean Management i Kaizen. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o., Warszawa;
2. Borkowski S., Ulewicz R., 2009: Instrumenty doskonalenia procesów produkcyjnych. Wydawnictwo PTM, Warszawa;
3. Czerska J., 2009: Doskonalenie strumienia wartości. Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN Sp. z o.o., Warszawa;
4. Kochański T., 2000: Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Informatycznej w Warszawie, Warszawa;
5. Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., 2001: Zarządzanie produkcją i usługami. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa;
6. Lewandowski J., Plinta D., Skoduł B., 2014: Organizacja systemów produkcyjnych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
7. Michna J., 2003: Zarządzanie produkcją. Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Katowice;
8. Szatkowski K., 2014: Nowoczesne zarządzanie produkcją. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa;

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
  1. Bator A., Fuksa D., Ślósarz M.: Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych – dokładność i przydatność w podejmowaniu decyzji ekonomicznych, Przegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 9, s. 18–21.
  2. Bator A., Ogrodnik R.: Metoda określenia rentowności przedsiębiorstw wydobywczych w zintegrowanym systemie zarządzania, W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. S. 62–67.
Additional information:

Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.
Egzamin odbędzie się formie testu obejmującego pytania otwarte i zamknięte o charakterze wielokrotnego wyboru. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.
W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach audytoryjnych, projektowych lub laboratoryjnych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.