Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIP-1-415-s
Name:
Badania operacyjne
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Napieraj Aneta (aneta.napieraj@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Napieraj Aneta (aneta.napieraj@agh.edu.pl)
dr inż. Sukiennik Marta (marta.sukiennik@agh.edu.pl)
Module summary

-

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny w zakresie podejmowania decyzji kierowniczych IP1A_K03, IP1A_K07, IP1A_K01, IP1A_K02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Participation in a discussion
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu metod matematycznych stosowanych w zarządzaniu projektami IP1A_K01, IP1A_K04 Activity during classes,
Examination,
Test
M_K003 Student potrafi samodzielnie obserwować zmiany w przedsiębiorstwie i kreować rozwiązania w zakresie kierowania zespołami ludzkimi IP1A_K03, IP1A_K07, IP1A_K01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi zidentyfikować i analizować procesy występujące w działalności gospodarczej IP1A_U05, IP1A_U02, IP1A_U04, IP1A_U01 Activity during classes,
Examination,
Test
M_U002 Student potrafi tworzyć modele matematyczne zależności występujących w przedsiębiorstwie i na rynku IP1A_U02, IP1A_U09, IP1A_U04, IP1A_U01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Case study,
Participation in a discussion
M_U003 Student potrafi wykorzystać poznane metody obliczeniowe analizy sieci czynności odpowiednio do postawionych zadań z zakresu planowania projektów IP1A_U05, IP1A_U09, IP1A_U07 Activity during classes,
Test
M_U004 Student potrafi wykorzystywać matematyczne metody do podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych IP1A_U05, IP1A_U02, IP1A_U04, IP1A_U01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Case study,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie metod analizy sieciowej na temat modelowania procesów produkcyjnych, określania kryteriów optymalizacji i doboru własciwych metod obliczniowych. IP1A_W09, IP1A_W11, IP1A_W08 Examination,
Test
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu sieci czynności oraz wybranych zagadnień z teorii grafów. IP1A_W09, IP1A_W04, IP1A_W08 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W003 Student zna podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwa i zasady zarządzania IP1A_W13, IP1A_W11, IP1A_W14, IP1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W004 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i prawa związane z analizą matematyczną i podstawy ekonomii. IP1A_W13, IP1A_W14, IP1A_W01 Activity during classes,
Test
M_W005 Student zna podstawy podejmowania decyzji kierowniczych w przedsiębiorstwie IP1A_W09, IP1A_W11, IP1A_W01, IP1A_W04 Activity during classes,
Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny w zakresie podejmowania decyzji kierowniczych - + - - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu metod matematycznych stosowanych w zarządzaniu projektami + + - - - - - - - - -
M_K003 Student potrafi samodzielnie obserwować zmiany w przedsiębiorstwie i kreować rozwiązania w zakresie kierowania zespołami ludzkimi - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zidentyfikować i analizować procesy występujące w działalności gospodarczej - + + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi tworzyć modele matematyczne zależności występujących w przedsiębiorstwie i na rynku - + + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać poznane metody obliczeniowe analizy sieci czynności odpowiednio do postawionych zadań z zakresu planowania projektów - + + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykorzystywać matematyczne metody do podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych - + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie metod analizy sieciowej na temat modelowania procesów produkcyjnych, określania kryteriów optymalizacji i doboru własciwych metod obliczniowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu sieci czynności oraz wybranych zagadnień z teorii grafów. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwa i zasady zarządzania + + + - - - - - - - -
M_W004 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i prawa związane z analizą matematyczną i podstawy ekonomii. + + + - - - - - - - -
M_W005 Student zna podstawy podejmowania decyzji kierowniczych w przedsiębiorstwie + + + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Przedmiot badań operacyjnych – problematyka związana z podejmowaniem optymalnych decyzji gospodarczych. Przykłady zastosowań metod badań operacyjnych Modele optymalizacyjne – kryteria optymalizacji – warunki ograniczające problemy decyzyjne – rozwiązania optymalne Programowanie liniowe. Zagadnienie standardowe i postać kanoniczna zagadnienia programowania liniowego – rozwiązanie graficzne – warunki istnienia rozwiązania Rozwiązywanie problemów decyzyjnych z zastosowaniem algorytmu simpleks. Postać bazowa. Etapy iteracji. I i II kryterium simpleksowe Programowanie ilorazowe. Graficzny sposób rozwiązywania zadań programowania ilorazowego. Zagadnienie dualności w zadaniach programowania liniowego. Zasady formułowania modelu dualnego zadania programowania liniowego. Interpretacja ekonomiczna Zagadnienie transportowe. Model zbilansowany i model niezbilansowany. Metody wyznaczania pierwszego rozwiązania bazowego. Algorytm transportowy Programowanie liniowe całkowitoliczbowe. Zaokrąglanie rozwiązań. Metoda podziału i ograniczeń. Problemy przydziału. Gospodarka zapasami.

 2. Wybrane wiadomości z teorii grafów. Relacje dwuczłonowe, zwrotne, przeciwzwrotne, symetryczne, asymetryczne, przechodnie, spójne. Wierzchołki i łuki grafu, krawędzie i
  łańcuchy w grafie, graf spójny i ściśle spójny, acykliczny, symetryczny i antysymetryczny, funkcje macierzowe grafów, porządkowanie wierzchołków grafu.
  Metody matematyczne zarządzania projektami: Odwzorowanie projektów w postaci sieci czynności, metoda CPA (Critical Path Analysis), Technika MPM (Metro Potential Méthode), Metoda CPM-COST, Metoda PERT, PERT – COST, Techniki GAN (Generalized Activity Network) i GERT (Graphical Evaluation and Review Technique).
  Pojęcie frontu czynności, fronty sprzeczne, sieć ściśle spójna, eliminacja frontów sprzecznych, macierz frontów czynności.
  Metoda alokacji zasobu jednorodnego i niejednorodnego w sieci czynności.

Auditorium classes:
 1. Przykłady zastosowania programowania liniowego. Budowa modelu, funkcja celu i warunki ograniczające. Metoda graficzna Przykłady zadań dotyczących produkcji, mieszanek i cięcia Obliczenie optymalnych wartości zmiennych decyzyjnych za pomocą algorytmu simpleks . Badanie wrażliwości modelu liniowego na zmianę parametrów zadania decyzyjnego. Przykłady rozwiązywania zadań transportowych zbilansowanych i niezbilansowanych. Przykłady zastosowania programowania dyskretnego. Zagadnienie przydziału.

 2. Sieć czynności, czynność i zdarzenie, charakterystyka czynności (czas realizacji,
  zakres robót, czasochłonność, obłożenie, koszty), zdarzenie jako zmiana stanu
  procesu, graficzna prezentacja sieci czynności, jednoznaczność przedstawiania
  czynności równoległych, zdarzenia początkowe i końcowe sieci, następstwo czynności i
  zdarzeń.
  Cykl w sieci czynności, droga i ścieżka, spójność sieci, czas realizacji sieci czynności
  jako czas najdłuższej ścieżki, wyznaczenie terminów dla zdarzeń.
  Rodzaje zapasów czasu dla czynności, wyznaczanie ich oraz znaczenie dla realizacji
  przedsięwzięcia.
  Ścieżka krytyczna, definicja, kryteria wyznaczania przebiegu ścieżki krytycznej przez
  zdarzenia i czynności.
  Prezentacja wyników obliczeń w postaci wykresu Gantta, weryfikacja realizacji
  przedsięwzięcia w oparciu o projekt sieci czynności.
  Porządkowanie wierzchołków sieci czynności, kompresja sieci czynności metodą CPMCOST,
  określanie realności terminów dyrektywnych realizacji projektu metodą PERT.
  Alokacja zasobu jednorodnego w realizacji sieci czynności: Fronty czynności, fronty
  sprzeczne, sieć ściśle spójna, eliminacja frontów sprzecznych, macierz frontów
  czynności.
  Pojęcie zasobu jednorodnego i niejednorodnego, charakterystyka realizacji czynności –
  czasochłonność, wykonawcy jako zasób alokowany w sieci czynności, warianty ilości
  zasobu w realizacji czynności.
  Macierz sposobów realizacji frontów czynności, sformułowanie matematyczne
  problemu – zmienne niewiadome, warunki bilansujące, ograniczające, funkcja celu.
  Zadanie programowania liniowego ZPL – obszar rozwiązań dopuszczalnych, przebieg
  2 / 3
  Karta modułu – Metody matematyczne w zarządzaniu projektami
  funkcji celu, możliwe rozwiązania zadania, metoda graficzna i metoda SIMPLEX.
  Wyznaczenie maksymalnego i minimalnego zapotrzebowania na zasób, minimalnego
  czasu realizacji sieci czynności, wyznaczanie wariantów realizacji sieci czynności dla
  różnych ilości zasobu, wybór wariantu optymalnego.

Laboratory classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Examination or Final test 1 h
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 70 h
Participation in auditorium classes 15 h
Contact hours 1 h
Preparation for classes 33 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z egzaminu*0,7 + ocena z zaliczenia *0,3

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie z przedmiotu matematyka

Recommended literature and teaching resources:

Ignasiak E. (red.): „Badania operacyjne” – PWE, Warszawa 1996
Kukuła K. (red.): „Badania operacyjne w przykładach i zadaniach” – PWN, Warszawa 1996
Sikora W. (red.): „Badania operacyjne” – PWE, Warszawa 2008
Trzaskalik T.: „Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem” – PWE, Warszawa 2003
Wagner H. M.: „Badania operacyjne” – PWE, Warszawa 1980
Majchrzak E.: "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania" – Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007
Ignasiak E: „Programowanie sieciowe” – PWE, Warszawa 1972
Ignasiak E: “Optymalne struktury projektów” – PWE, Warszawa 1977
Ignasiak E: “Teoria grafów i planowanie sieciowe” – PWE, W-wa 1982
Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A.: „Badania operacyjne w przykładach i zadaniach” – PWN, Warszawa 1996

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Sprawdzian pisemny może student poprawiać dwukrotnie. Nieobecność na zajęciach student może odrobić z inną grupą.