Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Project Management
Course of study:
2017/2018
Code:
GIP-1-504-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Sukiennik Marta (marta.sukiennik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Sukiennik Marta (marta.sukiennik@agh.edu.pl)
Module summary

Student ma wiedzę podstawową z zakresu realizacji projektów, potrafi samodzielnie podzielić prace projektowe oraz wykorzystać program MSProject do zarządzania projektem

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi opracowywać projekty w dostosowaniu do sytuacji techniczno-organizacyjnej w przedsiębiorstwie IP1A_K03, IP1A_K07, IP1A_K01 Involvement in teamwork,
Project,
Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi zaplanować projekt, określić warunki jego zakończenia, zdefiniować strukturę organizacyjną projektu, stworzyć plan wykorzystania zasobów, harmonogram projektu, zidentyfikować ryzyko realizacji projektu, zbudować wykres Gantta, zaplanować budżet projektu oraz ocenić projekt. IP1A_U01, IP1A_U03, IP1A_U12 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U002 Student potrafi wykorzystać program MSProject do zarządzania wybranym przedsięwzięciem. IP1A_U16, IP1A_U10, IP1A_U15, IP1A_U09 Project,
Activity during classes,
Execution of a project,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu stosowanych metod i technik zarządzania projektem/pakietem projektów IP1A_W09, IP1A_W11, IP1A_W07 Project,
Activity during classes,
Examination,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu planowania i realizacji projektu IP1A_W08, IP1A_W09, IP1A_W11, IP1A_W04 Activity during classes,
Examination,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi opracowywać projekty w dostosowaniu do sytuacji techniczno-organizacyjnej w przedsiębiorstwie + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaplanować projekt, określić warunki jego zakończenia, zdefiniować strukturę organizacyjną projektu, stworzyć plan wykorzystania zasobów, harmonogram projektu, zidentyfikować ryzyko realizacji projektu, zbudować wykres Gantta, zaplanować budżet projektu oraz ocenić projekt. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać program MSProject do zarządzania wybranym przedsięwzięciem. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu stosowanych metod i technik zarządzania projektem/pakietem projektów + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu planowania i realizacji projektu + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawy zarządzania projektami: m.in. pojęcie projektu, istota zarządzania projektami (zp), rys historyczny, produkty projektu, zakres projektu, struktura podziału prac .
Organizacyjne aspekty zarządzania projektami: m.in. Rola menadżera, zespołu projektowego, ich obowiązki, dobór zespołu, interesariusze projektu, struktura organizacyjna.
Zarządzanie czasem, zasobami i zakresem projektu, harmonogramy.
Wstępny projekt przedsięwzięcia, planowanie szczegółowe, uruchomienie projektu, jego monitoring, zamknięcie.
Metody oceny stanu realizacji projektu, czynniki sukcesu projektu.
Ryzyko w projekcie: istota, przyczyny, identyfikacja, ocena i reagowanie.
Jakość projektu, zarządzanie jakością projektu, raportowanie.
Metodyki zarządzania projektami.
Informatyczne systemy zarządzania projektami : MS Project – szczegółowa analiza narzędzia.

Project classes:

Zapoznanie się z programem Microsoft Project.: zadania (charakterystyka, rodzaje zadań, punkty kontrolne projektu, typy zależności pomiędzy zadaniami), zasoby (typy, charakterystyka, koszt użycia zasobu, przydział do czynności), harmonogram realizacji sieci czynności (wykres Gantta, diagram sieciowy), histogramy, optymalizacja realizacji sieci czynności, rozwiązywanie problemów nierównomiernego zapotrzebowania na zasoby, określenie niezbędnego zapotrzebowania na zasoby dla zadanego czasu realizacji sieci czynności, badanie rozkładów w czasie wydatkowanych nakładów, plan bazowy, aktualizacja realizacji projektu, raporty.

Wykonanie projektu wybranego przedsięwzięcia:
1. Ogólne informacje o projekcie
2. Warunki zakończenia projektu
3. Struktura organizacyjna
4. Plan wykorzystania zasobów
5. Harmonogram projektu
6. Ryzyko realizacji projektu
7. Wykres Gantta
8. Budżet projektu
9. Ocena projektu
10. Załącznik (projekt wykonany w Microsoft Project)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 118 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in project classes 15 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 20 h
Completion of a project 20 h
Contact hours 1 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen: z egzaminu (waga 0,6) i ćwiczeń projektowych (waga 0,4).

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie przedmiotu: Badania operacyjne na studiach I stopnia

Recommended literature and teaching resources:

1.Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami.;, PWE Warszawa 2003
2. Wirkus M., Roszkowski H., Dostatni E. Gierulski W., Zarządzanie projektem: PWE Warszawa 2014
3. ChatfieldC., Johnson T., Microsoft Project 2013, Krok po kroku, Warszawa 2013
4. Trocki m., Organizacja projektowa, PWE Warszawa 2014
5. Grucza B., Ćwik K., Zarządzanie projektami – studia przypadków, Oficyna a Wolters Kluwer business, W-wa 2013
6. Chmielarz W., Zarządzanie projektami a rozwój systemów informatycznych zarządzania, WWZ Warszawa 2013
7. Nicholas J., Steyn H., Zarządzanie projektami, Oficyna a Wolters Kluwer business, W-wa 2012

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Marta SUKIENNIK, Koncepcja modelu biznesu dla kopalń węgla kamiennego w Polsce, Gliwice, 27.06.2013 1 dysk optyczny.
Marta SUKIENNIK , Aneta NAPIERAJ, Zarządzanie wiedzą w aspekcie tworzenia zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym w Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. red. R. Knosali, Opole 2012.

Additional information:

Zaliczenie egzaminu w formie pisemnej – (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy).
Zaliczenie ćwiczeń – uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie i obrona projektu.