Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIP-1-510-s
Name:
Modelowanie i optymalizacja produkcji przemysłowej
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Brzychczy Edyta (brzych3@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Napieraj Aneta (aneta.napieraj@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Brzychczy Edyta (brzych3@agh.edu.pl)
Module summary

*

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie nad zadanym zadaniem projektowym. IP1A_K01, IP1A_K03, IP1A_K04 Execution of a project
Skills
M_U001 Student potrafi porozumiewać się językiem technicznym i językiem ekonomicznym w zakresie modelowania produkcji przemysłowej. IP1A_U02 Execution of a project,
Test
M_U002 Student potrafi wykorzystać metody analityczne i symulacyjne do modelowania procesów przemysłowych. IP1A_U07, IP1A_U08, IP1A_U09 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe zasady i metody modelowania produkcji przemysłowej na przykładzie przemysłu wydobywczego. IP1A_W08, IP1A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie nad zadanym zadaniem projektowym. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi porozumiewać się językiem technicznym i językiem ekonomicznym w zakresie modelowania produkcji przemysłowej. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać metody analityczne i symulacyjne do modelowania procesów przemysłowych. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe zasady i metody modelowania produkcji przemysłowej na przykładzie przemysłu wydobywczego. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Pojęcia wstępne z zakresu modelowania (pojęcie modelu, sens modelowania, podział modeli na graficzne, fizyczne i matematyczno-ekonomiczne, kryteria stosowane przy modelowaniu produkcji przemysłowej).
Techniki sieciowe – sieci stochastyczne
Modelowanie procesów – przykłady notacji (sieci Petriego, drzewa procesów, BPMN).
Drążenie procesów (Process Mining).
Podstawowe pojęcia z zakresu optymalizacji.
Wstęp do nowoczesnej optymalizacji (algorytmy ewolucyjne, sztuczne sieci immunologiczne).
Modelowanie i optymalizacja w przemyśle górniczym – wybrane przykłady

Project classes:

Wykonanie projektu dot. modelowania procesów w przedsiębiorstwie z
wykorzystaniem wybranej notacji.
1. Identyfikacja, opis oraz analiza procesów w przedsiębiorstwie z
wyszczególnieniem czynności oraz powiązań.
2. Modelowanie procesów biznesowych z zastosowaniem programu
komputerowego w celu optymalizacji wybranego procesu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in project classes 15 h
Completion of a project 30 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wyznaczana jest na podstawie oceny z pisemnego zaliczenia wykładów oraz oceny z projektu.
Ocena końcowa (OK) obliczana jest według algorytmu:
1) w przypadku uzyskania zaliczenia z wykładów w I terminie: OK = (2*Z+P)/3
2) w przypadku uzyskania zaliczenia z wykładów w II terminie (niezdania I terminu): OK = (2+Z+P)/3
gdzie: Z – ocena pozytywna z zaliczenia wykładów, P – ocena pozytywna z projektu (liczona jako średnia ze wszystkich terminów).

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie przedmiotów: Matematyka I, Matematyka II, Statystyka

Recommended literature and teaching resources:

Magda R.: Modelowanie i optymalizacja elementów kopalń. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków
Trocki i in.: Zarządzanie projektami. PWE, Warszawa 2003
Wil van der Aalst: Process Mining. Data Science in Action. Springer, 2016
Drejewicz S: Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. Wyd. Helion, 2016

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Brzychczy E., 2006: Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Część 1. Podstawowe definicje i założenia. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Wyd. IGSMiE PAN, t.22, z.1
Brzychczy E., 2007: O możliwościach wykorzystania techniki VERT w modelowaniu robót górniczych . Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Wyd. IGSMiE PAN, t.23, z.3
Brzychczy E., 2007: Propozycja modułu eksperckiego dla potrzeb systemu projektowania robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1764, seria Górnictwo z.279, Gliwice
Brzychczy E., 2011: Proces modelowania produkcji górniczej w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem systemu doradczego. Wiadomości Górnicze, R.62, nr 7-8
Brzychczy E., 2012: Metoda modelowania i optymalizacji robót eksploatacyjnych w wielozakładowym przedsiębiorstwie górniczym. Wydawnictwa AGH. Seria Rozprawy i Monografie, nr 245. Kraków
79.Napieraj A., Brzychczy E., Kęsek M., Sukiennik M.: Modeling of the shift output in the longwall excavation. W: Theory and technique of coal mining and disaster prevention in deep mines : proceedings of international mining conference 2014. Anhui University of Science and Technology, AGH University of Science and Technology, National Natural Science Foundation of China

Additional information:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.
Zaliczenie wykładów w formie pisemnej – jeden termin podstawowy i jeden termin poprawkowy.