Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIP-1-513-s
Name:
Komunikacja i stosunki interpersonalne w przedsiębiorstwie
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ślósarz Mieczysław (slosarz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi reagować na sytuacje kryzysowe wśród pracowników, zna metody ich rozwiązywania IP1A_U01, IP1A_U03, IP1A_U06 Activity during classes,
Test
Skills
M_U001 Student potrafi roziązywać zagadnienia typu Case Study dla zagadnień związanych z negocjacjami, rozwiązywaniem problemów między pracownikami IP1A_U01, IP1A_U13 Activity during classes,
Project
M_U002 Student potrafi zaprojektować systemy komunikacji międzyludzkiej w przedsiębiorstwie, dobrać kanał komunikacyjny dla typowych sytuacji w firmie IP1A_U16, IP1A_U17 Activity during classes,
Project
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe kanały komunikacji międzyludzkiej IP1A_W09, IP1A_W12, IP1A_W14 Test
M_W002 Student zna przyczyny powstawania konfliktów w przedsiębiorstwie oraz sposoby ich rozwiązywania IP1A_W09, IP1A_W12 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi reagować na sytuacje kryzysowe wśród pracowników, zna metody ich rozwiązywania + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi roziązywać zagadnienia typu Case Study dla zagadnień związanych z negocjacjami, rozwiązywaniem problemów między pracownikami - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować systemy komunikacji międzyludzkiej w przedsiębiorstwie, dobrać kanał komunikacyjny dla typowych sytuacji w firmie - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe kanały komunikacji międzyludzkiej + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna przyczyny powstawania konfliktów w przedsiębiorstwie oraz sposoby ich rozwiązywania + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Rola i znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie.
Rodzaje kanałów komunikacji
Autoprezentacja, podstawy wystąpień publicznych
Komuinikacja niewerbalna i wwerbalna
Przyczyny powstawania konfliktów, metody ich rozwiązywania
Techniki negocjacji pracowniczych
Tworzenie się grup nieformalnych wśród pracowników
Rola lidera w grupie pracowniczej, metody kreowania liderów
ROzwój zasobów ludzkich, planowanie kariery

Project classes:

W ramach zajęć studenci dla otrzymanego typu przedsiębiorstwa projektują system przepływu informacji. Dobierają kanały komunikacji, przygotowują prezentacje dla kontrahentów przedsiębiorstwa oraz określają role i zadania liderów w grupie pracowniczej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Contact hours 1 h
Realization of independently performed tasks 7 h
Completion of a project 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Treści wykładowe podlegają ocenie w formie sprawdzianu pisemnego w terminie ustalonym ze studentami.
Weryfikacja wiadomości z zakresu projektu podlegają zaliczeniu na podstawie wykonanego ćwiczenia projektowego oraz ustnej weryfikacji wiedzy studenta podczas rozmowy zaliczeniowej projektu.
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen.

Studentowi przysługują jeden termin poprawkowy kolkwium oraz jeden termin poprawkowey zaliczenia projektu

Prerequisites and additional requirements:

Wymagane zaliczenie przedmiotu podstawy zarządzania.

Ewentualne nieobecności podczas zajęć projektowych – konsultacji powinny być nadrobione przez studenta podczas konsultacji w następnym tygodniu. W razie wystąpienia większej liczby nieobecności w wyjątkowych przypadkach forma nadrobienia zaległości zostanie ustalona indywidualnie

Recommended literature and teaching resources:

1. Pocztowski A. „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, PWE Warszawa 2003
2. Adamiec M, Kożusznik B. „Zarządzanie zasobami ludzkimi Aktor – Kreator – Inspirator”, Wyd. ARKADA 2000
3. Stoner J. A. F. Wankel Ch. „Kierowanie”. PWE, Warszawa1992
4. Griffin R. W. „Podstawy zarządzania organizacjami”. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2003
5. Koźmiński A.: „Zarządzanie. Teoria i praktyka”, 1996
6. Armstrong M.,: „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None