Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIP-1-606-s
Name:
-
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ogrodnik Romuald (rogrod@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Ogrodnik Romuald (rogrod@agh.edu.pl)
Module summary

-

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie skutki działalności inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym, rozumie zasady pracy w zespole oraz ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i zespołu IP1A_K03, IP1A_K01, IP1A_K02, IP1A_K05 Report on completion of a practical placement
M_K002 Student rozumie znaczenie dorobku dydaktycznego i naukowego swojej uczelni, jej tradycji oraz znaczenia w gospodarce, a także ma świadomość jego możliwości w popularyzowaniu wiedzy inżyniersko-technicznej i innowacji IP1A_K08, IP1A_K01, IP1A_K09 Report on completion of a practical placement
Skills
M_U001 Student ma umiejętność oceny zastosowanych metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji, potrafi dokonać analizy funkcjonowania systemów i procesów technologicznych IP1A_U16, IP1A_U14, IP1A_U15, IP1A_U09, IP1A_U13 Report on completion of a practical placement
M_U002 Student potrafi porozumiewać się językiem specjalistycznym dla branży związanej z przedsiębiorstwem, w którym odbywa praktykę oraz potrafi korzystać ze specjalistycznego oprogramowania IP1A_U02, IP1A_U07 Report on completion of a practical placement
Knowledge
M_W001 Student ma praktyczną wiedzę o społecznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach działalności przedsiębiorstw oraz wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy IP1A_W13, IP1A_W07, IP1A_W14, IP1A_W12, IP1A_W06 Report on completion of a practical placement
M_W002 Student ma praktyczną wiedzę dotyczącą zarządzania systemami produkcyjnymi w przedsiębiorstwach IP1A_W07, IP1A_W04, IP1A_W09, IP1A_W11 Report on completion of a practical placement
M_W003 Student ma praktyczną wiedzę związaną z inżynierią produkcji, a także wiedzę o metodach, technikach i narzędziach stosowanych w rozwiązywaniu zadań inżynierskich oraz o cyklu życia maszyn, urządzeń i systemów technicznych IP1A_W10, IP1A_W07, IP1A_W08, IP1A_W11 Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie skutki działalności inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym, rozumie zasady pracy w zespole oraz ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i zespołu - - - - - - - - - + -
M_K002 Student rozumie znaczenie dorobku dydaktycznego i naukowego swojej uczelni, jej tradycji oraz znaczenia w gospodarce, a także ma świadomość jego możliwości w popularyzowaniu wiedzy inżyniersko-technicznej i innowacji - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Student ma umiejętność oceny zastosowanych metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji, potrafi dokonać analizy funkcjonowania systemów i procesów technologicznych - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi porozumiewać się językiem specjalistycznym dla branży związanej z przedsiębiorstwem, w którym odbywa praktykę oraz potrafi korzystać ze specjalistycznego oprogramowania - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Student ma praktyczną wiedzę o społecznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach działalności przedsiębiorstw oraz wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy - - - - - - - - - + -
M_W002 Student ma praktyczną wiedzę dotyczącą zarządzania systemami produkcyjnymi w przedsiębiorstwach - - - - - - - - - + -
M_W003 Student ma praktyczną wiedzę związaną z inżynierią produkcji, a także wiedzę o metodach, technikach i narzędziach stosowanych w rozwiązywaniu zadań inżynierskich oraz o cyklu życia maszyn, urządzeń i systemów technicznych - - - - - - - - - + -
Module content
Others:

Student odbywa 4 tygodniową praktykę technologiczną w wybranym przez siebie i zaakceptowanym przez uczelnię przedsiębiorstwie produkcyjnym, w którym istnieje możliwość zapoznania się z: realizowanymi tam procesami produkcyjnymi, obsługą procesów inwestycyjnych, obsługą procesów ekonomicznych i finansowych. Praktyka technologiczna może też być dla studenta źródłem informacji i danych do realizowanej przez niego pracy inżynierskiej.
Po praktyce student przedstawia opracowane przez siebie sprawozdanie na wcześniej uzgodniony temat związany z praktyką.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 110 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Completion of practical placements 100 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie oceny z zaliczenia sprawozdania z praktyki technologicznej.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie praktyki dokonuje się na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyki wystawionego przez przedsiębiorstwo i sprawozdania z praktyki przygotowanego przez studenta.

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None