Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIP-1-705-s
Name:
Rynek papierów wartościowych
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Bąk Patrycja (pbak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Bąk Patrycja (pbak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole realizującym referat lub prowadzącym analizę efektywności lokowania kapitału w papiery wartościowe IP1A_K06, IP1A_K02 Scientific paper,
Activity during classes
M_K002 Student ma świadomość samodzielnego minitorowania zmian na rynku finansowym IP1A_K07, IP1A_K01 Activity during classes,
Scientific paper
M_K003 Student myśli i działa w sposób kreatywny i przedsiębiorczy IP1A_K07 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_K004 Student wyraża gotowość dalszego kształcenia (rozwoju) w ramach rynku papierów wartościowych IP1A_K01, IP1A_K09 Activity during classes,
Scientific paper
Skills
M_U001 Student potrafi zidentyfikować i zanalizować podmioty funkcjonujące na rynku finansowym oraz ocenić wpływ otoczenia na funkcjonowanie rynku finansowego IP1A_U01, IP1A_U07, IP1A_U08, IP1A_U05, IP1A_U13 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_U002 Student potrafi wykorzystać proste i dyskontowe metody do analizy efektywności inwestowania w podstawowe papiery wartościowe oraz potrafi zidentyfikować i ocenić instrumenty finansowe w procesie pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwo IP1A_U01, IP1A_U07, IP1A_U08, IP1A_U05, IP1A_U09 Scientific paper,
Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i prawa związane z rynkiem finansowym oraz zna instrumenty finansowe, w tym papiery wartościowe będące w obrocie na polskim rynku finansowym IP1A_W13, IP1A_W14 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku finansowym IP1A_W13, IP1A_W14, IP1A_W12 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_W003 Student zna podstawowe metody analizy efektywności inwestowania na rynku finansowym IP1A_W13, IP1A_W11, IP1A_W14 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole realizującym referat lub prowadzącym analizę efektywności lokowania kapitału w papiery wartościowe - + - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość samodzielnego minitorowania zmian na rynku finansowym + + - - - - - - - - -
M_K003 Student myśli i działa w sposób kreatywny i przedsiębiorczy - + - - - - - - - - -
M_K004 Student wyraża gotowość dalszego kształcenia (rozwoju) w ramach rynku papierów wartościowych + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zidentyfikować i zanalizować podmioty funkcjonujące na rynku finansowym oraz ocenić wpływ otoczenia na funkcjonowanie rynku finansowego + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać proste i dyskontowe metody do analizy efektywności inwestowania w podstawowe papiery wartościowe oraz potrafi zidentyfikować i ocenić instrumenty finansowe w procesie pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwo + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i prawa związane z rynkiem finansowym oraz zna instrumenty finansowe, w tym papiery wartościowe będące w obrocie na polskim rynku finansowym + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku finansowym + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe metody analizy efektywności inwestowania na rynku finansowym + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Podstawowe pojęcia związane z rynkiem papierów wartościowych (2 godz.)

  Rynek finansowy. Segmenty rynku finansowego. Rynek papierów wartościowych. Podstawy prawne funkcjonowania rynku papierów wartościowych. Systematyka pojęć związanych z instrumentami finansowymi i papierami wartościowymi.

 2. Papiery wartościowe (4 godz.)

  Rodzaje i funkcje papierów wartościowych. Akcje, prawa poboru, prawa do akcji (PDA), kwity depozytowe (GDR, ADR). Skarbowe papiery wartościowe, obligacje komunalne i korporacyjne. Weksel, rodzaje weksli, obieg wekslowy. Papiery wartościowe i instrumenty finansowe emitowane przez banki hipoteczne, banki komercyjne, instytucje zbiorowego inwestowania (listy zastawne, produkty strukturyzowane, certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa, jednostki rozrachunkowe, itp.). Derywaty (kontrakty terminowe, opcje, warranty, jednostki indeksowe).

 3. Obrót papierami wartościowymi (2 godz.)

  Rynek pierwotny. Rynek wtórny. Ogólne zasady oferty publicznej oraz warunki wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego systemu obrotu. Podmioty regulujące obrót papierami wartościowymi. Emisja papierów wartościowych.

 4. Uczestnicy obrotu papierami wartościowymi (4 godz.)

  Emitenci, inwestorzy, fundusze inwestycyjne, emerytalne. Zasady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Wycena certyfikatów inwestycyjnych oraz jednostek uczestnictwa. Zasady funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych. Wycena jednostek rozrachunkowych. Giełdy papierów wartościowych i instrumentów pochodnych (derywatów).

 5. Rynek giełdowy i pozagiełdowy w Polsce (2 godz.)

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. BondSpot S.A. Wskaźniki charakteryzujące akcje. Zasady ustalanie kursów akcji na GPW w Warszawie.

 6. Otoczenia prawne podmiotów działających na rynku kapitałowym w Polsce (1 godz.)

  Ochrona interesów posiadaczy papierów wartościowych, nadzór KNF nad podmiotami rynku kapitałowego, odpowiedzialność cywilna i karna podmiotów rynku kapitałowego, zakres działania domu maklerskiego

Auditorium classes:
 1. Część analityczna- ocena efektywności lokowania kapitału w papiery wartościowe (6 godz.)

  Metody proste i dyskontowe oceny efektywności inwestowania w papiery wartościowe (dyskonto, stopa dyskonta, prosta stopa zwrotu, dyskontowe stopy zwrotu, efektywna stopa procentowa, stopa nominalna, stopa realna. Wycena papierów wartościowych rynku pieniężnego i kapitałowego

 2. Część prezentacyjna- prezentacja referatów- ekspertyz dotyczących rynku finansowego i papierów wartościowych (9 godz.)

  Studenci w zespołach 2- 3 osobowych przygotowują i prezentują referaty- ekspertyzy. Każdy zespół realizuje referat- ekspertyzę na jeden z wybranych przez zespół tematów.
  Tematyka ekspertyz:
  1. Ochrona interesów posiadaczy papierów wartościowych.
  2. Nadzór KNF nad podmiotami rynku kapitałowego.
  3. Zakres działania domu maklerskiego.
  4. Wprowadzanie papierów wartościowych (akcji i obligacji) do zorganizowanego obrotu.
  5. Odpowiedzialność cywilna i karna podmiotów rynku kapitałowego.
  6. Struktura akcjonariatu domu maklerskiego, spółki giełdowej, spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 23 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zgodnie z ustaleniami podanymi na pierwszym wykładzie oraz na pierwszych ćwiczeniach audytoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Bień W., Rynek papierów wartościowych, Warszawa: “Difin”, 2004.
2. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy: podstawy teorii i praktyki, Warszawa: PWN, 2005.
3. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Warszawa: PWN, 2004.
4. Praca zbiorowa, Papiery wartościowe, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2000.
5. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (red.), System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
6. Zaremba A., Giełda. Podstawy inwestowania, Onepress, Warszawa 2008.
7. Konspekty do wykładów i ćwiczeń w formie plików pdf.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Bąk P., Emisja obligacji korporacyjnych w górnictwie światowym i polskim – ocena i analiza — Wiadomości Górnicze 2012 vol. 63 no. 2.
2. Bąk P., Financial engineering – corporate bonds as financial innovations in the hard coal mining,
World Mining Congress & Expo : 11–16 September 2011, Ístanbul, Vol. 3, UCTEA The Chamber of Mining Engineers of Turkey.
3. Sierpińska M., Bąk P., Financial structure of mining sector companies during an economic slowdown — Struktura finansowania przedsiębiorstw w sektorze górniczym i wydobywczym w okresie spowolnienia gospodarczego, Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa — 2012 vol. 57 no. 4.
4. Bąk P., Setlak K., Siodłak Ł., Finansowanie z giełdy – nowe wyzwania i możliwości rozwoju przedsiębiorstw górniczych — Przegląd Górniczy 2011 t. 67 nr 9.
5. Bąk P., Inżynieria finansowa na rynku finansowym Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2011 nr 37.
6. Bąk P., Inżynieria finansowa – nowy trend w świecie finansów, Przegląd Górniczy 2010 t. 66 nr 9.
7. Bąk P., Emisja obligacji korporacyjnych w górnictwie światowym i polskim – ocena i analiza, Wiadomości Górnicze 2012 vol. 63 no 2.

Additional information:

None