Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIP-1-714-s
Name:
Material engineering In underground and geotechnical construction
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Czaja Piotr (czajap@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Czaja Piotr (czajap@agh.edu.pl)
Kamiński Paweł (pkamin@agh.edu.pl)
dr inż. Hydzik-Wiśniewska Joanna (hydzik@agh.edu.pl)
dr inż. Frydrych Kornel (kornel_f@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł dotyczy materiałów inżynierskich i budowlanych stosowanych do zabezpieczania wyrobisk i budowli geotechnicznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość konieczności współdziałania z obcokrajowcami posługującymi się językiem angielskim, korespondowania, brania udziału w dyskusji prowadzonej w języku angielskim IP1A_K01 Participation in a discussion,
Presentation,
Oral answer,
Test,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi zdobywać z literatury lub portali internetowych informacje dotyczące materiałów i technologii budowlanych prezentowanych w języku angielskim. IP1A_U07, IP1A_U08, IP1A_U05, IP1A_U09 Presentation,
Oral answer,
Test,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi planować eksperymenty i wykonywać badania wybranych właściwości fizyko-mechanicznych materiałów, interpretować wyniki i wyciągać podstawowe wnioski oraz opracować raport z badań w języku angielskim. IP1A_U07, IP1A_U08, IP1A_U05, IP1A_U09 Execution of exercises,
Oral answer,
Test,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o materiałach inżynierskich i budowlanych jak metale, ceramiki i tworzywa polimerowe. Potrafi wyjaśnić w języku angielskim metody ich badania oraz modyfikacji właściwości jak też zabezpieczenia przed skutkami szkodliwego wpływu czasu i warunków środowiskowych. IP1A_W12 Presentation,
Oral answer,
Test,
Activity during classes
M_W002 Rozumie i potrafi opisać w języku angielskim podstawowe właściwości materiałów inżynierskich oraz zjawiska zachodzące w materiałach pod wpływem czynników zewnętrznych jak obciążenia, czy zjawiska korozyjne. IP1A_W12 Presentation,
Oral answer,
Test,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość konieczności współdziałania z obcokrajowcami posługującymi się językiem angielskim, korespondowania, brania udziału w dyskusji prowadzonej w języku angielskim + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zdobywać z literatury lub portali internetowych informacje dotyczące materiałów i technologii budowlanych prezentowanych w języku angielskim. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi planować eksperymenty i wykonywać badania wybranych właściwości fizyko-mechanicznych materiałów, interpretować wyniki i wyciągać podstawowe wnioski oraz opracować raport z badań w języku angielskim. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o materiałach inżynierskich i budowlanych jak metale, ceramiki i tworzywa polimerowe. Potrafi wyjaśnić w języku angielskim metody ich badania oraz modyfikacji właściwości jak też zabezpieczenia przed skutkami szkodliwego wpływu czasu i warunków środowiskowych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie i potrafi opisać w języku angielskim podstawowe właściwości materiałów inżynierskich oraz zjawiska zachodzące w materiałach pod wpływem czynników zewnętrznych jak obciążenia, czy zjawiska korozyjne. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Systematyka i właściwości materiałów inżynierskich stosowanych w budownictwie podziemnym i inżynierii środowiska. (2 godz.)
(Classification and properties of materials used in geotechnical and environmental engineering)
2. Naturalne materiały kamienne (skały i kruszywa) w działalności inżynierskiej. Recykling materiałów inżynierskich. (2 godz.)
(Natural stones, and aggregate in engineering. Recycling of the materials)
3 Podstawowe technologie metali jako materiałów inżynierskich. Modyfikacja właściwości metali. (2 godz.)
(Basic technologies in metals engineering. Modification of physical and mechanical properties of metals).
4 Technologia betonu (produkcja mieszanki, transport, układanie, pielęgnacja świeżego betonu, betony nowej generacji, domieszki do betonów (2 godz.)
(Concrete technology. Concrete additives and admixtures. New generation of concrete)
5 Podstawy projektowania składu betonów. (2 godz.)
(Concrete mix design)
6. Tworzywa sztuczne w geotechnice i budownictwie podziemnym. Ggeotekstylia, geomembrany, geowłókniny. (2 godz.)
(Plastic polymer products in geotechnical and environmental engineering)
7 Korozja materiałów (rodzaje korozji, sposoby ochrony materiałów.(2 godz.)
(Corrosion of materials)
8 Biomateriały w służbie człowieka (1 godz.)
(Biomaterials in the service of humanity)

Auditorium classes:

1. Omówienie zakresu ćwiczeń oraz metod pracy i zaliczenia przedmiotu. Struktura indywidualnych prezentacji lub sprawozdań ( 1 godz.)
2. Omówienie metod badawczych stosowanych do oceny przydatności materiałów kamiennych w szeroko pojętej inżynierii. (2 godz.)
3. Omówienie badania właściwości materiałów metalicznych (cechy fizyczne, mechaniczne i metody ich modyfikacji przez obróbkę cieplną lub chemiczno cieplną stopów metali) (2 godz.)
4. Omówienie podstawowych procesów technologii betonu od wytwarzania do zabudowy w konstrukcji. (2 godz.)
5. Wykonanie projektu mieszanki betonowej metoda analityczna i za pomocą programu komputerowego. (1 godz.)
6. Przykładowe zastosowania geotekstyliów – omówienie, analiza przypadków.(1 godz.)
7. Prezentacje prac przygotowanych przez studentów. (6 godz.)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Realization of independently performed tasks 19 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 24 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa: 100% oceny z ćwiczeń audytoryjnych, uwzględniająca wiadomości prezentowane na wykładach i ocenę z samodzielnie wykonanej prezentacji w języku angielskim.

Prerequisites and additional requirements:

Udział w wykładach i ćwiczeniach audytoryjnych oraz samodzielne opracowanie prezentacji w języku angielskim.

Recommended literature and teaching resources:

1. ASHBY M., JONES D.: Materiały inżynierskie cz. 1. Właściwości i zastosowania, cz. 2. Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów. WNT, Warszawa, 1996
2. BLICHARSKI M.: Wstęp do inżynierii materiałowej. WNT, Warszawa, 2001.
3. CHUDEK M., JANICZEK S., PLEWA F. „Materiały w budownictwie geotechnicznym” tom I, II i III. Wydawnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 2001
4. CZARNECKI L. „Chemia w budownictwie” Arkady Warszawa, 1996.5. DOBRZAŃSKI L. A. Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach. WNT Warszawa 1998.
6. LIS J. (i in.): Laboratorium z nauki o materiałach. Skrypty Uczelniane AGH, Kraków, 2000.
7. MAŁOLEPSZY J. , DEJA J. (i in.) Technologia betonu. Metody badań. Skrypty Uczelniane AGH 1995. 8.Neville A. M. Właściwości betonu. Polski Cement, Kraków 2000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Betony nowej generacji w budownictwie podziemnym : obudowa szybu głębionego w sztucznie zamrożonym górotworze – nowe podejście — New generation concrete in underground constructions : lining of mining shafts sank in artificially frozen rock mass – new approach / Joanna HYDZIK, Piotr CZAJA. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 2010. — 140 s.. — (Archives of Mining Sciences ; ISSN 0860-7001. Monografia ; 9). — Bibliogr. s. 130–134, Streszcz., Summ.

New generation concrete in underground constructions / P. CZAJA, J. HYDZIK // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], 2008. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 107–108. — Pełny tekst W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : new technologies in mining : 7–12 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec / eds. Piotr Czaja, Tomasz Niedoba. — Kraków : The Foundation for the AGH – University of Science & Technology ; [Czernichów] : Wydawnictwo EJB, cop. 2008. — Na s. tyt. dod.: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — ISBN 978-83-88519-81-9. — S. 217–226. — Bibliogr. s. 226, Abstr.

Additional information:

1. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna na ocena z ćwiczeń audytoryjnych oraz pozytywna ocena z wiadomości wykładowych weryfikowana na bieżąco na ćwiczeniach, oraz odrębnym testem lub kolokwium na zakończenie przedmiotu.
2. Wykład nie jest obowiązkowy, ale prowadzący będzie weryfikował wiedzę wymaganą zakresem wykładu organizując sprawdzian w postaci testu lub kolokwium.
3. Test lub kolokwium z materiału wykładowego (pisany w języku angielskim) można pisać trzy razy (będą wyznaczone 3 terminy).
4. Mimo braku wymogu uczestniczenia w wykładach, po uzgodnieniu ze słuchaczami na pierwszym wykładzie, prowadzący może przeprowadzić wyrywkowo trzy kontrolę obecności. Obecność na wszystkich kontrolnych wykładach, po uzgodnieniu ze słuchaczami może być premiowane przy ustalaniu oceny z wiadomości wykładowych przez podniesienie oceny z testu lub kolokwium
5. Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest absolutnie obowiązkowa. Usprawiedliwiona może być tylko nieobecność spowodowana chorobą poświadczoną zaświadczeniem lekarskim, ale materiał z tych zajęć podlega zaliczeniu.
6. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach audytoryjnych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub po uzgodnieniu z prowadzącym te zajęcia, do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.
7. Przypadki szczególne należy wyjaśnić z prowadzącym ćwiczenia.
8. Zaliczenie z ćwiczeń wpisuje prowadzący. Ocenę końcową wpisuje wykładowca.
9. Zaliczenia z tego przedmiotu uzyskane wcześniej w ramach tego samego kierunku, lub w ramach innych studiów (inny wydział lub inna uczelnia) mogą być przepisane. Należy to uzgodnić z prowadzącym przedmiot na początku semestru