Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIP-1-717-s
Name:
Mining & Environment
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Module summary

The module contains knowledge of the impact of different types of mining on individual elements of the environment.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 The student is able to analyze issues (individually and in the team) in terms of the impact of mining on the environment, develop a solution in the form of paper, and publicly present the results of the work. // Student potrafi samodzielnie oraz w zespole przeprowadzić analizę zagadnienia w zakresie oddziaływania górnictwa na środowisko, wypracować rozwiązanie w postaci referatu, oraz publicznie zaprezentować wyniki pracy. IP1A_K01 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper
Skills
M_U001 Student is able identify the presence of phenomena occurring as a result of various types of mining activities. Student potrafi dokonywać identyfikacji zjawisk zachodzących w wyniku różnego typu działalności górniczej. IP1A_U01, IP1A_U03, IP1A_U05 Activity during classes,
Scientific paper
M_U002 The student is able to analyze the impact of mining on the various elements of the environment and seek ways to limit the negative impact, using modern methods. Student potrafi dokonywać analizy wpływu górnictwa na rożne elementy środowiska oraz poszukiwać metod ograniczania niekorzystnego oddziaływania, posługując się nowoczesnymi metodami. IP1A_U01, IP1A_U03, IP1A_U05 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
Knowledge
M_W001 The student has knowledge of the impact of different types of mining on the individual elements of the environment. Student posiada wiedzę w zakresie oddziaływania różnych rodzajów górnictwa na poszczególne elementy środowiska. IP1A_W12 Activity during classes,
Test,
Project
M_W002 The student have knowledge about waste management in the mining industry and the impact of mining waste on the environment. Student posiada wiedzę na temat gospodarki odpadami w górnictwie oraz oddziaływania odpadów wydobywczych na środowisko. IP1A_W12 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_W003 The student has the knowledge on how to reduce the impact of mining on the environment. Student posiada wiedzę na temat możliwości ograniczania niekorzystnego oddziaływania górnictwa na środowisko. IP1A_W12 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 The student is able to analyze issues (individually and in the team) in terms of the impact of mining on the environment, develop a solution in the form of paper, and publicly present the results of the work. // Student potrafi samodzielnie oraz w zespole przeprowadzić analizę zagadnienia w zakresie oddziaływania górnictwa na środowisko, wypracować rozwiązanie w postaci referatu, oraz publicznie zaprezentować wyniki pracy. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student is able identify the presence of phenomena occurring as a result of various types of mining activities. Student potrafi dokonywać identyfikacji zjawisk zachodzących w wyniku różnego typu działalności górniczej. + + - - - - - - - - -
M_U002 The student is able to analyze the impact of mining on the various elements of the environment and seek ways to limit the negative impact, using modern methods. Student potrafi dokonywać analizy wpływu górnictwa na rożne elementy środowiska oraz poszukiwać metod ograniczania niekorzystnego oddziaływania, posługując się nowoczesnymi metodami. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 The student has knowledge of the impact of different types of mining on the individual elements of the environment. Student posiada wiedzę w zakresie oddziaływania różnych rodzajów górnictwa na poszczególne elementy środowiska. + + - - - - - - - - -
M_W002 The student have knowledge about waste management in the mining industry and the impact of mining waste on the environment. Student posiada wiedzę na temat gospodarki odpadami w górnictwie oraz oddziaływania odpadów wydobywczych na środowisko. + + - - - - - - - - -
M_W003 The student has the knowledge on how to reduce the impact of mining on the environment. Student posiada wiedzę na temat możliwości ograniczania niekorzystnego oddziaływania górnictwa na środowisko. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

The types and scope of the impact of mining on the environment;
Legal aspects of environmental protection;
Characteristics of the impact of underground and open pit mining.
The impact of mining on the water environment;
Mining and atmospheric pollution;
The problem of waste in mining;
Social aspects of mining activities;
Methods to limit the adverse impact of mining on the environment.

Auditorium classes:

Examples of the impact of various types of mining activities on the environment and its individual elements. Methods of identifying and estimating the extent of adverse impact. Working in groups concerning identification and analysis of specific examples of the impact of mining on the environment. Presentation of the results.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 83 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Completion of a project 25 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

The final evaluation is determined as the arithmetic mean of the test (50%) and the auditorium exercises (50%).
The rating of the project takes into account: values ​​of merit, including the conclusions, the quality of the calculations, accuracy and aesthetics drawings and the quality of the presentation, as well as: activity during the exercises, progress of the project, and timely preparation.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Bell, F. G., Donnelly L. J.: Mining and its impact on the environment, Taylor & Francis, London, New York 2006.
2. Howard L. H. et al.: SME mining engineering handbook, Soc. for Mining, Metallurgy, and Exploration, Littleton 1992.
3. Spitz K., Trudinger J.: Mining and the environment, CRC Press/Balkema, 2009.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
  1. Kuczyńska I., Pomykała R. Propagowanie innowacyjnych technologii wykorzystania odpadów wydobywczych w krajach nadbałtyckich, w: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych: bezpieczeństwo – jakość – efektywność: praca zbiorowa pod red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice, Komeko 2011. ISBN: 978-83-60708-47-7. s. 41–46.
  2. Wybrane zagadnienie ochrony i inżynierii środowiska : praca zbiorowa, red. nauk. Wiktoria SOBCZYK ; aut.: Agnieszka Biedrawa-Kozik, Maciej GLINIAK, Waldemar KĘPYS, Anna KOWALSKA, Paulina ŁYKO, Małgorzata PAWUL, Radosław POMYKAŁA, Wiktoria SOBCZYK, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA, Małgorzata ŚLIWKA; Kraków: Wydawnictwa AGH, 2014. 322 s., ISBN: 978-83-7464-692-5
  3. Kozioł W., Piotrowski Z., Pomykała R., Machniak Ł., Baic I., Witkowska-Kita B., Lutyński A., Blaschke W. Zastosowanie analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) do wielokryterialnej oceny innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa kamiennego. Rocznik Ochrona Środowiska; 2011 t. 13 cz. 2, s. 1619–1634.
Additional information:

Absence from the exercises can make up with the other groups, subject to compliance topics to be covered.
Test dates: one primary and one correction.

Nieobecności na ćwiczeniach można odrobić na innych grupach, pod warunkiem zgodności tematyki zajęć.
Terminy zaliczenia: jeden podstawowy i jeden poprawkowy.