Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań

Admission requirements:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Minimum limit of students:

120

General degree program characteristic:
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk technicznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Engineer
Duration of degree programme (No. of semesters):
seven
Study cycle beginning date:
Fall Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
210
Fields of science relating to expected learning outcomes:
  • Engineering
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
-
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Priorytetem strategii AGH, w obszarze kształcenia jest troska o utrzymanie procesu kształcenia na najwyższym poziomie oraz wypracowanie jak najlepszej pozycji w tworzącej się Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego. Na Wydziale Zarządzania AGH realizowane są następujące zadania: A. w zakresie kształcenia: • Utrzymanie procesu kształcenia na najwyższym poziomie, • Zmiany systemowe dostosowujące kierunek do realizacji Procesu Bolońskiego, w tym rozwijanie studiów dwustopniowych, dostosowanie się do jednolitego na całej uczelni systemu rozliczania postępów studenta (ECTS), opracowanie planów studiów tak, aby pozwalały na mobilność studentów • Ustawiczne podnoszenie jakości kształcenia poprzez wdrażanie systemu jakości kształcenia • Poszerzanie oferty edukacyjnej poprzez przedmioty do wyboru oraz moduły prowadzone przez zagranicznych wykładowców (w języku angielskim), umożliwienie studentom uczestnictwa w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus oraz realizowanie praktyk zagranicznych, rozwój studiów podyplomowych • E-edukacja – na Wydziale funkcjonuje platforma Moodle, która umożliwia odbywanie zajęć w formie distance learning • Na kierunku działają liczne i aktywne koła naukowe, które pozwalają na rozwój zainteresowań naukowych studentów.

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

15

Control semesters:
-
Requirements for semester registration:

Zasady reguluje regulamin studiów. W szczególności od studenta wymagane jest:
1) Uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów (modułów kształcenia) obowiązkowych dla wybranego kierunku, profilu kształcenia i specjalności umieszczonych w planie tego semestru (roku) studiów;
2) Uzyskanie przez studenta: a. co najmniej 30 punktów ECTS – w przypadku gdy okresem rozliczeniowym jest semestr studiów; b. co najmniej 60 punktów ECTS – w przypadku gdy okresem rozliczeniowym jest rok studiów; Dopuszczalny deficyt punktów ECTS określany jest przez Radę Wydziału jednostki.

Individual degree programmes:

Właściwy Prodziekan Wydziału kwalifikuje studenta na studia indywidualne na podstawie wniosku studenta, biorąc pod uwagę jego postępy w studiowaniu, zainteresowania, zdolności i osiągnięcia. Prodziekan Wydziału zatwierdza opiekuna i indywidualny plan studiów, a także wszelkie zmiany w ich toku. Zmiany w programie kształcenia nie mogą dotyczyć kierunkowych efektów kształcenia oraz przedmiotów uznanych przez Radę Wydziału za obowiązkowe na danym kierunku, profilu kształcenia. Szczegóły zawarte są w Regulaminie Studiów AGH.

Rules of determining the final grade:

Zasady oceny końcowej studiów zawarte są w Regulaminie Studiów AGH pkt 11 par. 25. Ocena końcowa studiów jest średnią ważoną następujących ocen: 1) średniej oceny ze studiów, obliczonej zgodnie z par. 14.; 2) końcowej oceny pracy, obliczonej zgodnie z par. 24 ust. 9; 3) oceny egzaminu dyplomowego, ustalonej przez Komisję.

Other comments:

Studenci studiów inżynierskich zobowiązani są do odbycia praktyki dyplomowej w wymiarze 4 tygodni.
Podstawą odbywania studenckiej praktyki zawodowej oraz dyplomowej jest umowa o współpracy w realizacji praktyk zawarta pomiędzy Uczelnią a właściwą instytucją (zał. do Zarządzania Rektora nr 11/2006) lub równoważny dokument poświadczający zatrudnienie. Praktyka studencka może być zaliczona na podstawie wykonywanej przez studenta pracy na warunkach określonych w Zarządzeniu wydanym przez Rektora. Student może też odbyć praktykę na podstawie skierowania wydanego przez Uczelnię. Wydział Zarządzania podpisuje również umowy z przedsiębiorstwami, zapewniające umożliwienie odbywania praktyk i staży studentom oraz absolwentom w danych jednostkach.

Diploma procedure requirements:

1. Warunkiem ukończenia studiów w AGH jest złożenie egzaminu dyplomowego. Do egzaminu dyplomowego dopuszczony jest student, który zaliczył wszystkie przedmioty oraz praktyki przewidziane w programie studiów, złożył pracę dyplomową oraz złożył wszystkie wymagane przez Dziekana Wydziału dokumenty.
Student obowiązany jest złożyć i zarejestrować pracę w terminie określonym w Regulaminie Studiów (§ 24 pkt. 7 ) tj. najpóźniej:
a) do końca stycznia – w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym,
b) do końca czerwca – w przypadku studiów kończących się semestrem letnim
Terminy egzaminów dyplomowych wyznaczane są przez Dziekana i podawane do wiadomości studentom z miesięcznym wyprzedzeniem (ilość terminów w tygodniu jest ustalana w zależności od potrzeb).
Po zarejestrowaniu przez studenta pracy dyplomowej, Dziekan wyznacza recenzenta pracy (promotor może zaproponować recenzenta) oraz datę egzaminu dyplomowego, który odbywa się do 2 tygodni od zarejestrowania pracy, nie później niż:
a) do końca marca – w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym,
b) do końca października – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.
2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją, której przewodniczy Dziekan lub osoba przez niego upoważniona, promotor i recenzent. Recenzenta proponuje promotor, a zatwierdza Dziekan.
Egzamin dyplomowy obejmuje:
- prezentację pracy dyplomowej,
- dyskusję nad pracą,
- sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku kształcenia,
Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału (§ 25 pkt. 9 Regulaminu Studiów) sprawdzenie wiedzy z zakresu kierunku kształcenia odbywa się wcześniej niż w dniu egzaminu dyplomowego i ma formę testu złożonego z 25 pytań ocenianych w skali od 0 do 100 punktów, przeliczanych na ocenę (zgodnie z zasadami § 13 pkt. 1 Regulaminu Studiów). Terminy testu (trzy w odstępie tygodniowym) są wyznaczane przez Dziekana Wydziału co najmniej na trzy miesiące przed pierwszym terminem.
Do testu mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali absolutorium.
Ocena z testu może być także uznana jako część wskaźnika rekrutacyjnego odpowiadającego za sprawdzian kwalifikacyjny (uchwała Senatu AGH 86/2010) w przypadku przystąpienia absolwenta do rekrutacji na studia drugiego stopnia w AGH.
Wykaz modułów kształcenia oraz zagadnień do sprawdzianu poziomu wiedzy z zakresu kierunku kształcenia (testu) zatwierdzony przez Radę Wydziału, podawany jest do wiadomości studentom poprzez opublikowanie na stronie internetowej Wydziału z odpowiednim wyprzedzeniem
3. Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół wg wymaganego wzoru.
4. Ocena końcowa obliczana jest na podstawie:
a) średniej oceny ze studiów z wagą 60 %,
b) oceny pracy, uzgodnionej przez promotora i recenzenta, z wagą 20 %,
c) oceny egzaminu dyplomowego z wagą 20 %.
Ocena końcowa wpisywana w dyplomie ukończenia studiów jest ustalana zgodnie z § 25 pkt. 13 Regulaminu Studiów AGH.
5. Egzamin dyplomowy zakończony zostaje ogłoszeniem ostatecznego wyniku studiów i nadaniem odpowiedniego tytułu przez przewodniczącego Komisji.
6. Egzamin poprawkowy z egzaminu dyplomowego jak i sprawdzenia wiedzy z zakresu kierunku kształcenia (testu) w celu uzyskania oceny wyższej niż dostateczny nie jest dopuszczalny (§ 25 pkt. 17 )
7. Wszystkie informacje dotyczące egzaminów dyplomowych ogłaszane są studentom na stronie wydziałowej oraz wywieszane w gablotach przed dziekanatem.

Additional information:

-