Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
International Economic Policy
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-004-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Woźniak Maciej (mwozniak@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Lisowski Robert (rlisowsk@zarz.agh.edu.pl)
dr Woźniak Maciej (mwozniak@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu międzynarodowej polityki gospodarczej oraz potrafi korzystać z ich narzędzi. Rozumie interakcje, jakie zachodzą pomiędzy handlem zagranicznym a gospodarką.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi zidentyfikować i przedstawić metody i zasady stosunków międzynarodowych przez grupę państw oraz w skali globalnej ZIP1A_K04 Presentation
Skills
M_U001 Potrafi korzystać z narzędzi polityki gospodarczej na poziomie międzynarodowym ZIP1A_U19 Scientific paper
Knowledge
M_W001 Umie opisać wpływ handlu zagranicznego na gospodarkę w teorii i praktyce ZIP1A_W21 Test
M_W002 Potrafi określić zasady polityki gospodarczej w skali międzynarodowej ZIP1A_W24 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi zidentyfikować i przedstawić metody i zasady stosunków międzynarodowych przez grupę państw oraz w skali globalnej - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi korzystać z narzędzi polityki gospodarczej na poziomie międzynarodowym - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Umie opisać wpływ handlu zagranicznego na gospodarkę w teorii i praktyce + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi określić zasady polityki gospodarczej w skali międzynarodowej + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Korzyści z handlu międzynarodowego w świetle teorii
2. Wpływ handlu zagranicznego na gospodarkę
3. Zasady polityki ekonomicznej Unii Europejskiej
4. Polityka fiskalna i monetarna w okresie kryzysu gospodarczego
5. Polityka kursu walutowego
6. Polityka handlowa
7. Bilans płatniczy i równowaga płatnicza kraju

Auditorium classes:

1. Korzyści z handlu międzynarodowego w świetle teorii – przykłady
2. Wpływ handlu zagranicznego na gospodarkę – przykłady
3. Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej
4. Zasady funkcjonowania wybranych gospodarczych stowarzyszeń międzynarodowych: EaWG, UDEAC, CEFTA, ASEAN
5. Zasady funkcjonowania wybranych gospodarczych stowarzyszeń międzynarodowych: NAFTA, MERCOSUR, AMC, CARICOM,
6. Waluty międzynarodowe
7a. Wprowadzenie euro w Polsce – argumenty za i przeciw
7b. Globalizacja – tak, nie a może inaczej?

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składa się: ocena z kolokwium (testu) obejmującego zagadnienia z wykładów (60%)
oraz ocena z zaliczenia ćwiczeń (40%).

W przypadku uzyskania oceny pozytywnej w pierwszym terminie poprawkowym ulega ona obniżeniu o 0,5 stopnia.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie przedmiotów wprowadzających oraz wymagań wstępnych w szczególności z przedmiotów: Podstawy ekonomii oraz Podstawy zarządzania. Chęć w studiowaniu literatury przedmiotu oraz przeglądanie wiadomości z tego zakresu.

Recommended literature and teaching resources:

1. Bożyk P., Egzemplifikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 2004.
2. Krugman P. R., Obstfeld. M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i Polityka. PWN, Warszawa 2007.
3. Świerkocki J., Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011.
4. J. Rymarczyk (red), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Woźniak Maciej, Instrumenty podatkowe wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa w wybranych krajach Unii Europejskiej, w: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009, Kraków 2009, s. 711–716.
2. Woźniak Maciej, Instrumenty finansowe wspierające dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do kapitału obcego w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, w: Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy, red. nauk. Adam P. Balcerzak, Elżbieta Rogalska; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Toruń 2010, s. 255–267.
3. Woźniak Maciej, System wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.
4. Woźniak Maciej, Formy pomocy MŚP w dostępie do zewnętrznych źródeł kapitału własnego, Problemy Jakości, 2012 nr 7/8, s. 47–50
5. Woźniak Maciej, Karafolas Simeon, Financial sources and instruments for public grants and financial facilities of SMEs in EU, International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering, 2014 vol. 8 no. 8, s. 2540–2546.
6. Woźniak Maciej, Lisowski Robert, Ocena związku preferencji podatkowych z poziomem inwestycji przedsiębiorstw, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse publiczne, Nr 451. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 520-532.
7. Woźniak Maciej, Lisowski Robert, Relationship between fiscal instruments and investments of industrial SMEs and LEs in Poland, Managerial Economics, 2016 vol. 17 no. 2, s. 261–275.

Additional information:

Ocena z wykładów wystawiana jest na podstawie punków z testu obejmującego zagadnienia z wykładów.

Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie liczby punktów uzyskanych za:
- przygotowanie referatu i prezentacji lub udziale w debacie oksfordzkiej,
- kolokwium.

Student ma prawo do jednego zaliczenia poprawkowego, które będzie miało formę kolokwium. Zostanie ono ustalone w czasie części podstawowej sesji egzaminacyjnej.

Zaległości powstałe z powodu nieobecności studenta, które zostały usprawiedliwione:
- zwolnieniem lekarskim,
- potwierdzeniem udziału w pracach koła naukowego,
- potwierdzeniem reprezentowania AGH podczas zawodów sportowych,
muszą być wyrównane w następujący sposób:
a) dodatkowe, samodzielne studiowanie tematyki zajęć oraz kontakt z prowadzącym zajęcia podczas godzin konsultacyjnych lub
b) uczestniczenie w zajęciach z inną grupą (jeżeli jest taka możliwość)

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia modułu określa Regulamin Studiów.