Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fundamentals of Financial Accounting for engineers
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-005-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Marcinkowska Elżbieta (etomczyk@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Stronczek Anna (astroncz@zarz.agh.edu.pl)
Kołodziej-Hajdo Marta (mkolodz1@zarz.agh.edu.pl)
Marcinkowska Elżbieta (etomczyk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Zaproponowany moduł pozwala studentowi pozyskać wiedzę niezbędną dla inżyniera w obszarze rachunkowości finansowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności ZIP1A_K09 Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
M_K002 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań praktycznych wyznaczonych przez opiekuna naukowego ZIP1A_K10 Execution of exercises,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi ewidencjonować podstawowe operacje gospodarcze występujące w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstw produkcyjnych. ZIP1A_U17 Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej ZIP1A_W04 Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
M_W002 Zna i stosuje podstawowe przepisy regulujące prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek gospodarczych. ZIP1A_W24 Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności - + - - - - - - - - -
M_K002 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań praktycznych wyznaczonych przez opiekuna naukowego - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi ewidencjonować podstawowe operacje gospodarcze występujące w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstw produkcyjnych. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna i stosuje podstawowe przepisy regulujące prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek gospodarczych. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa.
Aktywa jednostki gospodarczej i źródła ich pochodzenia.
Konto księgowe, jego rodzaje i zasady funkcjonowania.
Koszty i ich ewidencja. Koszt wytworzenia w działalności produkcyjnej.
Ustalenie i ewidencja wyniku finansowego.

Auditorium classes:

Rozwiązywanie zadań dotyczących tematów prezentowanych na wykładach, tj:

- Aktywa gospodarcze i ich źródła finansowania.
- Konto księgowe. Ewidencja podstawowych operacji gospodarczych na kontach bilansowych, wynikowych i pozabilansowych.
- Koszty i ich ewidencja. Koszt wytworzenia w działalności produkcyjnej.
- Ustalenie i ewidencja wyniku finansowego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 25 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych to średnia ważona ocen uzyskanych
z: kolokwium z wagą 0,8 i dwóch kartkówek (każda z wagą 0,1) przeprowadzonych w trakcie zajęć.
Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach. Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach za wyjątkiem kolokwium, większa ilość powoduje niezliczenie ćwiczeń. W przypadku niezaliczenia kolokwium do końca okresu rozliczeniowego moduł nie zostanie zaliczony. W przypadku nieobecności na kolokwium student ma prawo do dodatkowej możliwości zaliczenia kolokwium w czasie konsultacji przed końcem okresu rozliczeniowego.
Student ma możliwość zaliczyć ćwiczenia (poza terminem podstawowym) przystępując dodatkowo do dwóch kolokwiów poprawkowych.

Ocena końcowa odpowiada ocenie uzyskanej z zaliczenia.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe. Pod redakcją J. Sawickiej i A. Stronczek, Warszawa Wydawnictwo CeDeWu, 2017
2. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw część I. Pod redakcją K. Sawicki, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo,Wrocław 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności Elżbieta MARCINKOWSKA, Anna SUROWIEC // W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011
2. Materiały, towary i produkty pracy. Anna SUROWIEC, Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa CeDeWu Sp. z o. o., 2011.
3. Zarządzanie ryzykiem w wybranych obszarach życia gospodarczego: Beata BASIURA, Sylwia Krajewska, Elżbieta MARCINKOWSKA, Andrzej PALIŃSKI, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
4. Marcinkowska E., Sawicka J., Stronczek A., Wpływ zmian w ustawie o rachunkowości na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową małych jednostek gospodarczych, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016 nr 2 (80) Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi cz. 1.

Additional information:

brak