Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
DEMATEL. Theory and applications
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-006-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ginda Grzegorz (gginda@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Michalski Marek (Marek.Michalski@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Ginda Grzegorz (gginda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł dotyczy podstaw teoretycznych i praktycznych zastosowań metody DEMATEL.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Potrafi twórczo współpracować z pozostałymi członkami zespołu, proponując właściwy sposób adaptacji metody do potrzeb związanych z realizacją określonego zadania. ZIP1A_K02 Activity during classes
M_K003 Potrafi angażować się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty. Potrafi twórczo współpracować z pozostałymi członkami zespołu, proponując właściwy sposób adaptacji metody do potrzeb związanych z realizacją określonego zadania. ZIP1A_K02 Execution of a project,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi odpowiednio zastosować metodę DEMATEL. ZIP1A_U01 Activity during classes
M_U003 Potrafi odpowiednio dostosować szczegółową postać metody DEMATEL do potrzeb związanych z jejspecyficznym zastosowaniem. ZIP1A_U03 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat przeznaczenia i możliwych zastosowań metody DEMATEL. ZIP1A_W04 Examination
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą możliwości metody DEMATEL i sposobów ich poszerzania. ZIP1A_W05 Examination
M_W004 Dysponuje wiedzą na temat zasad stosowania metody DEMATEL do rozwiązywania problemów praktycznych. ZIP1A_W02, ZIP1A_W03 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 Potrafi twórczo współpracować z pozostałymi członkami zespołu, proponując właściwy sposób adaptacji metody do potrzeb związanych z realizacją określonego zadania. - - - - - - - - - - -
M_K003 Potrafi angażować się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty. Potrafi twórczo współpracować z pozostałymi członkami zespołu, proponując właściwy sposób adaptacji metody do potrzeb związanych z realizacją określonego zadania. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi odpowiednio zastosować metodę DEMATEL. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi odpowiednio dostosować szczegółową postać metody DEMATEL do potrzeb związanych z jejspecyficznym zastosowaniem. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat przeznaczenia i możliwych zastosowań metody DEMATEL. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą możliwości metody DEMATEL i sposobów ich poszerzania. + - - - - - - - - - -
M_W004 Dysponuje wiedzą na temat zasad stosowania metody DEMATEL do rozwiązywania problemów praktycznych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Zapoznanie z zasadami uczestnictwa w zajęciach i zaliczania modułu

  Zajęcia wprowadzające.

 2. Geneza i oryginalna wersja metody

  Omówienie okoliczności opracowania metody i jej oryginalnego przeznaczenia.
  Przedstawienie jej oryginalnej postaci.

 3. Modyfikacje metody

  Zaprezentowanie zmian i rozszerzeń w metody w odniesieniu do jej kształtu.

 4. Współczesne sposoby stosowania metody

  Omówienie współczesnych, niestandardowych – prostych i złożonych zastosowań
  metody.

 5. Charakterystyka i przeznaczenie metody DEMATEL

  Omówienie charakteru metody i klas jej zastosowań.

 6. Zastosowania metody

  Przedstawienie przykładów zastosowań metody.

Project classes:
 1. Wyjaśnienie celu i przedstawienie zasad odbywania i zaliczania zajęć

  Zajęcia wstępne.

 2. Zastosowanie metody DEMATEL

  Realizacja ćwiczeń projektowych związanych z praktycznym zastosowaniem metody.

 3. Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń

  Podsumowanie ćwiczeń projektowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Completion of a project 30 h
Preparation for classes 15 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną ocen z zaliczenia wykładu (kolokwium) oraz ćwiczeń projektowych. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z modułu jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczenia wykładu i zaliczenia ćwiczeń. Student może korzystać z terminów poprawkowych zaliczeń w celu poprawy lub uzyskania pierwszej oceny.
Obecność – na wykładach nieobowiązkowa, na ćwiczeniach projektowych – obowiązkowa.
Zaliczenie wykładu – na podstawie kolokwium zaliczeniowego.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych – na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz opracowań zadanych ćwiczeń projektowych.
Zasady indywidualnego zaliczania zajęć modułu – ustalane indywidualnie z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Brak.

Recommended literature and teaching resources:

Grzegorz Ginda: Metody porównywania parami w budownictwie i dziedzinach pokrewnych. DWE,
Wrocław 2015.
Grzegorz Ginda, Mariusz Maślak: Wybrane metody analizy eksperckiej w wielokryterialnej ocenie
parametrów determinujących bezpieczeństwo w pożarze. Politechnika Krakowska, Kraków 2015.
Emilio Fontela, Andre Gabus: DEMATEL Observer. DEMATEL 1976 Report. Batelle Research Institute,
Geneva 1976.

Zasoby informacyjne baz bibliograficznych oraz sieci Internet.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Grzegorz Ginda: Metody porównywania parami w budownictwie i dziedzinach pokrewnych. DWE,
Wrocław 2015.
Grzegorz Ginda, Mariusz Maślak: Wybrane metody analizy eksperckiej w wielokryterialnej ocenie
parametrów determinujących bezpieczeństwo w pożarze. Politechnika Krakowska, Kraków 2015.
Marek Michalski: Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w elektroenergetyce, AGH, Kraków 2013.

Additional information:

Brak.