Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Financial statements and its analysis
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-007-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Stronczek Anna (astroncz@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Stronczek Anna (astroncz@zarz.agh.edu.pl)
Kołodziej-Hajdo Marta (mkolodz1@zarz.agh.edu.pl)
Marcinkowska Elżbieta (etomczyk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest przybliżenie przedmiotu analizy finansowej, jej podstawowych narzędzi oraz kierunków ich rozwoju.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 W sposób zrozumiały dla innych przedsta swój pogląd na zagadnienie, wyraża swoje zdanie, zadaje pytania, potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji. ZIP1A_K09, ZIP1A_K10 Project,
Activity during classes
M_K002 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych wyznaczonych przez opiekuna naukowego. ZIP1A_K10 Project,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. ZIP1A_U04 Project,
Test
M_U002 Potrafi dokonać interpretacji sprawozdania w kierunku ustalenia kondycji finansowej przedsiębiorstwa. ZIP1A_U04 Project,
Test
Knowledge
M_W001 Zna istotę i zakres analizy finansowej. Opisuje i wskazuje rolę analizy finansowej w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. ZIP1A_W04 Test
M_W002 Zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach działalności organizacji. Wyjaśnia metody i narzędzia stosowane w analizie finansowej. ZIP1A_W04, ZIP1A_W24 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 W sposób zrozumiały dla innych przedsta swój pogląd na zagadnienie, wyraża swoje zdanie, zadaje pytania, potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji. - + - - - - - - - - -
M_K002 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych wyznaczonych przez opiekuna naukowego. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać interpretacji sprawozdania w kierunku ustalenia kondycji finansowej przedsiębiorstwa. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna istotę i zakres analizy finansowej. Opisuje i wskazuje rolę analizy finansowej w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach działalności organizacji. Wyjaśnia metody i narzędzia stosowane w analizie finansowej. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Sprawozdanie finansowe jednostki
2. Pojęcie analizy finansowej i jej miejsce w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa.
Źródła analizy finansowej.
3. Analiza pionowa i pozioma sprawozdania finansowego.
4. Zastosowanie wskaźników ekonomiczno-finansowych w analizie finansowej jednostki
gospodarczej: analiza płynności, rotacji, rentowności oraz zadłużenia.
5. Analiza sytuacji kapitałowej przedsiębiorstwa. Średni ważony koszt kapitału.
6. Metody oceny efektywności procesów inwestycyjnych (NPV, IRR).

Auditorium classes:

1. Konstrukcja elementów sprawozdania finansowego
2. Analiza i interpretacja wskaźników struktury oraz dynamiki elementów sprawozdania finansowego.
3. Obliczanie wskaźników ekonomiczno-finansowych: płynności, rotacji, rentowności i zadłużenia oraz ich interpretacja.
4. Wycena kapitału własnego i zobowiązań. Obliczanie średniego ważonego kosztu kapitału na przykładach z zastosowaniem różnych źródeł finansowania.
5. Obliczanie NPV, IRR dla projektów inwestycyjnych.
6. Samodzielna analiza finansowa przedsiębiorstwa produkcyjnego w oparciu o sprawozdanie finansowe wybranej jednostki gospodarczej (projekt).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Completion of a project 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z kolokwium oraz projektu (waga kolokwium 60%, waga projektu 40%)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.
Gabrusewicz W. Analiza finansowa przedsiębiorstwa: teoria i zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2014.
Rutkowski A., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2002.
Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Wolters Kluwer SA, Kraków 2015.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Sawicka J., Stronczek A., Marcinkowska E., Rachunkowość finansowa – ewidencje i sprawozdawczość, CeDeWu, Warszawa, 2018.
2. Basiura B., Krajewska S., Marcinkowska E., Paliński A., Sawicka J., Stronczek A., Zarządzanie ryzykiem w wybranych obszarach życia gospodarczego, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2014.
3. Marcinkowska E., Sawicka J., Stronczek A., Wpływ zmian w ustawie o rachunkowości na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową małych jednostek gospodarczych, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016 nr 2 (80) Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi cz. 1.
4. Sawicka J., Stronczek A., Rola audytu finansowego w wykrywaniu celowych zniekształceń wyniku finansowego, [w:] Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, pod red. Marty Czyż, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2013.
5. Stronczek A., Krajewska S., Ryzyko jako element kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, red. Bronisław Micherda i Mariusz Andrzejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.

Additional information:

Ocena z zaliczenia jest średnią ważoną: 60% ocena z zaliczonego kolokwium i 40% ocena z samodzielnie wykonanego i zaprezentowanego na ćwiczeniach projektu.
Student ma możliwość zaliczyć ćwiczenia (poza terminem podstawowym) przystępując dodatkowo do jednego kolokwium poprawkowego.
Aktywność na wykładach, a także aktywność na ćwiczeniach mogą być premiowane podwyższeniem ocen.
W przypadku nieoddania projektu, bądź niezaliczenia kolokwium do końca okresu rozliczeniowego moduł nie zostanie zaliczony.
Uzyskanie oceny w innym terminie niż podstawowy powoduje obniżenie oceny końcowej (oceną końcowa jest ustalana z uwzględnieniem wszystkich ocen Wirtualnej Uczelni).

Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowe. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.
Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisma urzędowego (np. wezwania do sądu). Zajęcia należy usprawiedliwić w terminie 7 dni licząc od dnia ustąpienia powodu nieobecności.
Student, który ma nieobecność usprawiedliwioną, powinien zaliczyć opuszczone zajęcia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Student, który ma nieobecność nieusprawiedliwioną, nie ma takiej możliwości.
Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium powoduje utratę terminu.
Podczas kolokwium piszący nie mogą posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji oraz utrwalania obrazu i dźwięku.