Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental conditions of doing business in EU countries
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-012-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Kulczycka Joanna (jkulczyc@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Kulczycka Joanna (jkulczyc@zarz.agh.edu.pl)
Wojciechowski Andrzej (awojciech@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Podczas zajęć student zapozna się z najnowszymi trendami w UE w obszarze zarządzania środowiskowego, pozna podstawowe pojęcia z zakresu regulacji i strategii w tym obszarze.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 - Student jest potrafi zaproponować rozwiązania problemów z zakresu ochrony środowiska - potrafi ocenić wpływ naturalnej i antropogenicznej degradacji środowiska na zmiany klimatyczne - potrafi zaproponować rozwiązania w przykładowych firmach, w celu osiągnięcia minimalizacji oddziaływania jej działalności na środowisko ZIP1A_K10, ZIP1A_K08, ZIP1A_K05 Participation in a discussion,
Presentation,
Test,
Activity during classes
Skills
M_U001 - Student potrafi odszukać i zastosować przepisy odnoszące się do problemów ochrony środowiska w stosunku do wybranej działalności gospodarczej - potrafi zidentyfikować rodzaje wpływu na różne komponenty środowiska wybranego procesu produkcyjnego (ew. eksploatacji górniczej) - potrafi ocenić koszty działalności gospodarczej z tytułu korzystania ze środowiska ZIP1A_U06, ZIP1A_U08, ZIP1A_U01, ZIP1A_U10 Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
M_U002 - potrafi przygotować projekt rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku spełnienia wymagań środowiskowych (na przykładzie dowolnego operatu środowiskowego z Internetu) ZIP1A_U12 Presentation
Knowledge
M_W001 - Student zna instrumenty prawne odnoszące się do ochrony środowiska oraz ich hierarchię - wie jaka jest metodyka oceny oraz obszary wpływu działań ekologicznych na rozwój gospodarczy - zna następstwa zmiany przepisów w odniesieniu do działania przedsiębiorstwa - zna zasady udziału społeczeństwa w procedurach dotyczących ingerencji w środowisko naturalne - zna koszty związane z niewłaściwym korzystaniem ze środowiska podmiotu gospodarczego ZIP1A_W17, ZIP1A_W10, ZIP1A_W22, ZIP1A_W23 Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 - Student jest potrafi zaproponować rozwiązania problemów z zakresu ochrony środowiska - potrafi ocenić wpływ naturalnej i antropogenicznej degradacji środowiska na zmiany klimatyczne - potrafi zaproponować rozwiązania w przykładowych firmach, w celu osiągnięcia minimalizacji oddziaływania jej działalności na środowisko - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 - Student potrafi odszukać i zastosować przepisy odnoszące się do problemów ochrony środowiska w stosunku do wybranej działalności gospodarczej - potrafi zidentyfikować rodzaje wpływu na różne komponenty środowiska wybranego procesu produkcyjnego (ew. eksploatacji górniczej) - potrafi ocenić koszty działalności gospodarczej z tytułu korzystania ze środowiska - - - + - - - - - - -
M_U002 - potrafi przygotować projekt rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku spełnienia wymagań środowiskowych (na przykładzie dowolnego operatu środowiskowego z Internetu) - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 - Student zna instrumenty prawne odnoszące się do ochrony środowiska oraz ich hierarchię - wie jaka jest metodyka oceny oraz obszary wpływu działań ekologicznych na rozwój gospodarczy - zna następstwa zmiany przepisów w odniesieniu do działania przedsiębiorstwa - zna zasady udziału społeczeństwa w procedurach dotyczących ingerencji w środowisko naturalne - zna koszty związane z niewłaściwym korzystaniem ze środowiska podmiotu gospodarczego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wykład

1. Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i krajach UE;
– analiza i ocena instrumentów ekonomicznych stymulujących proekologiczną działalność podmiotów gospodarczych
2. Ewolucja przepisów dotyczących ochrony środowiska w UE;
- Kluczowe ustawy i przepisy szczegółowe z zakresu ochrony środowiska;
– Polityka ochrony środowiska w Polsce – obszary „Natura 2000”;
– Ocena oddziaływania na środowisko i strategiczne oddziaływanie na środowisko jako narzędzia planistyczne i decyzyjne
3. Ograniczanie wpływu na środowisko – metody oceny i kierunki działań
- Ślad węglowy
- Gospodarka o obiegu zamkniętym
- Przyjazny transport
– Dostęp do informacji o wpływie podmiotu gospodarczego na środowisko;
- Procedura i znaczenie konsultacji społecznych
4. Minimalizacja negatywnych skutków rozwoju gospodarczego;
- Opracowania spełniające wymagania środowiskowe na nowe przedsięwzięcia
– Metody oceny i techniki oceny oddziaływania na środowisko
– Wpływ lokalnych przepisów i uwarunkowań środowiskowych na oddziaływania na
działalność przedsiębiorstwa;
– Zarządzanie środowiskowe jako strategia konkurencyjna.
– Odpowiedzialność przedsiębiorstwa płynąca z przedmiotowej działalności;
– Marketing środowiskowy przedsiębiorstw
5. Normy i sankcje, odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia przepisów ochrony środowiska,
6. Źródła finansowania działań związanych z ochroną środowiska
7. Case study: Analiza działalności zakładu wydobywczego na przykładzie KGHM PM S.A.
A. Analiza przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących ochrony środowiska (m.in. Prawo ochrony środowiska, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa o dostępie do informacji o środowisku, jego ochronie i ocenach oddziaływania na środowisko, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Ustawa o ochronie przyrody, Prawo geologiczne i górnicze Ustawa o odpadach z przemysłu wydobywczego, Prawo wodne, Prawo międzynarodowe),
B. Oddziaływanie firmy na środowisko naturalne i społeczeństwo
C. Przykładowe działania proekologiczne

Project classes:
Ćwiczenia

Podczas ćwiczeń studenci podzielą się na grupy 2-3osobowe i dokonają wyboru przedsiębiorstwa, które następnie będą analizowali – wykorzystując wiedzę zdobytą podczas wykładów i ćwiczeń – pod kątem trzech głównych punktów:
1. Analiza wpływu na środowisko wybranego przedsiębiorstwa oraz zagrożeń z niej płynących, (Wpływ ochrony środowiska na zrównoważony rozwój firm oraz zmiany klimatyczne. Praktyczne ćwiczenia pozwolą studentowi dostrzec wpływ degradacji środowiska ukierunkowany na ochronę środowiska jak również wpływ gospodarki o obiegu zamkniętym na zmiany klimatyczne).
2. Określenie głównych przepisów środowiskowych dotyczących konkretnego podmiotu gospodarczego, (Zadaniem studenta będzie przygotowanie projektu prezentacji rozwoju dowolnej firmy dot. działań ukierunkowanych na ochronę środowiska w działalności gospodarczej – na podstawie wykładów i ćwiczeń. Student będzie przedstawiał w swoje opracowanie w formie prezentacji multimedialnej. Nabierze umiejętności i doświadczenia prezentowania swoich przemyśleń i dokonań naukowych).
3. Propozycje zachowań proekologicznych firmy. (Identyfikacja koniecznych zmian świadomość społeczeństwa. Student będzie mobilizowany do kreatywnego myślenia. Zadaniem studenta będzie identyfikacja koniecznych zmian w przyszłym miejscu pracy).

Efekty swoich prac, studenci będą stopniowo omawiali i wspólnie dyskutowali nad postępami i koniecznościami zmian w wybranych podmiotach gospodarczych. Student będzie mobilizowany do twórczego i kreatywnego myślenia. Ostatnie ćwiczenia zostaną przeznaczone na prezentacje finalną projektu, na podstawie której zostanie wystawiona ocena.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Examination or Final test 5 h
Completion of a project 15 h
Preparation for classes 10 h
Contact hours 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń audytoryjnych a ta opiera się na wynikach kolokwium, oceny z projektu oraz aktywności studenta podczas ćwiczeń.
50% kolokwium, 30% projekt, 20% aktywność.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy mikroekonomii. Znajomość zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Recommended literature and teaching resources:

1. Aktualne akty prawne odnoszące się do problematyki ochrony środowiska (wymienione w treści wykładów)
2. Becla A., Czaja S., Zielińska A.: Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego. Difin, Warszawa 2012.E. Pietrzyk-Sokulska, Leksykon ochrony środowiska, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2012.
3. J. Ickiewicz, Podatki składki opłaty. Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.E. Kowal, A. Kucińska-Landwójtowicz, A. Misiołek Zarządzanie środowiskowe PWE 2013 http://www.pwe.com.pl/ochrona_srodowiska/zarzadzanie_srodowiskowe,p252494425
4. A. Matuszak-Flejszman, Determinanty doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. J. KULCZYCKA, Ekoefektywność projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem koncepcji cyklu życia produktu, „Studia Rozprawy Monografie” z. 169, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2011.
2. WOJCIECHOWSKI Andrzej, Doliński Adam. Dywersyfikacja źródeł energii z odzysku materiałowego poeksploatacyjnych i poprodukcyjnych odpadów organicznych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ENERGIA I ŚRODOWISKO Produkcja – Logistyka – Zarządzanie”. 9-10.10.2014 r. w Lublinie. Wyd. Logistyka 5/2014.
3. WOJCIECHOWSKI Andrzej, Dolińska Katarzyna. Zagospodarowanie wybranych materiałów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w świetle polityki energetycznej Unii Europejskiej. A. XII Konferencja Naukowo-Techniczna; Logistyka Systemy Transportowe Bezpieczeństwo w Transporcie. LogiTrans 2015, Szczyrk 20-23.04.2015. Wyd. Logistyka 3/2015.
4. WOJCIECHOWSKI Andrzej, Łukasik Zbigniew, Doliński Adam, Dolińska Katarzyna. Redukcja emisji CO2, a zmiany klimatyczne. XII Konferencja Naukowo-Techniczna; Logistyka Systemy Transportowe Bezpieczeństwo w Transporcie. LogiTrans 2015, Szczyrk 20-23.04.2015. Wyd. Logistyka 3/2015.
5. WOJCIECHOWSKI Andrzej, Doliński Adam, Wołosiak Marta, Pietrzak Krystyna. Material recovery as an opportunity of introduction of immediate eco-friendly transport system (vehicles). Journal of KONES Powertrain and Transport, ISSN: 1231-4005 e-ISSN: 2354-0133 DOI: 10.5604/01.3001.0012.2519Vol. 25, No. 1 2018, s. 465-474
6. WOJCIECHOWSKI Andrzej. Rozkład termiczny odpadów organicznych dla potrzeb dywersyfikacji źródeł energii. XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa; Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i praktyka. Kraków, 21-22 czerwca 2018. Materiały konferencyjne
7. Pietrzyk-Sokulska Elżbieta, Uberman Ryszard, KULCZYCKA Joanna, Wpływ górnictwa na środowisko w Polsce – mity i rzeczywistość, Gospodarka Surowcami Mineralnymi ISSN 0860-0953. – 2015 vol. 31 iss. 1,
8. KULCZYCKA Joanna, Wernicka Małgorzata, Zarządzanie śladem węglowym w przedsiębiorstwach sektora energetycznego w Polsce – bariery i korzyści, Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. – 2015 t. 18 z. 2,
9. KULCZYCKA Joanna, Wernicka Małgorzata, Zarządzanie śladem węglowym w przedsiębiorstwach w Polsce – bariery i korzyści, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne.

Additional information:

1. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
- efekty wiedzy będą weryfikowane podczas prezentacji przygotowanej i wygłaszanej przez każdego studenta
- efekty umiejętności i kompetencji społecznych weryfikowane będą podczas ćwiczeń i kolokwium.
2. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
- wykłady nieobowiązkowe
- ćwiczenia są obowiązkowe (min. 80% obecności)
3. Oceny:
- podejście do zaliczenia w formie prezentacji wymaga pozytywnej oceny z aktywności i/lub kolokwium
- poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko raz
- ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana
jako średnia arytmetyczna.
4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin Studiów.
5. Odrabianie zaległości jest możliwe na konsultacjach, zajęciach innych grup lub w postaci odpowiedzi ustnej.
6. Termin zerowy egzaminu ustalany jest z Prowadzącym.
7. Możliwy jest jeden termin zaliczenia poprawkowego oraz egzamin komisyjny.