Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wybrane metody wieloatrybutowej analizy decyzji
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-016-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ginda Grzegorz (gginda@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Michalski Marek (Marek.Michalski@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Ginda Grzegorz (gginda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł dotyczy podstaw teoretycznych i praktycznych zastosowań metodyki wielokryterialnej analizy decyzji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi angażować się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty. Potrafi twórczo współpracować z pozostałymi członkami zespołu, proponując właściwy sposób adaptacji metody do potrzeb związanych z realizacją określonego zadania. ZIP1A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi odpowiednio dostosowywać poznane metody wielokryterialnej analizy decyzji do potrzeb związanych z ich specyficznymi zastosowaniami. ZIP1A_U03 Execution of a project,
Activity during classes
M_U002 Potrafi odpowiednio korzystać z metodyki wielokryterialnej analizy decyzji. ZIP1A_U01 Execution of a project,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą możliwości metodyki wielokryterialnej analizy decyzji i sposobów jej udoskonalania. ZIP1A_W05 Examination
M_W002 Posiada wiedzę na temat przeznaczenia i możliwych zastosowań wielokryterialnej analizy decyzji. ZIP1A_W04 Examination
M_W003 Dysponuje wiedzą na temat zasad stosowania metodyki wielokryterialnej analizy decyzji do rozwiązywania problemów praktycznych. ZIP1A_W02, ZIP1A_W03 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi angażować się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty. Potrafi twórczo współpracować z pozostałymi członkami zespołu, proponując właściwy sposób adaptacji metody do potrzeb związanych z realizacją określonego zadania. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi odpowiednio dostosowywać poznane metody wielokryterialnej analizy decyzji do potrzeb związanych z ich specyficznymi zastosowaniami. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi odpowiednio korzystać z metodyki wielokryterialnej analizy decyzji. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą możliwości metodyki wielokryterialnej analizy decyzji i sposobów jej udoskonalania. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat przeznaczenia i możliwych zastosowań wielokryterialnej analizy decyzji. + - - - - - - - - - -
M_W003 Dysponuje wiedzą na temat zasad stosowania metodyki wielokryterialnej analizy decyzji do rozwiązywania problemów praktycznych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Zajęcia wprowadzające

  Zapoznanie z zasadami uczestnictwa w zajęciach i zaliczania modułu.

 2. Wprowadzenie

  Wprowadzenie do metodyki wielokryterialnej analizy decyzji (WAD). Pojęcie problemu decyzyjnego. Ogólna charakterystyka metod i narzędzi wspomagających WAD. Podstawowe rodzaje metod WAD.

 3. Metody agregacji preferencji

  Ilustracja wykorzystania agregacji preferencji w WAD.

 4. Metody relacji przewyższania

  Wykorzystywanie relacji przewyższania w WAD.

 5. Inne sposoby wspomagania WAD

  Wybrane metody WAD wykorzystujące pojęcia celu oraz poziomów aspiracyjnych i referencyjnych.

 6. Integracja metod

  Systemy integrujące metody wspomagające WAD.

Project classes:
 1. Zajęcia wstępne

  Wyjaśnienie celu i przedstawienie zasad odbywania i zaliczania zajęć.

 2. Zastosowanie wybranych metod WAD

  Realizacja ćwiczeń projektowych związanych z praktycznym stosowaniem metod WAD.

 3. Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń

  Podsumowanie ćwiczeń projektowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Completion of a project 30 h
Preparation for classes 15 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną ocen z zaliczenia wykładu (kolokwium) oraz ćwiczeń projektowych. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z modułu jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczenia wykładu i zaliczenia ćwiczeń. Student może korzystać z terminów poprawkowych zaliczeń w celu poprawy lub uzyskania pierwszej oceny.
Obecność – na wykładach nieobowiązkowa, na ćwiczeniach projektowych – obowiązkowa.
Zaliczenie wykładu – na podstawie kolokwium zaliczeniowego.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych – na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz opracowań zadanych ćwiczeń projektowych.
Zasady indywidualnego zaliczania zajęć modułu – ustalane indywidualnie z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Brak.

Recommended literature and teaching resources:

Kesra Nermend: Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji. WN PWN,
Warszawa 2017.
Grzegorz Ginda: Metody porównywania parami w budownictwie i dziedzinach pokrewnych. DWE,
Wrocław 2015.
Alessio Ishizaka, Philippe Nemery: Multi-Criteria Decision Analysis. Methods and Software, Wiley, 2013.

Zasoby informacyjne baz bibliograficznych oraz sieci Internet.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Grzegorz Ginda: Metody porównywania parami w budownictwie i dziedzinach pokrewnych. DWE,
Wrocław 2015.
Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda: Benefits and costs in selecting fuel for municipality heating systems with the Analytic Hierarchy Process, Journal of Systems Science and Systems Engineering, vol. 15, No. 2, s. 165-177.
Marek Michalski: Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w elektroenergetyce, AGH, Kraków 2013.
Marek Michalski: Development of nuclear power as an alternative to fossil fuels, Acta Innovations, 2019, no.30, s. 38-47.

Additional information:

Brak.