Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Basics of decision analysis
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-017-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ginda Grzegorz (gginda@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Michalski Marek (Marek.Michalski@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Ginda Grzegorz (gginda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Zapoznanie z podstawami analizy decyzji i jej zastosowaniami.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Potrafi angażować się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty. Potrafi twórczo współpracować z pozostałymiczłonkami zespołu, proponując właściwy sposóbadaptacji metody do potrzeb związanych z realizacją określonego zadania. ZIP1A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi odpowiednio korzystać z możliwości analizy decyzji. ZIP1A_U01 Execution of a project,
Activity during classes
M_U002 Potrafi odpowiednio dostosowywać metody analizy decyzji do potrzeb związanych z ich specyficznymi zastosowaniami. ZIP1A_U03 Execution of a project,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat przeznaczenia i możliwych zastosowań metody analizy decyzji. ZIP1A_W04 Examination
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą możliwości analizy decyzji i sposobów jej poszerzania. ZIP1A_W05 Examination
M_W003 Dysponuje wiedzą na temat zasad stosowania analizy decyzji do rozwiązywania problemów praktycznych. ZIP1A_W02, ZIP1A_W03 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 Potrafi angażować się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty. Potrafi twórczo współpracować z pozostałymiczłonkami zespołu, proponując właściwy sposóbadaptacji metody do potrzeb związanych z realizacją określonego zadania. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi odpowiednio korzystać z możliwości analizy decyzji. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi odpowiednio dostosowywać metody analizy decyzji do potrzeb związanych z ich specyficznymi zastosowaniami. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat przeznaczenia i możliwych zastosowań metody analizy decyzji. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą możliwości analizy decyzji i sposobów jej poszerzania. + - - - - - - - - - -
M_W003 Dysponuje wiedzą na temat zasad stosowania analizy decyzji do rozwiązywania problemów praktycznych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Zajęcia wstępne

  Omówienie zakresu oraz zasad zaliczania modułu.

 2. Zarządzanie ryzykiem i niepewnością

  Przedstawienie zasad zarządzania ryzykiem i niepewnością oraz ich praktycznego zastosowania.

 3. Decyzje grupowe i negocjacje

  Omówienie zasad i sposobów grupowego wspomagania decyzji. Przedstawienie zasad negocjacji i ich zastosowań.

 4. Psychologiczne uwarunkowania decyzji

  Przedstawienie wybranych psychologicznych zagadnień podejmowania decyzji.

 5. Alternatywne systemy wspomagania decyzji

  Omówienie wybranych alternatywnych możliwości wspomagania decyzji.

 6. Podejmowanie wieloceowych decyzji

  Omówienie zasad i heurystycznych sposobów wspomagania wielocelowych decyzji.

 7. Wybrane metody wielokryterialnej analizy decyzji

  Przegląd i zasady stosowania przykładowych metod wielokryterialnej analizy decyzji.

 8. Analiza Bayesowska

  Omówienie reguły Bayesa i jej zastosowań w problemach decyzyjnych.

 9. Drzewa decyzyjne i diagramy wpływu

  Omówienie zasad budowy i korzystania z drzew decyzyjnych i diagramów wpływu.

 10. Rola i zastosowania analizy decyzji

  Omówienie zasad oraz przegląd zastosowań analizy decyzji.

 11. Prawdopodobieństwo w analizie decyzji

  Omówienie pojęć zdarzenia i prawdopodobieństwa oraz ich roli i zastosowań w analizie decyzji.

 12. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności

  Omówienie rodzajów sytuacji decyzyjnych. Przedstawienie i interpretacja pojęć oczekiwanej wartości i użyteczności. Zaprezentowanie i zilustrowanie
  idei planowania scenariuszowego.

 13. Symulacje w analizie decyzji

  Przedstawienie zasad stosowania metody Monte Carlo w analizie decyzji.

 14. Ocena prawdopodobieństwa

  Przedstawienie sposobów i uwarunkowań oceny prawdopodobieństwa oraz potencjalnych błędów i pułapek w tej ocenie. Omówienie zagadnień spójności i zgodności, trafności oraz komunikowania oceny prawdopodobieństwa. Zaprezentowanie sposobów oceny prawdopodobieństwa zdarzeń rzadkich.

Project classes:
 1. Zajęcia wstępne

  Omówienie zakresu oraz zasad przeprowadzania i zaliczania zajęć.

 2. Zastosowanie metodyki analizy decyzji

  Realizacja ćwiczeń projektowych związanych z praktycznym stosowaniem metodyki analizy decyzji.

 3. Podsumowanie

  Podsumowanie ćwiczeń projektowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Completion of a project 30 h
Preparation for classes 15 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną ocen z zaliczenia wykładu (kolokwium) oraz ćwiczeń
projektowych. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z modułu jest wcześniejsze uzyskanie
pozytywnych ocen z zaliczenia wykładu i zaliczenia ćwiczeń. Student może korzystać z terminów
poprawkowych zaliczeń w celu poprawy lub uzyskania pierwszej oceny.
Obecność – na wykładach nieobowiązkowa, na ćwiczeniach projektowych – obowiązkowa.
Zaliczenie wykładu – na podstawie kolokwium zaliczeniowego.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych – na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz opracowań
zadanych ćwiczeń projektowych.
Zasady indywidualnego zaliczania zajęć modułu – uzgadnianie indywidualnie z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Brak.

Recommended literature and teaching resources:

Paul Goodwin, George Wright: Analiza decyzji. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
Kesra Nermend: Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji. WN PWN, Warszawa 2017.
Grzegorz Ginda: Metody porównywania parami w budownictwie i dziedzinach pokrewnych. DWE,
Wrocław 2015.

Zasoby informacyjne baz bibliograficznych oraz sieci Internet.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Grzegorz Ginda: Metody porównywania parami w budownictwie i dziedzinach pokrewnych. DWE,
Wrocław 2015.
Grzegorz Ginda, Mariusz Maślak: Wybrane metody analizy eksperckiej w wielokryterialnej ocenie
parametrów determinujących bezpieczeństwo w pożarze. Politechnika Krakowska, Kraków 2015.
Marek Michalski: Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w elektroenergetyce, AGH, Kraków 2012.

Additional information:

Brak.