Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Materiałoznawstwo
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-104-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Kubiński Wiktor (wkubinsk@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Kubiński Wiktor (wkubinsk@zarz.agh.edu.pl)
Kubińska-Jabcoń Ewa (ejabcon@zarz.agh.edu.pl)
Niekurzak Mariusz (mniekurz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi kontynuować, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. ZIP1A_K09 Execution of a project,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi wybierać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu doboru materiałów, metody i narzędzia analityczne, eksperymentalne i informatyczne oraz potrafi odróżniać i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, pod względem zastosowanych materiałów. ZIP1A_U08, ZIP1A_U02, ZIP1A_U05 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Student umie rozpoznawać podstawowe struktury, wybierać własności do wykorzystania materiałów w inżynierii oraz potrafi rozpoznawać i oceniać typowe technologie inżynierskie w zakresie materiałoznawstwa. ZIP1A_W11 Activity during classes,
Test
M_W002 Student umie definiować cele i zakres materiałoznawstwa oraz potrafi rozpoznawać i klasyfikować podstawowe materiały stosowane w konstrukcjach inżynierskich. ZIP1A_W11 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi kontynuować, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wybierać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu doboru materiałów, metody i narzędzia analityczne, eksperymentalne i informatyczne oraz potrafi odróżniać i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, pod względem zastosowanych materiałów. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student umie rozpoznawać podstawowe struktury, wybierać własności do wykorzystania materiałów w inżynierii oraz potrafi rozpoznawać i oceniać typowe technologie inżynierskie w zakresie materiałoznawstwa. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student umie definiować cele i zakres materiałoznawstwa oraz potrafi rozpoznawać i klasyfikować podstawowe materiały stosowane w konstrukcjach inżynierskich. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
  1. Klasyfikacja materiałów w technice. Budowa wewnętrzna materiałów.

  2. Wady kryształów i mechanizmy odkształcenia materiałów krystalicznych.

  3. Klasyfikacja i właściwości materiałów ceramicznych, polimerowych oraz drewna.

  4. Budowa i właściwości materiałów kompozytowych.

  5. Materiały do pracy w obniżonych i podwyższonych temperaturach.

  6. Omówienie właściwości i technologii otrzymywania oraz modyfikacji wybranych stopów metali (stopów żelaza z węglem i stopów metali kolorowych).

  7. Zużycie korozyjne i ochrona przed korozją materiałów.

  8. Zużycie tribologiczne materiałów. Materiały ślizgowe i smary.

  9. Materiały do pracy w obniżonych i podwyższonych temperaturach.

Auditorium classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 28 h
Preparation for classes 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z oceny z zaliczenia (49%) oraz z wiedzy przekazanej na wykładzie (51%).

Ocena z zaliczenia to średnia arytmetyczna z 3 kolokwiów w trakcie semestru oraz projektu.

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna ocena z wszystkich kolokwiów oraz z projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z zakresu fizyki, chemii i wiadomości z techniki na poziomie szkoły średniej.

Recommended literature and teaching resources:

1.Kubiński W.: Materiałoznawstwo. T. 1, Podstawowe materiały stosowane w technice. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo –Dydaktyczne AGH. Kraków 2010.

2. Kubiński W.: Inżynieria i technologie produkcji. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo –Dydaktyczne AGH. Kraków 2008.

3. Kubiński W.: Materiałoznawstwo. T. 2. Materiały do określonych zastosowań w różnych dziedzinach techniki. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo –Dydaktyczne AGH. Kraków 2011.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

„Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów”.