Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy informatyki
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-107-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
Stawowy Adam (astawowy@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Sawik Bartosz (BSawik@zarz.agh.edu.pl)
dr Basiura Beata (bbasiura@zarz.agh.edu.pl)
Jędrusik Stanisław (jedrusik@zarz.agh.edu.pl)
Petrov Oleksandr (opietrov@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Opiła Janusz (jmo@agh.edu.pl)
Module summary

Podstawowym celem zajęć jest zaznajomienie studentów z użytkowaniem podstawowego oprogramowania biznesowego. Studenci będą rozumieć rolę informatyki w zarządzaniu firmą.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych na podstawie aplikacji internetowych oraz baz danych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności ZIP1A_K08 Project
M_K002 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, ma świadomość ciągłej potrzeby dostosowywania swojej wiedzy do zmieniających się technologie informatycznych w zintegrowanych systemach w przetwarzania informacji ZIP1A_K09 Project
M_K003 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały ZIP1A_K07 Project
Skills
M_U001 potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności zarządczej i inżynierskiej ZIP1A_U15 Test,
Project
M_U002 potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich podstawowe narzędzia informatyczne ZIP1A_U02 Test
M_U003 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie ZIP1A_U09 Test
Knowledge
M_W001 zna metody i narzędzia, w tym technologie systemów operacyjnych i graficzny interfejs użytkownika, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, dokumenty złożone, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące ZIP1A_W20 Test
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia związane z zastosowaniem informatyki w zarządzaniu i inżynierii produkcji ZIP1A_W12 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych na podstawie aplikacji internetowych oraz baz danych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności + - - + - - - - - - -
M_K002 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, ma świadomość ciągłej potrzeby dostosowywania swojej wiedzy do zmieniających się technologie informatycznych w zintegrowanych systemach w przetwarzania informacji + - - + - - - - - - -
M_K003 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności zarządczej i inżynierskiej + - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich podstawowe narzędzia informatyczne + - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna metody i narzędzia, w tym technologie systemów operacyjnych i graficzny interfejs użytkownika, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, dokumenty złożone, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące + - - - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia związane z zastosowaniem informatyki w zarządzaniu i inżynierii produkcji + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wprowadzenie do informatyki

  Wprowadzenie do informatyki.
  Systemy operacyjne i graficzny interfejs użytkownika.

 2. Systemy operacyjne

  Systemy operacyjne
  Graficzny interfejs użytkownika.

 3. Przetwarzanie tekstów

  Przetwarzanie tekstów.
  Arkusze kalkulacyjne.
  Dokumenty złożone.

 4. Sieci komputerowe

  Sieci lokalne i rozległe
  Topologia sieci
  Zasada działania
  Usługi sieciowe.

 5. Internet

  Internet
  Struktura, zawartość informacyjna.
  Projektowanie WEB-strony.

 6. Zastosowania informatyki w zarządzaniu.

  Problemy, metody i techniki przetwarzania informacji i podejmowania decyzji, główne funkcje zarządzania.

Project classes:
 1. Zaawansowane techniki obsługi edytora tekstów.

  Formatowanie, posługiwanie się stylami, nagłówki i stopki, spis treści, przypisy.

 2. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego

  Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do obliczeń biznesowych i inżynierskich o wzrastającej skali trudności.

 3. Kolokwium zaliczeniowe

  Sprawdzenie praktycznych umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego

 4. Wygłoszenie prezentacji

  Wygłoszenie prezentacji przez wszystkich studentów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Preparation for classes 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Completion of a project 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład na podstawie oceny z ćwiczeń projektowych.
Ocena z ćwiczeń projektowych wystawiana jest jako średnia ważona ocen uzyskanych z kolokwium zaliczeniowego (waga 80%) oraz prezentacji/projektu (waga 20%).
Zaliczenie poprawkowe polega na ponownym zdawaniu kolokwium w trakcie godzin kontaktowych (maksymalnie dwie próby). Niezaliczona prezentacja musi być uzupełniona w terminie ustalonym przez władze Uczelni dla danego semestru.
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności zaliczenia kolokwium i wykonania prezentacji/projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura

1 Durka P.J. Internet. Komputer. Cyfrowa Rewolucja. PWN, Warszawa 2000. Wersja sieciowa książki: http://brain.fuw.edu.pl/~durka/KIC/index.html.
2. Janowski J. Technologia informacyjna. Wydawnictwo Difin, 2009.
3. M. Lewandowski, Tworzenie makr w VBA dla Excela 2010/2013. Ćwiczenia. Helion, Gliwice 2014.
4. Smogur Z. Excel w zastosowaniach inżynieryjnych. Helion, Gliwice 2008.
5. Turban E., Volonino L., Wood G.R. Information Technology for Management. Wiley, 2015.
6. www.kis.zarz.agh.edu.pl – strona Katedry Informatyki Stosowanej z materiałami dydaktycznymi.

Oprogramowanie
1. System operacyjny MS Windows
2. Visual Basic for Application
3. Arkusz kalkulacyjny
4. Bazy danych
5. Przeglądarka

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.