Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Electromagnetic processes
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-202-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Mikulik Jerzy (jmikulik@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
AUGUSTYN GRZEGORZ (gaugusty@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Jurasz Jakub (jjurasz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Analiza podstawowych zjawisk elektromagnetycznych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi wykonywać, asystować i tłumaczyć działania realizowane w ramach ćwiczeń projektowych ZIP1A_K04 Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 potrafi raportować i interpretować wyniki pomiarów ZIP1A_U11, ZIP1A_U05 Report
M_U002 potrafi zinterpretować i rozpoznać zjawiska elektromagnetyczne. ZIP1A_U01 Execution of laboratory classes
M_U003 potrafi rozwiązywać proste zadania z zakresu elektrostatyki oraz magnetyzmu ZIP1A_U02 Test,
Execution of laboratory classes
M_U004 potrafi naśladować metodykę rozwiązywania zadań w celu samodzielnego przygotowania się do sprawdzianów z zadań o tematyce nie realizowanej na ćwiczeniach ZIP1A_U06, ZIP1A_U02, ZIP1A_U05 Examination,
Test
Knowledge
M_W001 definiuje i opisuje podstawowe zjawiska z zakresu elektrostatyki oraz magnetyzmu ZIP1A_W02, ZIP1A_W07 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi wykonywać, asystować i tłumaczyć działania realizowane w ramach ćwiczeń projektowych - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi raportować i interpretować wyniki pomiarów - - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi zinterpretować i rozpoznać zjawiska elektromagnetyczne. - - - - - - - - - - -
M_U003 potrafi rozwiązywać proste zadania z zakresu elektrostatyki oraz magnetyzmu - - - - - - - - - - -
M_U004 potrafi naśladować metodykę rozwiązywania zadań w celu samodzielnego przygotowania się do sprawdzianów z zadań o tematyce nie realizowanej na ćwiczeniach + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 definiuje i opisuje podstawowe zjawiska z zakresu elektrostatyki oraz magnetyzmu + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Procesy elektromagnetyczne

1. Wprowadzenie – zjawiska ogólne w polu elektromagnetycznym,
2. Definicja ładunku elektrycznego i własności elektryczne materii,
3. Pojęcie pola elektrycznego,
4. Prawo Gaussa dla elektryczności,
5. Pojęcie potencjału elektrycznego,
6. Definicja pojemności i własności dielektryków,
7. Zjawisko prądu elektrycznego i jego parametry,
8. Definicja siły elektromotorycznej,
9. Pojęcie pola magnetycznego,
10. Prawo Ampera
11. Prawo Fradaya,
12. Zjawisko indukcyjności
13. Magnetyczne własności materii,

Auditorium classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in project classes 14 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Preparation for classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z ocen pozytywnych: z egzaminu (60%), ćwiczeń projektowych (40%). Każda ocena ndst z egzaminu powoduje obniżenie oceny końcowej o 0,5 stopnia (nie dotyczy: ocena z cw. 3.0 i ocena z 3 terminu egzaminu 3.0).

Prerequisites and additional requirements:

Pozytywna ocena końcowa z Fizyki w sem. pierwszym

Recommended literature and teaching resources:

1. Brański W., Herman M., Widomski W. – Zbiór zadań z fizyki. Elektryczność i magnetyzm, PWN, Warszawa, 1979,
2. Holiday D, Resnick R. – Fizyka, tom2, Elektryczność i magnetyzm, WNT, Warszawa 2001,
3. Herman M., Kaletyński A., Widomski L. – Podstawy fizyki, PWN, Warszawa 1999,
4. Hennel A., Szuszkiewicz W. – Zadania i problemy z fizyki, tom 2, PWN, Warszawa, 1981,
5. Massalski J., Massalska M. – Fizyka dla inżynierów, Fizyka klasyczna, część 1, WNT, Warszawa 2005,
6. Pointon A.J. – Fizyka dla inżynierów, Biblioteka Naukowa Inżyniera, Warszawa, 1997,
7. Piekara A.H. – Elektryczność i magnetyzm, PWN, Warszawa, 1990,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. A method for static CCTV image analysis to improve biometric security systems / Jerzy MIKULIK // International Journal of Biometrics ; ISSN 1755-8301. — 2013 vol. 5 no. 3/4, s. 306–320.
2. Solar & wind hybrid power source for residential building mathematical model approach / Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK // Architecture, Civil Engineering, Environment ; ISSN 1899-0142. — 2015 no. 4, s. 5–10.

Additional information:

1. Forma weryfikacji efektów kształcenia.
1.1. Zaliczenie kolokwiów z ćwiczeń projektowych z nabytych w trakcie zajęć umiejętności w zakresie rozwiązywania wybranych problemów.
1.2. Zdanie egzaminu w formie pisemnej.
2. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
2.1. Wykłady nieobowiązkowe.
2.2. Ćwiczenia projektowe obowiązkowe.
2.3. Warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.
3. Oceny:
3.1. Nieuzyskanie jakiegokolwiek zaliczenia skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.
3.2. Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz.
3.3. Ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna.
4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.