Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Informatics
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-203-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
Stawowy Adam (astawowy@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Skalna Iwona (skalna@agh.edu.pl)
Stawowy Adam (astawowy@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Macioł Andrzej (amaciol@zarz.agh.edu.pl)
dr Basiura Beata (bbasiura@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Pełech-Pilichowski Tomasz (tomek@agh.edu.pl)
Jędrusik Stanisław (jedrusik@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę stałego poszerzania wiedzy i umiejętności programistycznych, potrafi samodzielnie doskonalić umiejętności programowania w VBA ZIP1A_K03, ZIP1A_K08, ZIP1A_K09, ZIP1A_K05 Activity during classes,
Execution of a project
M_K002 potrafi zorganizować pracę w zespole, umie przygotować dokumentację użytkową oraz techniczną prostej bazy danych, rozumie potrzebę zespołowego tworzenia niezawodnego oprogramowania ZIP1A_K03, ZIP1A_K04, ZIP1A_K05 Activity during classes,
Execution of a project
Skills
M_U001 umie napisać i uruchomić program VBA do obliczeń biznesowych i inżynierskich ZIP1A_U15, ZIP1A_U19, ZIP1A_U09, ZIP1A_U02 Activity during classes,
Test
M_U002 umie wykorzystać narzędzia przetwarzania tekstów i kalkulacyjne w pracach inżynierskich ZIP1A_U15 Test
M_U003 potrafi stosować bazy danych oraz wykorzystywać systemy informatyczne wspomagające procesy podejmowania decyzji ZIP1A_U15 Execution of a project
Knowledge
M_W001 zna i rozumie zasady algorytmizacji zadań, zapisu algorytmów, zna zasady doboru języka programowania do specyfiki zadania programistycznego ZIP1A_W02, ZIP1A_W12 Activity during classes
M_W002 rozumie rolę narzędzi informatycznych w zarządzaniu i inżynierii produkcji ZIP1A_W12 Test
M_W003 zna narzędzia baz danych służące do gromadzenia, analizy i prezentacji danych inżynierskich i ekonomicznych ZIP1A_W12 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę stałego poszerzania wiedzy i umiejętności programistycznych, potrafi samodzielnie doskonalić umiejętności programowania w VBA - - - + - - - - - - -
M_K002 potrafi zorganizować pracę w zespole, umie przygotować dokumentację użytkową oraz techniczną prostej bazy danych, rozumie potrzebę zespołowego tworzenia niezawodnego oprogramowania - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 umie napisać i uruchomić program VBA do obliczeń biznesowych i inżynierskich - - - + - - - - - - -
M_U002 umie wykorzystać narzędzia przetwarzania tekstów i kalkulacyjne w pracach inżynierskich - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi stosować bazy danych oraz wykorzystywać systemy informatyczne wspomagające procesy podejmowania decyzji - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie zasady algorytmizacji zadań, zapisu algorytmów, zna zasady doboru języka programowania do specyfiki zadania programistycznego + - - - - - - - - - -
M_W002 rozumie rolę narzędzi informatycznych w zarządzaniu i inżynierii produkcji + - - - - - - - - - -
M_W003 zna narzędzia baz danych służące do gromadzenia, analizy i prezentacji danych inżynierskich i ekonomicznych + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

 1. Systemy informatyczne w organizacjach.
 2. Cykl życia systemów informatycznych.
 3. Relacyjne bazy danych.
 4. Pojęcie algorytmu. Cechy algorytmów, sposoby zapisu. Schematy blokowe.
 5. Zasady komputerowej realizacji algorytmów. Charakterystyka i klasyfikacja języków programowania.
 6. Zasady implementacji algorytmów w językach programowania: podstawowe elementy i konstrukcje języków algorytmicznych. Wyrażenia arytmetyczne, logiczne. Dane i ich komputerowa reprezentacja. Zmienne, typy zmiennych, stałe, zmienne tablicowe.
 7. Funkcje wbudowane i funkcje użytkownika. Zasady wydzielania funkcji. Funkcje iteracyjne i rekurencyjne.
 8. Testowanie i śledzenie działania programu.

Project classes:

 1. Tworzenie kalkulacji dla problemów inżynierskich i biznesowych.
 2. Schematy blokowe dla wybranych problemów.
 3. Opanowanie umiejętności posługiwania się narzędziem programistycznym VBA: edycja kodu, identyfikacja błędów, uruchamianie programów, zapis kodu do pliku.
 4. Kodowanie i uruchamianie programów o wzrastającym poziomie trudności.
 5. Projektowanie relacyjnych baz danych.
 6. Język baz danych MS Access.
 7. Tworzenie aplikacji w MS Access.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 152 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in project classes 42 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Completion of a project 20 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład na podstawie oceny z ćwiczeń projektowych.
Ocena z ćwiczeń projektowych wystawiana jest jako średnia ocen uzyskanych z 2 kolokwiów oraz oceny projektu.
Zaliczenie poprawkowe polega na ponownym zdawaniu kolokwiów w trakcie godzin kontaktowych (maksymalnie dwie próby). Niezaliczony projekt musi być uzupełniony w terminie ustalonym przez władze Uczelni dla danego semestru.
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności zaliczenia kolokwiów i wykonania projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw informatyki i zasad korzystania z komputera. Znajomość podstaw matematyki na poziomie szkoły średniej.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Carmen T. H., Leiserson C. E., Riverst R. L.:. Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa 2002.
 2. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów. Zintegrowane systemy transakcyjne. PWN, Warszawa 2011.
 3. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów. Systemy Business Intelligence. PWN, Warszawa 2008.
 4. Jelen B., Syrstad T., Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela, Helion, Gliwice 2011.
 5. Mendrala D., Szeliga M., Access 2013 PL. Helion, Gliwice 2014.
 6. Osyczka A., Jankowski R., Skalna I., Krajewski P.: Visual Basic dla Aplikacji, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2006.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Macioł A., Stawowy A., Wrona R., Macioł P.: An attempt at formulation of ontology for technological knowledge comprised in technical standards, Archives of Metallurgy and Materials, 52(3), 2007, str. 381-388.
 2. Macioł A., Stawowy A., Wrona R.: Relational database as a basis for formalization of technological knowledge ontology, Archives of Foundry Engineering, 9(3), 2009, str. 79-82.
 3. A. Stawowy: Evolutionary based heuristic for bin packing problem, Computers and Industrial Engineering, 55(2), September 2008, str. 465-474.
 4. Opiła J., Pełech-Pilichowski T., Problems with the storing and presentation of information, W: Information technology and law / ed. Wojciech Cyrul. — Kraków : Jagiellonian University Press, 2014. str. 27–40.
Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.