Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Electrotechnics and Electronics
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-302-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Mikulik Jerzy (jmikulik@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
AUGUSTYN GRZEGORZ (gaugusty@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Jurasz Jakub (jjurasz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Obwody prądu stałego i zmiennego jednofazowe.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi prezentować wyniki otrzymanych pomiarów ZIP1A_K04 Report
Skills
M_U001 potrafi wyjaśnić i przedstawić wyniki przeprowadzonych eksperymentów ZIP1A_U05 Report
M_U002 potrafi rozpoznawać podstawowe elementy elektryczne i elektroniczne ZIP1A_U10 Test
M_U003 potrafi zbudować prosty obwód prądu stałego i przemiennego oraz dobrać właściwe elementy ZIP1A_U08, ZIP1A_U01 Report
M_U004 potrafi dobrać metodę analizy obwodów elektrycznych do rozwiązania prostego zadania ZIP1A_U02 Test
Knowledge
M_W001 wymienia i klasyfikuje podstawowe metody analizy obwodów elektrycznych ZIP1A_W02, ZIP1A_W07 Test
M_W002 wyjaśnia podstawowe zasady budowy obwodów prądu stałego i przemiennego ZIP1A_W07 Test
M_W003 definiuje podstawowe elementy obwodów elektrycznych i elektronicznych ZIP1A_W07 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi prezentować wyniki otrzymanych pomiarów - + + - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wyjaśnić i przedstawić wyniki przeprowadzonych eksperymentów - + + - - - - - - - -
M_U002 potrafi rozpoznawać podstawowe elementy elektryczne i elektroniczne - + + - - - - - - - -
M_U003 potrafi zbudować prosty obwód prądu stałego i przemiennego oraz dobrać właściwe elementy - + + - - - - - - - -
M_U004 potrafi dobrać metodę analizy obwodów elektrycznych do rozwiązania prostego zadania - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 wymienia i klasyfikuje podstawowe metody analizy obwodów elektrycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 wyjaśnia podstawowe zasady budowy obwodów prądu stałego i przemiennego + - - - - - - - - - -
M_W003 definiuje podstawowe elementy obwodów elektrycznych i elektronicznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Elektrotechnika i elektronika

1. Wprowadzenie – zjawiska fizyczne, jednostki, elementy obwodów elektrycznych i elektronicznych,
2. Sygnały elektryczne
3. Metody analizy obwodów elektrycznych,
4. Obwody prądu stałego, obliczanie prądów, napięć i mocy,
5. Obwody 1-fazowe prądu przemiennego, metoda rachunku symbolicznego, obliczanie prądów, napięć i mocy,
6. Metody rozwiązywania obwodów elektrycznych,

Laboratory classes:
Elektrotechnika i elektronika

1. Badanie rozgałęzionego obwodu prądu stałego
3. Badanie jednooczkowego obwodu prądu przemiennego

Auditorium classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 14 h
Preparation for classes 40 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Contact hours 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa oblicza jako średnia ważona z ocen pozytywnych: 50% ocena z egzaminu, 30% ocena z ćwiczeń oraz 20% ocena z laboratorium.
Ocena z ćwiczeń i z laboratorium to średnia arytmetyczna z ocen z kolokwiów i ze sprawozdań.
Ocena końcowa może zostać podwyższona o 0,5 stopnia za aktywną pracę w kole naukowym (przygotowanie referatu, udział w sesji kół naukowych AGH)

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. S. Bolkowski – Teoria obwodów elektrycznych, WNT, Warszawa, 1995,
2. Z. Cichowska, M. Pasko – Zadania z elektrotechniki teoretycznej, PWN, Warszawa, 1995,
3. P. Ciechanowicz, J. Dziedzic – Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej, PWN, Warszawa, 1999,
4. P. Hempowicz – Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, WNT, Warszawa 1999,
5. Z. Majerowska – Elektrotechnika ogólna w zadaniach, PWN, Warszawa, 1984,
6. C. Rajski – Teoria obwodów, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1987,
7. H. Tunia, M. Kaźmierkowski – Automatyka napędu przekształtnikowego, PWN, Warszawa, 1997,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Współpraca zwielokrotnionych odnawialnych źródeł energii elektrycznej z siecią zasilającą Inteligentnego Budynku — [Cooperation of multiplied renewable electrical energy sources with an intelligent building power supply network] / Jerzy MIKULIK, Marcin PAWLIK // W: Inżynieria elektryczna w budownictwie : VI krajowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 22 października 2015 / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Krakowski, [et al.]. — Kraków : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Krakowski, 2015. — ISBN: 978-83-61702-09-2. — S. 89–92.
2. Day ahead electric power load forecasting by WT-ANN — Prognozowania obciążenia sieci elektroenergetycznej na kolejny dzień w oparciu o model WT-ANN / Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2016 R. 92 nr 4, s. 152–154.

Additional information:

1. Forma weryfikacji efektów kształcenia.
1.1. Zdanie egzaminu w formie pisemnej.
1.2. Zaliczenie 3 sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych z nabytych w trakcie zajęć umiejętności
2. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
2.1. Wykłady nieobowiązkowe.
2.2. Ćwiczenia tablicowe i laboratoryjne obowiązkowe.
2.3. Warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.
3. Oceny:
3.1. Nieuzyskanie jakiegokolwiek zaliczenia końcowego skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.
3.2. Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia ćwiczeń i laboratorium jest możliwa tylko jeden raz w czasie sesji zwyczajnej. Może to spowodować przepadnięcie terminu egzaminu.
3.3. Ocena z zaliczenia ćwiczeń i laboratorium, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna.
4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.