Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie inżynierskie
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-303-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr inż. Rumin Rafał (rrumin@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Majewska Katarzyna (kmajewsk@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Rumin Rafał (rrumin@zarz.agh.edu.pl)
augustynek andrzej (augustyn@zarz.agh.edu.pl)
Kubiński Wiktor (wkubinsk@zarz.agh.edu.pl)
mgr inż. Jurczyk Krzysztof (kjurczyk@zarz.agh.edu.pl)
Niekurzak Mariusz (mniekurz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Efektem kształcenia jest nabycie umiejętności projektowania przy wykorzystaniu oprogramowania CAD (Computer Aided Design) AutoCAD, SolidWorks, Inventor -przy stosowaniu zasad rysunku technicznego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Posiada umiejętność tworzenia i czytania różnego rodzaju dokumentacji technicznej ZIP1A_U10 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Ma więdze z zakresu posługiwania się metodami rzutowania figur i brył ZIP1A_W16 Execution of laboratory classes
M_W002 Zna zasady wykonywania przekrojów oraz wymiarowania obiektów ZIP1A_W02 Execution of laboratory classes
M_W003 Zna zasady wykonywania rysunków technicznych ZIP1A_W02, ZIP1A_W05 Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Posiada umiejętność tworzenia i czytania różnego rodzaju dokumentacji technicznej - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma więdze z zakresu posługiwania się metodami rzutowania figur i brył + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady wykonywania przekrojów oraz wymiarowania obiektów - - + - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady wykonywania rysunków technicznych + + + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wykład

Projektowanie obiektów i procesów jako podstawowy element działalności inżynierskiej.
Obiekty techniczne w ujęciu systemowym. Etapy istnienia wytworu technicznego.
Projektowanie techniczne i jego struktura: formułowanie i analiza problemu, poszukiwanie koncepcji, wymagania i ograniczenia, kryteria wartościowania, ocena i wybór rozwiązań.
Projektowanie zadaniowe i współbieżne.
Zasady sporządzania dokumentacji projektowej. Holistyczne ujęcie procesów projektowania.
Wpływ wzornictwa przemysłowego i ergonomii na rozwiązania projektowe.
Metody i techniki wspomagania różnych faz i etapów projektowania.
Wspomaganie graficzne w pracach inżynierskich. Narzędzia komputerowe CAD, CAM – wprowadzenie.
Formalizacja problemów inżynierskich dla potrzeb wspomagania komputerowego (problemy merytoryczne i techniczne, ekonomika wspomagania komputerowego).
Optymalizacja jako narzędzie formalne wspomagania prac inżynierskich: sformułowanie zadania optymalizacji: funkcje kryterialne i ich instrumentalny charakter, model procesu, ograniczenia. Metody optymalizacji (klasyfikacja). Optymalizacja jako wspomaganie projektowania inżynierskiego. Optymalizacja w planowaniu i w sterowaniu procesami produkcyjnymi.
Wprowadzenie zasad geometrii trójwymiarowej, euklidesowej (pojęcia, definicje, twierdzenia, wielokąty, wielościany, równoległość, prostopadłość).
Informacja o Polskich Normach – znaki graficzne: rodzaj linii, pismo, formaty, zasady wykonywania rysunków.
Geometryczne podstawy rysunku technicznego.
Rzutowanie prostokątne i aksonometryczne – punkt, prosta, płaszczyzna, wielościan, powierzchnia, bryła.
Przekroje rysunkowe, półwidok-półprzekrój, kład miejscowy, kład przesunięty.
Zasady wymiarowania.
Schematy złożonych układów technicznych w różnych obszarach inżynierii.
Schematy kinetyczne, instalacje hydrauliczne, elektryczne, elektroniczne, cieplne, chemiczne, infrastruktura budowlana i drogowa.
Praktyczne czytanie rysunków i schematów maszyn, urządzeń i układów technicznych oraz tworzenie opisu ich budowy i działania.

Laboratory classes:
-
Auditorium classes:
Projektowanie _ćwiczenia

Zasady rysunku technicznego maszynowego. Zasady wymiarowania (obliczania) wybranych obiektów technicznych.

Zasady rysunku technicznego elektrycznego.

Zasady rysunku technicznego budowlanego.

Modelowanie i optymalizacja w projektowaniu.

Ocena niezawodności konstrukcji i obiektów.

Realizacja projektu inżynierskiego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 89 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Preparation for classes 10 h
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 4 h
Participation in auditorium classes 15 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa uwzględnia oceny ze zrealizowanych zadań projektowych, testu zaliczeniowego oraz sprawdzianu z zagadnień podanych na wykładzie.
Ocena z zaliczenia to średnia arytmetyczna z kolokwiów śródsemestralnych.
Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna ocena z wszystkich kolokwiów.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Branowski B., Wprowadzenie do projektowania. PWN. Warszawa 1998.
Dobrzański T. Rysunek techniczny maszynowy WNT, Warszawa 2007.
Gasparski W. i in., Projektoznawstwo. Elementy wiedzy o projektowaniu. WNT Warszawa 1988.
Kiciak P.: Podstawy modelowania krzywych i powierzchni. Zastosowania w grafice komputerowej. WNT, Warszawa 2000.
Kubiński W., Inżynieria i technologie produkcji. UWND AGH. Kraków 2008.
Kubiński W., Wprowadzenie do techniki. Rola i miejsce techniki w gospodarce oraz życiu społecznym. U WND AGH. Kraków 2006.
Pikoń A AutoCAD 2002. Pierwsze kroki Helion 2001.
Suseł M Komputerowa grafika inżynierska – zbiór zadań Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
Tarnowski W., Podstawy projektowania technicznego. WSI w Koszalinie, Koszalin 1989.
Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne. PWN. Warszawa 2001.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.