Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fundamentals of Management and Entrepreneurship
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-305-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Wąchol Jerzy (jwachol@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi analizować organizację i jej otoczenie oraz zaprojektować organizację i jej zmiany ZIP1A_U19, ZIP1A_U18 Test,
Execution of exercises
M_U002 Student potrafi planować działania i dokonać ich oceny pod względem efektywności i ryzyka ZIP1A_U08, ZIP1A_U04 Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student potrafi opisać różne typy organizacji i ich cechy, scharakteryzować otoczenie i zasoby organizacji oraz opisać rozwój organizacji ZIP1A_W03 Examination
M_W002 Student potrafi opisać proces zarządzania i jego elementy oraz proces podejmowania decyzji ZIP1A_W15 Examination
M_W003 Student potrafi opisać zjawisko przedsiębiorczości i zasady funkcjonowania przedsiębiorczych organizacji ZIP1A_W19 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi analizować organizację i jej otoczenie oraz zaprojektować organizację i jej zmiany - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi planować działania i dokonać ich oceny pod względem efektywności i ryzyka - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi opisać różne typy organizacji i ich cechy, scharakteryzować otoczenie i zasoby organizacji oraz opisać rozwój organizacji + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi opisać proces zarządzania i jego elementy oraz proces podejmowania decyzji + - - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi opisać zjawisko przedsiębiorczości i zasady funkcjonowania przedsiębiorczych organizacji + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Pojęcia podstawowe z zarządzania, proces zarządzania, struktury organizacyjne, kierowanie ludźmi.

1. Rodzaje organizacji. Modele organizacji.
2. Atrybuty organizacji. Zasoby organizacji.
3. Cykl rozwoju organizacji.
4. Otoczenie organizacji. Identyfikacja sposobności. Ocena ryzyka.
5. Proces zarządzania. Planowanie strategiczne i operacyjne.
6. Proces zarządzania. Organizowanie.
7. Rodzaje i rozwój struktur organizacyjnych.
8. Proces zarządzania. Motywowanie. Style kierowania.
9. Proces zarządzania. Kontrolowanie.
10. Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny. Proces podejmowania decyzji.
11. Specyfika zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
12. Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Infrastruktura wspierająca sektor MSP.
13. Przedsiębiorczość organizacyjna i zarządzanie przedsiębiorcze.
14. Współczesne koncepcje zarządzania.

Auditorium classes:
Wybrane przykłady obliczeniowe i studium przypadku

1. Analiza progu rentowności.
2. Zasoby organizacji.
3. Analiza otoczenia organizacji.
4. Analiza ryzyka.
5. Formułowanie misji i planu strategicznego.
6. Metody planowania operacyjnego.
7. Projektowanie struktur organizacyjnych.
8. Motywowanie.
9. Kontrolowanie.
10. Metody podejmowania decyzji.
11.Zarządzanie rozwojem organizacji.
12. Współczesne koncepcje zarządzania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 28 h
Realization of independently performed tasks 74 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena z ćwiczeń (45%) i ocena z egzaminu (55%), przy czym wymagane jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń i egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa (pozycje dostępne w bibliotece AGH):

1. Proces zarządzania w praktyce, M. Codogni, J. Duda, R. Kusa, M. Teczke, J. Wąchol, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014
2. Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer Polska, 2011
3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005
4. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie, teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2010
5. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauk o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2001
6. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji, PWN, Kraków 1998
7. Piasecki B., Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
8. Peszko A., Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
9. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie, OWPW, Wrocław 2001
10. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2011
11. Targalski J., Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2003
12. Wach K., Jak założyć firmę w Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2006
13. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:
1. Brzeziński M., Organizacja kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa-Kraków 2009
2. Grajewski P., Organizacja procesowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
3. Hagel III J., Brown J. S., Organizacja jutra: zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, Wydawnictwo "Helion", Gliwice 2006
4. Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008
5. Laszlo Ch., Firma zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2008
6. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele strategie, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998
7. Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
8. Trocki M., Organizacja projektowa, Bizarre, Warszawa 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. R. Kusa, Rozwój organizacji a proces przedsiębiorczości, „Marketing i Rynek”, 2015 R. 22 nr 5, s. 696–707
2. Proces zarządzania w praktyce, M. Codogni, J. Duda, R. Kusa, M. Teczke, J. Wąchol, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014
3. Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty, M. Codogni, J. Duda, M. Kudełko, R. Kusa, A. Peszko, M. Teczke, Ł. Wacławik, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014
4. Przedsiębiorczość w ośmiu odsłonach, red. nauk.: Julita Wasilczuk, aut.: J.M. Moczydłowska, A. Mikulska, R. Kusa, S. Misiak, E. Morawiecka, B. Krawczyk-Bryłka, B. Bieńkowska, A. Czarnota, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk 2013, s.33-41
5. Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej, M. Codogni, J. Duda, M. Kudełko, R. Kusa, A. Peszko, M. Teczke, Ł. Wacławik, J. Wąchol, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013
6. Społeczno-kulturowe i prawne aspekty zarządzania, M. Brożyna, M. Codogni, P. Górski, M. Krupa, E. Krzemińska-Krupa, R. Kusa, J. Molis, W. Pawnik, A. M. Zielińska, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, s.85-93
7. R. Kusa, Funkcja społeczna a rozwój przedsiębiorstwa, w: Determinanty potencjału rozwoju organizacji, pod red. A. Stabryły i K. Woźniaka, Mfiles.pl, Kraków 2012 s.59-70
8. R. Kusa, Społeczna odpowiedzialność organizacji niekomercyjnych, „Ekonomia Menedżerska”, nr 7, 2010 s. 31–41
9. R. Kusa, Organizacje pozarządowe jako źródło wiedzy dla organizacji komercyjnych, “Organizacja i kierowanie”, nr 3 (137), 2009, str. 135-144
10. R. Kusa, Zarządzanie konkurencyjnością małych przedsiębiorstw usługowych, w: Nowoczesne instrumenty zarządzania, red. nauk. Stanisław Marciniak i Janusz Ostaszewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, str. 213-219
11. R. Kusa, Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w małych przedsiębiorstwach turystycznych, w: Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, red. nauk. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek Jacek Stankiewicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ,,Dom Organizatora’’, Toruń 2005, str. 601–609
12. R. Kusa, Innowacyjność małych przedsiębiorstw usługowych. Studium przypadku, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw: wyzwania współczesności (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1030), red. naukowi: Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Leszek Woźniak, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław 2004, str. 380–386
13. R. Kusa, Kompetencje kierownicze jako źródło przewagi konkurencyjnej w małych przedsiębiorstwach usługowych, w: Nowoczesność przemysłu i usług: nowe wyzwania. T. 2, pod red. Jana Pyki, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Katowice 2004

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.
Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń w II terminie określa prowadzący ćwiczenia.