Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metrology
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-404-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Feliks Jerzy (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Feliks Jerzy (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
Majewska Katarzyna (kmajewsk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł niezmiernie istotny dla przyszłego inżyniera. Uczy zapisywać i interpretować wyniki pomiarów. Student nabywa umiejętności oceny systemów pomiarowych np. w celu ich wykorzystania w SPC.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę wyników pomiarowych także z wykorzystaniem metod statystycznych ZIP1A_U07 Execution of exercises
M_U002 Potrafi zaprojektować układ pomiarowy dla wybranych cech ZIP1A_U02, ZIP1A_U06 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat przeprowadzania eksperymentów pomiarowych ZIP1A_W01 Execution of laboratory classes
M_W002 Ma wiedzę w zakresie budowy i działania układów pomiarowych ZIP1A_W02, ZIP1A_W13 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę wyników pomiarowych także z wykorzystaniem metod statystycznych - + + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować układ pomiarowy dla wybranych cech - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat przeprowadzania eksperymentów pomiarowych + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie budowy i działania układów pomiarowych + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wykład

Pomiar a obserwacja- wiadomości podstawowe.
Pomiar jako źródło informacji. Wielkość, pomiar, wzorzec, przyrząd pomiarowy.
Wielkości mierzalne, definicja pomiaru, jednostki, wzorce, przyrząd pomiarowy. Międzynarodowy układ jednostek miar.
Błędy pomiaru, źródła błędów, niepewność pomiaru.
Wyrażanie i wyznaczanie niepewności pomiaru według przewodnika ISO.
Przetworniki pomiarowe. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Przetworniki C/A, A/C.
Metrologia wielkości geometrycznych: specyfikacja geometrii wyrobów, wzorce długości i kąta, przyrządy pomiarowe i pomiary długości, kąta, odchyłek geometrycznych oraz chropowatości powierzchni.
Metody i techniki pomiaru innych wielkości: elektrycznych (napięcia, rezystancji), mechanicznych (prędkości liniowej, przyśpieszenia, siły), hydraulicznych (ciśnienia, prędkości przepływu)
Metrologia w ergonomii
Pomiary parametrów fizjologicznych (tętno. ciśnienie tętnicze. pojemność wydechowa płuc).
Obserwacja skutków fizjologicznych obciążenia organizmu pracą fizyczną. Metody oceny wydatku energetycznego.
Metody oceny wydolności fizycznej organizmu. Analiza i porównanie obciążenia statycznego i dynamicznego pracą. Pomiar i analiza dynamiki przebiegu czasu restytucji.
Miernictwo środowiskowe: pole elekromagnetyczne (m.in. oświetlenie), magnetyczne, hałas, drgania, mikroklimat.
Metody statystycznej oceny systemów pomiarowych.
Zarządzanie systemami pomiarowymi.

Laboratory classes:
Laboratoria

Pomiar wielkości elektrycznych (napięcia, rezystancji, natężenia prądu)
Metody i techniki pomiaru wielkości nieelektrycznych – przetworniki tensometryczne, pomiary wielkości geometrycznych.
Pomiar i analiza dynamiki przebiegu czasu restytucji. (Ocena wydolności fizycznej „próba Ruffiera”. Ocena wydolności fizycznej „próba step–up–step”. Ocena wydolności fizycznej „testem PVC170” . Pomiar i ocena wydolności fizycznej metodą telemetryczną – wykorzystanie próby Ruffiera.
Ocena wydolność fizjologicznej pracującego organizmu i stopnia ciężkości pracy. Wydolność fizjologiczna. Pomiary parametrów fizjologicznych (tętno. ciśnienie tętnicze. pojemność wydechowa płuc). Obserwacja skutków fizjologicznych obciążenia organizmu pracą fizyczną.
Badanie psychofizycznych możliwości człowieka. Monotonia i monotypia – zagrożenia i sposoby zaradcze. Ekonomika ruchu. (Aparat krzyżowy – Urządzenie do określenia koordynacji wzrokowo-ruchowej w układzie przestrzennym. Aparat Piórkowskiego (3 zestawy pomiarowe) – Urządzenie psychotechniczne do badania zdolności koordynacji wzrokowo ruchowej oraz określenia ekonomiki ruchu.
Metody statystycznej oceny systemów pomiarowych

Auditorium classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Preparation for classes 10 h
Participation in laboratory classes 14 h
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 5 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią z ocen cząstkowych z poszczególnych form zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza z zakresu podstaw statystyki, rachunku różniczkowego oraz fizyki. Przed przystąpieniem do zajęć laboratoryjnych wymagane zaliczenie kolokwium sprawdzającego przygotowanie do ćwiczeń lab.

Recommended literature and teaching resources:

1. Bugajska J. , Komputerowe stanowisko pracy. Aspekty zdrowotne i ergonomiczne, CIOP BIP, Warszawa, (2003).
2. Chwaleba A. i inni: Metrologia elektryczna, WNT, W-wa 1991.
3. Czajewski J. Podstawy metrologii elektrycznej Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004
4. (Ford, GM, Chrysler), Measurement Systems Analysis Reference Manual, AIAG 2002.
5. Władysław Jakubiec, Sławomir Zator, Paweł Majda Metrologia, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., cop. 2014
5. Zawieski W. M. (2001) Ocena ryzyka zawodowego. 1. Podstawy metodyczne, w: . Koradecka D. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Wyd. CIOP, Warszawa.
.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Computer-aided measurement system analysis / Jerzy FELIKS, Adam LICHOTA // W: Quality engineering : monography / eds. Stanisław Borkowski, Piotr Czaja. — Novosibirsk : Novosibirsk State Technical University, 2009. — ISBN 978-5-7782-1167-4. — S. 101–110. — Bibliogr. s. 110

Additional information:

Wykład ma charakter dyskusji, do której student powinien się przygotować samodzielnie. Dodatkowe informacje na platformie e-learningowej.
Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisma urzędowego (np. wezwania do sądu). Student, który ma nieobecność usprawiedliwioną, może zaliczać opuszczone zajęcia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Student, który ma nieobecność nieusprawiedliwioną, nie ma takiej możliwości.\
Zajęcia laboratoryjne należy odrobić w całości.

Zasady zaliczania zajęć:
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć i jego wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć. Od takiej decyzji prowadzącego ćwiczenia student może się odwołać do prowadzącego przedmiot, a od decyzji prowadzącego przedmiot do dziekana.