Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Industrial Marketing
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-405-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Prymon-Ryś Ewa (eprymon@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Zajęcia przygotowują studentów do wykorzystywania narzędzi marketingowych dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwami działającymi na rynku przemysłowym (business-to-business marketing).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Identyfikuje w otoczeniu marketingowym czynniki wpływające na działalność przedsiębiorstwa i syntetyzuje uzyskane rezultaty dzieląc się wiedzą z innymi ZIP1A_K04, ZIP1A_K05 Involvement in teamwork,
Execution of exercises
M_K002 Potrafi rozważać wybrane problemy etyczne w zarządzaniu marketingiem przemysłowym i uzasadnić swoje stanowisko ZIP1A_K06 Activity during classes
Skills
M_U001 Wybiera właściwe kryteria segmentacji rynku przemysłowego i na tej podstawie wyodrębnia docelowe segmenty klientów przemysłowych ZIP1A_U02 Execution of exercises,
Test
M_U002 Gromadzi samodzielnie informacje na temat przedsiębiorstwa przemysłowego i dokonuje interpretacji pozyskanych danych dla zarządzania marketingowego ZIP1A_U17, ZIP1A_U19 Execution of exercises
M_U003 Umie zaprojektować ofertę marketingową dla klienta przemysłowego na podstawie dostarczonych materiałów informacyjnych z wybranego przedsiębiorstwa przemysłowego ZIP1A_U18 Execution of a project,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Rozpoznaje i wyjaśnia zastosowanie odpowiednich instrumentów marketingowych dla specyficznej sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa przemysłowego ZIP1A_W03 Test
M_W002 Definiuje pojęcia dotyczące zarządzania marketingowego na rynku przemysłowym ZIP1A_W24 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Identyfikuje w otoczeniu marketingowym czynniki wpływające na działalność przedsiębiorstwa i syntetyzuje uzyskane rezultaty dzieląc się wiedzą z innymi - + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi rozważać wybrane problemy etyczne w zarządzaniu marketingiem przemysłowym i uzasadnić swoje stanowisko - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Wybiera właściwe kryteria segmentacji rynku przemysłowego i na tej podstawie wyodrębnia docelowe segmenty klientów przemysłowych + + - - - - - - - - -
M_U002 Gromadzi samodzielnie informacje na temat przedsiębiorstwa przemysłowego i dokonuje interpretacji pozyskanych danych dla zarządzania marketingowego - + - - - - - - - - -
M_U003 Umie zaprojektować ofertę marketingową dla klienta przemysłowego na podstawie dostarczonych materiałów informacyjnych z wybranego przedsiębiorstwa przemysłowego - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozpoznaje i wyjaśnia zastosowanie odpowiednich instrumentów marketingowych dla specyficznej sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa przemysłowego + + - - - - - - - - -
M_W002 Definiuje pojęcia dotyczące zarządzania marketingowego na rynku przemysłowym + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Marketing Przemysłowy

• Istota marketingu i specyfika działań marketingowych na rynku przemysłowym.
• Fazy procesu zarządzania marketingowego.
• Relacje pomiędzy podmiotami na rynku przemysłowym.
• Proces zakupów konsumentów i zakupów instytucjonalnych. Zachowania nabywcze klientów. Popyt na dobra przemysłowe.
• Proces segmentacji rynku. Wybór rynku docelowego.
• Elementy marketingu-mix: produkt w marketingu przemysłowym. Zarządzanie marką. Wprowadzanie na rynek nowych produktów.
• Elementy marketingu-mix: ceny produktów przemysłowych. Ustalanie warunków transakcyjnych.
• Elementy marketingu-mix: zarządzanie kanałami dystrybucji. Pośrednicy marketingowi
• Elementy marketingu-mix: komunikacja marketingowa. Narzędzia komunikacji na rynku przemysłowym.

Auditorium classes:
Marketing przemysłowy – ćwiczenia

• Różnice pomiędzy marketingiem dóbr przemysłowych i konsumpcyjnych
• Analiza wpływu otoczenia marketingowego na działalność przedsiębiorstw.
• Analiza popytu na dobra przemysłowe.
• Badanie procesu zakupu w przedsiębiorstwie przemysłowym.
• Tworzenie oferty dla klienta przemysłowego.
• Proces i kryteria segmentacja rynku produktów przemysłowych.
• Aspekty etyczne w marketingu przemysłowym.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 15 h
Completion of a project 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z pozytywnych ocen: oceny z zaliczenia ćwiczeń (40%) i oceny z kolokwium zaliczeniowego (60%). Ocena z zaliczenia ćwiczeń to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych z ćwiczeń realizowanych podczas zajęć w grupach oraz zadań indywidualnych.

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

Golik-Górecka G., Marketing business to business, Difin, Warszawa 2004
Gołębiowski T. (red.), Marketing na rynku instytucjonalnym, PWE, Warszawa 2003
Kotler P., Pfoertsch W., Zarządzanie marką w segmencie B2B, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
Olczak A., Urbaniak M., Marketing B2B w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa 2006
Witczak O., Budowanie związków z klientami na rynku Business to Business, CedeWu 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Znaczenie analizy relacji z pośrednikami na rynku przemysłowym — The importance of manufacturer–manufacturer’s agent relations analysis / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : strategie funkcjonalne / red. nauk. Elżbieta Urbanowska-Sojkin ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; ISSN 1689-7374 ; 172). — ISBN: 978-83-7417-576-0. — S. 167–175.

Ustalenie i wybór struktury przemysłowych kanałów dystrybucji — Establishment and selection of industrial channel structure / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Marketingowe i logistyczne determinanty rozwoju organizacji : monografia = Marketing and logistics determinants of organizations development / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN: 978-83-62292-64-6. — S. 349–369.

The use of online trading platforms in B2B e-commerce – case study / Ewa PRYMON-RYŚ // W: The creation of value and responsibility in activities of organizations / eds. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2015. — (Monograph / AGH University of Science and Technology Press ; KU 0622). — ISBN: 978-83-7464-784-7. — S. 111–122.

Rola personelu w procesie sprzedaży produktów przemysłowych – studium przypadku — The importance of salespersons in the industrial sale process – case study / Ewa PRYMON-RYŚ, Adam RYŚ // W: Marketing, logistyka i ludzie w zarządzaniu organizacjami : monografia = Marketing, logistics and people in the management of organizations / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-80-5. — S. 158–167

‘Service-dominant logic’ : koncepcja rozwoju oraz transformacji marketingu — ‘Serive-dominant logic’ : method in development and transformation of marketing / Adam RYŚ, Kinga Majko // W: Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu / oprac. i red. nauk. Jarosław Kaczmarek, Piotr Litwa ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — ISBN: 978-83-65173-64-5 ; e-ISBN: 978-83-65173-65-2. — S. 79–87.

Additional information:

Forma weryfikacji efektów kształcenia:
- podczas ćwiczeń audytoryjnych ocenie podlegają: zadania realizowane w grupach kilkuosobowych, zadania indywidualne jako prace stanowiące przygotowanie do zajęć, przygotowywane sprawozdania i prezentacje, zadania projektowe dotyczące tematyki modułu realizowane w kilkuosobowych grupach projektowych;
- warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń audytoryjnych jest realizacja wszystkich zadań podlegających ocenie w trakcie semestru;
- podczas wykładów mogą być realizowane zadania oraz studia przypadku – wiedza z tych zadań będzie podlegać ocenie podczas kolokwium zaliczeniowego;
- kolokwium zaliczeniowe uwzględnia treści wykladów oraz zagadnienia teoretyczne omawiane podczas ćwiczeń audytoryjnych.

W razie uzyskania oceny niedostatecznej z kolokwium w trakcie semestru, student ma prawo dwukrotnie przystąpić do kolokwium poprawkowego w sesji egzaminacyjnej. Dodatkowe terminy kolokwium będą ustalane przez prowadzącego. Ostateczna ocena z kolokwium zaliczeniowego, wliczana do oceny końcowej z modułu, jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z kolokwium.

Wykłady są nieobowiązkowe (ale potrzeba systematycznego zapoznawania się ze zrealizowanym materiałem). Ćwiczenia audytoryjne są obowiązkowe, zaś tryb i sposób odrabiania nieobecności ustala prowadzący.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.