Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Cost Analysis for Engineers
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-406-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Stronczek Anna (astroncz@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Stronczek Anna (astroncz@zarz.agh.edu.pl)
Marcinkowska Elżbieta (etomczyk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Słuchacze modułu będą znali podstawowe narzędzia rachunku kosztów oraz będą potrafili je wykorzystać w swojej praktyce, a poznając założenia rachunku kosztów zbudują swoją świadomość kosztową.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi w sposób zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd na zagadnienie, wyraża swoje zdanie, zadaje pytania, potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji ZIP1A_K10, ZIP1A_K09, ZIP1A_K05, ZIP1A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi klasyfikować koszty według różnych kryteriów, porządkuje i objaśnia przekrojowe zagadnienia rachunku kosztów, rozwiązuje problemy typowe dla różnych modeli rachunku kosztów ZIP1A_U03, ZIP1A_U04 Test,
Activity during classes
M_U002 Potrafi opisać metody kalkulacji, wskazać problemy związane z ich zastosowaniem oraz zaproponować ich rozwiązanie, dokonać kalkulacji kosztów ZIP1A_U03, ZIP1A_U04 Test,
Activity during classes
M_U003 Formułuje i rozwiązuje typowe problemy decyzyjne w oparciu o informacje dostarczane przez rachunek kosztów ZIP1A_U03, ZIP1A_U04 Test,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie pojęcia związane z rachunkiem kosztów. Wymienia i opisuje podstawowe rodzaje kosztów w przekroju rodzajowym, podmiotowym i przedmiotowym. ZIP1A_W04 Test,
Activity during classes
M_W002 Opisuje główne metody i techniki rachunku kosztów i możliwości ich praktycznego wykorzystania, a przede wszystkim potrafi zidentyfikować realne sytuacje decyzyjne. ZIP1A_W04 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi w sposób zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd na zagadnienie, wyraża swoje zdanie, zadaje pytania, potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi klasyfikować koszty według różnych kryteriów, porządkuje i objaśnia przekrojowe zagadnienia rachunku kosztów, rozwiązuje problemy typowe dla różnych modeli rachunku kosztów - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opisać metody kalkulacji, wskazać problemy związane z ich zastosowaniem oraz zaproponować ich rozwiązanie, dokonać kalkulacji kosztów - + - - - - - - - - -
M_U003 Formułuje i rozwiązuje typowe problemy decyzyjne w oparciu o informacje dostarczane przez rachunek kosztów - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie pojęcia związane z rachunkiem kosztów. Wymienia i opisuje podstawowe rodzaje kosztów w przekroju rodzajowym, podmiotowym i przedmiotowym. + - - - - - - - - - -
M_W002 Opisuje główne metody i techniki rachunku kosztów i możliwości ich praktycznego wykorzystania, a przede wszystkim potrafi zidentyfikować realne sytuacje decyzyjne. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Zadania stawiane przed rachunkiem kosztów.
2. Koncepcje kosztów w rachunkowości finansowej. Układy ewidencyjne kosztów. Rozliczenia kosztów w czasie. Ujęcie kosztów w rachunku zysków i strat
3. Pomiar i wycena kosztów dla celów decyzyjnych i kontrolnych. Rachunek kosztów pełnych, a rachunek kosztów zmiennych. Wpływ na wynik finansowy rachunku kosztów pełnych i zmiennych.
4. Teoretyczny zarys tradycyjnych modeli kalkulacji kosztów
5. Wykorzystanie informacji kosztowych w wybranych obszarach decyzyjnych.
6. Kontrola budżetowa kosztów.
7. Nowoczesne koncepcje modeli rachunku kosztów

Auditorium classes:

1. Istota i instrumentarium rachunku kosztów. Zadania stawiane przed rachunkiem kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym rachunkowości.
Różnorodność celów, obiektów i koncepcji rachunku kosztów.
2. Pojęcie kosztów. Strukturalizacja kosztów. Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych, decyzyjnych i kontrolnych. Pomiar i klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów. Procesy klasyfikacji i rozliczania kosztów w różnych typach działalności gospodarczej.
2. Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych, decyzyjnych i kontrolnych
3. Różne modele rachunku kosztów, a wynik finansowy. Wielostopniowy i wieloblokowy model ustalania wyniku finansowego.
4. Analiza CVP
5. Kalkulacja kosztów – kalkulacje podziałowe i doliczeniowe. Kalkulacja kosztów działań (ABC)
6. Koszty w problemowych rachunkach decyzyjno-kosztowych.
7. Standardy kosztowe. Kontrola budżetowa kosztów.
8. Świadczenia wydziałów produkcji pomocniczej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z zaliczenia: średnia arytmetyczna z 2 kolokwiów w trakcie semestru lub kolokwium zaliczeniowego po zakończeniu semestru (zadania rachunkowe z zakresu omawianych tematów). Otrzymanie pozytywnej oceny końcowej jest uwarunkowane pozytywnymi ocenami z wszystkich kolokwiów.
Student ma możliwość zaliczyć ćwiczenia (poza terminem podstawowym) przystępując dodatkowo do jednego kolokwium poprawkowego.
Ocena końcowa to średnia ważona z oceny z zaliczenia (70%) i testu obejmującego zagadnienia teoretyczne (30%).
Aktywność na wykładach, a także aktywność na ćwiczeniach mogą być premiowane podwyższeniem ocen.
Uzyskanie oceny w innym terminie niż podstawowy powoduje obniżenie oceny końcowej (oceną końcowa jest ustalana z uwzględnieniem wszystkich ocen Wirtualnej Uczelni).

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Stronczek A., Surowiec A., Sawicka. J., Marcinkowska E., Białas M., Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach, C.H. BECK, Warszawa 2010
2. Matuszewicz J., Rachunek kosztów, FINANS-SERVIS, Warszawa 2009
3. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwie, pod red. I. Sobańskiej, C.H. BECK, Warszawa 2006
4. Sojak S., Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów T.1-3, TNOIK Toruń, 2015
5. Świderska G., Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Stronczek A., Surowiec A., Sawicka. J., Marcinkowska E., Białas M., Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach, C.H. BECK, Warszawa 2010,
2. Krajewska S, Stronczek A., Wykorzystanie metod alternatywnych wobec tradycyjnego budżetowania na przykładzie jednostki gastronomicznej , [w:] Budżetowanie – dziś i jutro, pod red. Andrzeja Dury, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2013.
3. Stronczek A., Sawicka J., Beyond budgeting jako koncepcja uwzględniająca behawioralne aspekty rachunkowości zarządczej, [w:] Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka: aspekty teoretyczne, red. nauk. Jolanta Chluska, Jolanta Rubik, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2014.
4. Stronczek A., Sprawozdawczość zarządcza w sieciach franczyzowych [w] Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza, red. nauk. Łada Monika, WOLTERS KLUWER, Warszawa, 2014
5. Marcinkowska E., Sawicka J., Stronczek A., Outsourcing a system decyzyjny przedsiębiorstwa, [w:] Rachunkowość a controlling, red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2014.
6. Stronczek A., Kalkulacja kosztów działalności [w:]: Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe, pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek, CeDeWu, Warszawa, 2011
7. Stronczek A., Przychody i koszty ich uzyskania : wynik finansowy, [w:]: Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe, pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek, CeDeWu, Warszawa, 2011.
8. Stronczek A., Rachunkowość zarządcza w kontekście zachowań członków organizacji, [w] Rachunkowość a controlling, red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2011.
9. Stronczek A., Informacyjna rola rachunkowości a sprawozdawczość zarządcza, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Zeszyt Naukowy Nr 17, „Finanse i Bankowość” Nr 7, Kraków, 2010
10. Stronczek A., Wykorzystanie rachunku kosztów działań w zarządzaniu kosztami, [w:] „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi” pod redakcją naukową Teresy Kiziukiewicz, PPH ZAPOL, Szczecin 2005
11. Stronczek A., Petka K, Kosztowe formuły ustalania cen w praktyce polskich przedsiębiorstw [w:] Finansowe aspekty transformacji gospodarki w Polsce, red. Nauk. L. Preisner, AGH uczelniane wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2007

Additional information:

Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowe. Nieusprawiedliwiona absencja powyżej 20% zajęć skutkuje brakiem zaliczenia.
Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisma urzędowego (np. wezwania do sądu). Zajęcia należy usprawiedliwić w terminie 7 dni licząc od dnia ustąpienia powodu nieobecności.
Student, który ma nieobecność usprawiedliwioną, powinien zaliczyć opuszczone zajęcia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Student, który ma nieobecność nieusprawiedliwioną, nie ma takiej możliwości
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych.
Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium (egzaminie) powoduje utratę danego terminu.
Podczas kolokwium piszący nie mogą posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji oraz utrwalania obrazu i dźwięku. Ich posiadania nie usprawiedliwia chęć skorzystania z kalkulatora, zegarka itd.