Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Automatiztion of Processes
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-501-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Łebkowski Piotr (plebkows@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Łebkowski Piotr (plebkows@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Gdowska Katarzyna (kgdowska@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Sioma Andrzej (andrzej.sioma@agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zaznajomienie z różnymi metodami projektowania dyskretnych układów automatyki na przykładzie spotykanych w praktyce inżynierskiej układów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi rozwiązywać wybrane zagadnienie syntezy systemów sztywnej automatyzacji. ZIP1A_U08, ZIP1A_K09, ZIP1A_W14 Project,
Test
M_U003 Umie posługiwać się programowalnymi sterownikami PLC. ZIP1A_U08 Project
Knowledge
M_W002 Definiuje podstawowe pojęcia dotyczące mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji ZIP1A_W14 Examination
M_W003 Wie jakie elementy automatyki i robotyki można zastosować, by rozwiązać różne syntezy technicznej. ZIP1A_W13, ZIP1A_W14 Examination
M_W004 Zna podstawowe metody automatyzacji procesów dyskretnych ZIP1A_W13, ZIP1A_W14 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi rozwiązywać wybrane zagadnienie syntezy systemów sztywnej automatyzacji. - + - - - - - - - - -
M_U003 Umie posługiwać się programowalnymi sterownikami PLC. - + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W002 Definiuje podstawowe pojęcia dotyczące mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji + - - - - - - - - - -
M_W003 Wie jakie elementy automatyki i robotyki można zastosować, by rozwiązać różne syntezy technicznej. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe metody automatyzacji procesów dyskretnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Ogólne pojęcia dotyczące mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji. Struktura układów numerycznego sterowania i automatycznej regulacji. Sygnały ciągłe i dyskretne w układach sterowania i automatycznej regulacji.
2. Techniczne środki realizacji układów automatyki.
3. Typowe układy w systemach automatyki.
4. Podstawy projektowania układów dyskretnych. Funkcje przełączające. Metody minimalizacji funkcji przełączających.
5. Projektowanie kombinacyjnych układów sterowania. Analiza układów kombinacyjnych.
6. Projektowanie układów sekwencyjnych.
a. Minimalizacja stanów wewnętrznych.
b. Kodowanie stanów przy pomocy elementów pamięci.
7. Synteza modułowa i mikroprogramowanie.
a. Składnia sieci jednostki taktującej i sieci Grafcet.
b. Synteza algorytmu procesu i sterowania metodą Grafcet.
8. Synteza systemowa.
a. Budowa sterowników PLC
b. Programowanie sterowników PLC
9. Budowa i rodzaje robotów przemysłowych. Sterowanie ruchem i programowanie robotów.

Laboratory classes:

1. Techniczne środki realizacji układów automatyki.
2. Typowe układy w systemach automatyki.
3. Projektowanie kombinacyjnych układów sterowania. Analiza układów kombinacyjnych.
4. Projektowanie układów sekwencyjnych.
a. Kodowanie stanów przy pomocy elementów pamięci.
5. Synteza algorytmu procesu i sterowania metodą Grafcet.
6. Programowanie sterowników PLC
7. Budowa i rodzaje robotów przemysłowych. Sterowanie ruchem i programowanie robotów.

Auditorium classes:

1. Techniczne środki realizacji układów automatyki.
2. Podstawy projektowania układów dyskretnych. Funkcje przełączające. Metody minimalizacji funkcji przełączających.
3. Projektowanie kombinacyjnych układów sterowania. Analiza układów kombinacyjnych.
4. Projektowanie układów sekwencyjnych.
a. Minimalizacja stanów wewnętrznych.
b. Kodowanie stanów przy pomocy elementów pamięci.
5. Synteza algorytmu procesu i sterowania metodą Grafcet.
6. Programowanie sterowników PLC
7. Budowa i rodzaje robotów przemysłowych. Sterowanie ruchem i programowanie robotów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation for classes 12 h
Completion of a project 10 h
Examination or Final test 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Pozytywne oceny ostateczne z ćwiczeń i laboratoriów stanowią po 20% oceny końcowej. Pozostała część – 60% to ocena pozytywna uzyskana na ostatnim terminie egzaminu. Nie dopuszcza się poprawiania ocen pozytywnych.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie matematyki przewidzianej programem studiów.

Recommended literature and teaching resources:

1. Jęrzykiewicz Z., Węgierski Ł., Łebkowski P., Bober M.: Wprowadzenie do projektowania i komputerowo wspomagane projektowanie elementów i układów automatyki. Wyd. AGH, Kraków 1994.
2. Kowal J.: Podstawy Automatyki, tom I, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2003
3. Kowal J.: Podstawy Automatyki, tom II, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004
4. Łebkowski P., Węsierski Ł.: Podstawy projektowania układów dyskretnych, Wyd. AGH, Kraków 1991.
5. Mikulczyński T., Samsonowicz Z.: Automatyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych, WNT, Warszawa 1997.
6. Siwiński J.: Układy przełączające w automatyce, WNT, Warszawa 1980.
7. Zieliński C.: Podstawy projektowania układów cyfrowych, PWN, Warszawa 2003.

8. Kost G., Łebkowski P., Węsierski Ł.: Automatyzacji i robotyzacja procesów produkcyjnych, PWE, Warszawa 2013.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Kost G., Łebkowski P., Węsierski Ł.: Automatyzacji i robotyzacja procesów produkcyjnych, PWE, Warszawa 2013.

Additional information:

1. Forma weryfikacji efektów kształcenia.
1.1. Zaliczenie kolokwiów z ćwiczeń audytoryjnych z nabytych w trakcie zajęć umiejętności w zakresie rozwiązywania wybranych problemów.
1.2. Samodzielne stworzenie projektu automatycznego sterowania – laboratoria i projekt.
1.3. Zdanie egzaminu w formie pisemnej.
2. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
2.1. Wykłady nieobowiązkowe.
2.2. Ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne obowiązkowe.
2.3. Warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.
3. Zasady zaliczeń:
3.1. Nieuzyskanie jakiegokolwiek zaliczenia skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.
3.2. Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz.
3.3. Do egzaminu zerowego mogą przystąpić osoby, które uzyskały ocenę nie niższą niż 4,0 z ćwiczeń i laboratoriów.
4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.