Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Dependability of Systems
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-502-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Feliks Jerzy (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Feliks Jerzy (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
Majewska Katarzyna (kmajewsk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi wykonywać, asystować i tłumaczyć działania realizowane w ramach ćwiczeń laboratoryjnych i wykonania projektu. ZIP1A_K04, ZIP1A_K09 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U003 Potrafi opisać i rozróżnić rodzaje polityki remontowej i koncepcje utrzymania ruchu. ZIP1A_W02, ZIP1A_U06 Examination,
Execution of a project
M_U004 Potrafi raportować i interpretować wyniki obliczeń i symulacji. ZIP1A_U01, ZIP1A_U12 Report,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Potrafi definiować podstawowe pojęcia teorii i inżynierii niezawodności. ZIP1A_W02, ZIP1A_W01 Examination,
Report
M_W002 Potrafi klasyfikować i stosować podstawowe miary niezawodnościowe. ZIP1A_W01, ZIP1A_W06 Examination,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi wykonywać, asystować i tłumaczyć działania realizowane w ramach ćwiczeń laboratoryjnych i wykonania projektu. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U003 Potrafi opisać i rozróżnić rodzaje polityki remontowej i koncepcje utrzymania ruchu. + - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi raportować i interpretować wyniki obliczeń i symulacji. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi definiować podstawowe pojęcia teorii i inżynierii niezawodności. + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi klasyfikować i stosować podstawowe miary niezawodnościowe. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Ewolucja pojęcia niezawodności. Wektorowa koncepcja niezawodności, jako gotowości (availability), nieszkodliwości (safety) oraz ochranialności (security). Modele niezawodnościowe systemów technicznych. Podstawowe miary niezawodności. Struktury niezawodnościowe systemów. Zasady projektowania niezawodnych struktur systemów. Metody analizy niezawodności systemów: FTA, ETA, HAZOP, FMEA, FMECA oraz hybrydowe metody ekspertowe. Niezawodność w eksploatacji systemów – metody CM, PM, RCM, TPM. Metody alokacji nieuszkadzalności i nadmiarowości. Metody wyznaczania niezawodnościowej istotności elementów. Teoria zbiorów rozmytych i symulacje Monte Carlo w niezawodności.

Project classes:

Analiza danych eksploatacyjnych. Wyznaczanie podstawowych miar niezawodnościowych obiektów naprawialnych i nienaprawialnych. Modelowanie i symulacji systemów prostych i złożonych. Określanie istotności niezawodnościowej elementów systemu. Alokacja nieuszkadalności i nadmiarowości. Analiza drzewa niezdatności systemu produkcyjnego. Analiza rodzajów, skutków i krytyczności uszkodzeń procesu i wyrobu. Dobór odpowiedniej polityki remontowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 81 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Examination or Final test 2 h
Completion of a project 10 h
Preparation for classes 5 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych (egzamin, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne). Ocena z ćwiczeń to ocena z przygotowanego projektu oraz aktywności na zajęciach. Ocena z laboratoriów to średnia arytmetyczna z 4 ćwiczeń laboratoryjnych.
Granice średniej:
>=4,76 – bdb
>= 4,26 – +db
>= 3,76 – db
>= 3,26 +dst
>= 3,0 dst

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy teorii prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Podstawy inżynierii systemów.

Recommended literature and teaching resources:

Bucior J.: „Podstawy teorii i inżynierii niezawodności”, OW Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004
Dwiliński L.: „Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów”, OW Politechniki Warszawskiej, W-wa 2000
Normy serii PN-EN 60 300
Kececioglu D., “Reliabiliy engineering handbook”, 1, 2, Prentice Hall PTR Engelwood Cliffs, New Jersey 1991

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Ocena niezawodności i bezpieczeństwa systemów technicznych z wykorzystaniem zbiorów rozmytych — Lech BUKOWSKI, Jerzy FELIKS, Inżynieria produkcji, przedsięwzięcia proekologiczne, ergonomia i bezpieczeństwo pracy. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — ISBN: 978-83-62292-77-6. — S. 175–189.

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.
Wykład ma charakter dyskusji, do której student powinien się przygotować samodzielnie. Dodatkowe informacje na platformie e-learningowej.
Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisma urzędowego (np. wezwania do sądu). Student, który ma nieobecność usprawiedliwioną, może zaliczać opuszczone zajęcia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Student, który ma nieobecność nieusprawiedliwioną, nie ma takiej możliwości.\

Zasady zaliczania zajęć:
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć i jego wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć. Od takiej decyzji prowadzącego ćwiczenia student może się odwołać do prowadzącego przedmiot, a od decyzji prowadzącego przedmiot do dziekana.