Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ecology and Environmental Management
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-506-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Pindór Tadeusz (tpindor@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Dubel Anna (adubel@zarz.agh.edu.pl)
Pindór Tadeusz (tpindor@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

W module tym przedstawione są podstawowe zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym, respektującym kryteria ochrony zasobów i komponentów środowiska.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych wyznaczonych przez opiekuna naukowego ZIP1A_K10 Activity during classes
M_K002 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności ZIP1A_K09 Presentation,
Execution of exercises,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać wiedzę o narzędziach, metodach i procedurach z zakresu rozwoju zrównoważonego w działalności inżynierskiej ZIP1A_U01, ZIP1A_U18 Execution of exercises,
Examination,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat instrumentów prawnych i ekonomicznych zarządzania środowiskowego oraz audytów środowiskowych ZIP1A_W06, ZIP1A_W14 Test,
Examination
M_W002 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat zintegrowanego zarządzania środowiskowego jako strategii konkurencyjnej oraz finansowania przedsięwzięć środowiskowych ZIP1A_W02, ZIP1A_W01 Test,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych wyznaczonych przez opiekuna naukowego - + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać wiedzę o narzędziach, metodach i procedurach z zakresu rozwoju zrównoważonego w działalności inżynierskiej - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat instrumentów prawnych i ekonomicznych zarządzania środowiskowego oraz audytów środowiskowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat zintegrowanego zarządzania środowiskowego jako strategii konkurencyjnej oraz finansowania przedsięwzięć środowiskowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wykłady:

Przedmiot i definicje ekologii, holistyczna analiza problemów środowiskowych
Zasoby środowiska jako czynnik rozwoju cywilizacyjnego
Zasady i kryteria rozwoju zrównoważonego środowiskowo
Odpowiedzialność prawna związana z gospodarowaniem zasobami środowiska
Zasady i źródła międzynarodowego prawa ochrony środowiska
Ramowa Konwencja NZ w sprawie Zmian Klimatu, Protokół z Kioto
Ekonomiczne podstawy i instrumenty zarządzania środowiskowego
Źródła finansowania przedsięwzięć środowiskowych
Polityka ekologiczna państwa; polityka ekologiczna UE
Systemy zarządzania środowiskowego, zintegrowane zarządzanie środowiskowe

Auditorium classes:
Ćwiczenia:

Definicje podstawowych pojęć i ich interpretacja
Funkcje i komponenty środowiska, kategorie kapitału środowiskowego
Internalizacja kosztów środowiskowych
Zbywalne uprawnienia do emisji zanieczyszczeń
Audyty efektywności przemysłu i ochrony środowiska
Kolokwium

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 10 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z zaliczenia jest zasadniczo oparta o ocenę z kolokwium; może być podniesiona dzięki wysokiej ocenie aktywności na zajęciach. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach, większa ilość powoduje niezaliczenie ćwiczeń.

Ocena końcowa jest średnią ważoną: 60% oceny egzaminu i 40% oceny zaliczenia.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa,2012
2. Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią, red. naukowy A. Graczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013
3. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, z perspektywą do 2030 r., Ministerstwo Rozwoju, 2017
4. Trela M., Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu drogowego w Polsce, Wyd. AGH, Kraków 2014

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa,2012
2. Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią, red. naukowy A. Graczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013
3. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, z perspektywą do 2030 r., Ministerstwo Rozwoju, 2017
4. Trela M., Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu drogowego w Polsce, Wyd. AGH, Kraków 2014

Additional information:

brak