Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sterowanie ciągłymi procesami produkcyjnymi
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-602-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Majewska Katarzyna (kmajewsk@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Feliks Jerzy (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
Majewska Katarzyna (kmajewsk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawami matematycznymi opisu, analizy i syntezy ciągłych układów sterowania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 posiada umiejętność opisu własności dynamicznych obiektów automatyki ZIP1A_U02 Report,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę w zakresie projektowania układów regulacji. ZIP1A_W14 Test
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie wykorzystania podstawowych typów regulatorów w układach regulacji ciągłej. ZIP1A_W05 Test
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu działania ciągłych układów regulacji ZIP1A_W14 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 posiada umiejętność opisu własności dynamicznych obiektów automatyki - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę w zakresie projektowania układów regulacji. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie wykorzystania podstawowych typów regulatorów w układach regulacji ciągłej. + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu działania ciągłych układów regulacji + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wykład

Podstawowe definicje i pojęcia automatyki.
Modele układów automatyki – równania różniczkowe, opis układu w przestrzeni stanów, transmitancja operatorowa, transmitancja widmowa.
Transformata Laplace’a – właściwości.
Podstawowe elementy automatyki – opis, własności.
Charakterystyki skokowe i częstotliwościowe podstawowych elementów automatyki.
Schematy blokowe, sprzężenie zwrotne.
Układy regulacji, ocena jakości regulacji, regulator dwupołożeniowy, regulator PID, dobór nastaw regulatora.
Inne typy regulatorów np. fuzzy. Sterowniki programowalne PLC. Sterowanie czasooptymalne.
Stabilność układów automatyki.
Sterowalność i obserwowalność układów automatyki.

Laboratory classes:
Laboratoria

Wprowadzenie do Matlaba.  
Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe podstawowych obiektów dynamicznych.
Właściwości sprzężenia zwrotnego.
Regulator PID. Metoda Zieglera Nicholsa doboru nastaw regulatora.
Regulacja ciągła prędkości obrotowej silnika prądu stałego.
Regulacja dwupołożeniowa temperatury.
Badanie stabilności układów liniowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Participation in laboratory classes 15 h
Participation in lectures 15 h
Preparation for classes 6 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 6 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Pozytywna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych z uwzględnieniem aktywności na wykładach.
Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią ocen z kolokwiów wejściowych, kolokwium zaliczeniowego i sprawozdań.

Prerequisites and additional requirements:

Obsługa platformy e-learning, podstawy programu MATLAB.

Recommended literature and teaching resources:

Kaczorek T. Podstawy teorii sterowania, PWN, Warszawa 2005.
Kowal J. , Podstawy automatyki, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2004.
Zakrzewski J (red.), Laboratorium podstaw automatyki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
Węgrzyn S., Podstawy automatyki, PWN, Warszawa 1980.
Wiszniewski A. (red.), Teoria sterowania. Ćwiczenia laboratoryjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.
Brzózka J., Ćwiczenia z Automatyki w MATLABIE i SIMULINKU, Wydawnictwo Mikon, Warszawa 1997

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Majewska K., Mikulik J., Distributed control of DC motor with random delays in communication network, In: 3rd International Congress on Intelligent Building Systems – InBuS 2004 / texts comp. Jerzy Mikulik. – Kraków : Wyd. Text, s. 125-130, 2004.
2. Hejmo W., Majewska K., On a singular phenomenon in certain time-optimal feedback structure, In: Proceedings of the 15th International Conference on Systems Science : 7-10 September 2004, Wrocław, Poland. Vol. 1, Plenary and invited papers, systems theory, identification / eds.: Zdzisław Bubnicki, Adam Grzech. – Wrocław : Ofic. Wydaw. PWroc., str. 271-280, 2004.
3. Majewska K., Zastosowanie sieci neuronowej do sterowania czasooptymalnego obiektem nieliniowym, W: Metody sztucznej inteligencji w automatyzacji procesów, Rabka 13-15 kwietnia 2000 r. : materiały konferencyjne / pod red. Lecha A. Bukowskiego i Władysława Hejmo. – Kraków : Wydz. Inż. Elektr. Komputer., Inst. Autom. / PKrak., str. 90-97, 2000.
4. Hejmo W., Majewska K., Niejednoznaczne rozwiązania czasooptymalne w pewnym zamkniętym układzie sterowania Czas. Tech., Elektrot. / PK. – 2000, Z. 4-E, s. 1-11, Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika. – PK, Z. 4-E, str. 1-11, 2000,
5. Majewska K., Mikulik J., Automatic recognition of threats in mantraps using MATLAB software, Przegląd Elektrotechniczny, str. 222-229, 2012.
6. Majewska K, Oscylacyjne procesy czasooptymalne, Materiały konferencyjne XV Krajowej Konferencji Automatyki, tom 1, str. 325 – 330, Warszawa 2005.

Additional information:

Testy na platformie e-learningowej. Wykorzystywane oprogramowanie – MATLAB, Excel.