Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sociology
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-606-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Pawnik Wojciech (wpawnik@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Pawnik Wojciech (wpawnik@zarz.agh.edu.pl)
dr Kowalik Wojciech (wkowalik@agh.edu.pl)
Module summary

Student potrafi tłumaczyć mechanizmy zróżnicowania społecznego w oparciu o wybrane teorie socjologiczne oraz klasyfikować różne typy organizacji społecznych. Potrafi demonstrować samodzielnie przygotowaną analizę wybranego zjawiska społecznego w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi demonstrować samodzielnie przygotowaną analizę wybranego zjawiska społecznego w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności ZIP1A_K04, ZIP1A_K09, ZIP1A_U09 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Potrafi rozpoznać źródła zmian społecznych ZIP1A_W09 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_W002 Potrafi klasyfikować różne typy organizacji społecznych ZIP1A_W09, ZIP1A_W23 Test,
Activity during classes
M_W003 Potrafi wyjaśnić mechanizmy kontroli społecznej w oparciu o wybrane teorie socjalizacji ZIP1A_W09, ZIP1A_W21 Participation in a discussion,
Test
M_W004 Potrafi tłumaczyć mechanizmy zróżnicowania społecznego oparciu o wybrane teorie ZIP1A_W09 Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Test
M_W005 Potrafi definiować cele i zakres socjologii oraz historyczne warunki jej powstania. ZIP1A_W09 Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
M_W006 Potrafi opisać wybraną organizację społeczną z wykorzystaniem różnych perspektyw teoretycznych ZIP1A_W09, ZIP1A_W23, ZIP1A_W21 Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi demonstrować samodzielnie przygotowaną analizę wybranego zjawiska społecznego w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi rozpoznać źródła zmian społecznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi klasyfikować różne typy organizacji społecznych + + - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi wyjaśnić mechanizmy kontroli społecznej w oparciu o wybrane teorie socjalizacji + + - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi tłumaczyć mechanizmy zróżnicowania społecznego oparciu o wybrane teorie + + - - - - - - - - -
M_W005 Potrafi definiować cele i zakres socjologii oraz historyczne warunki jej powstania. + + - - - - - - - - -
M_W006 Potrafi opisać wybraną organizację społeczną z wykorzystaniem różnych perspektyw teoretycznych - + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Socjologia, jako nauka

  Socjologia, jako nauka – wiedza potoczna a wiedza naukowa w socjologii. Najważniejsze podejścia teoretyczne w badaniu zjawisk społecznych. Założenia dotyczące badanej rzeczywistości. Metody badań socjologicznych.

 2. Podstawowe elementy struktury społecznej

  Podstawowe elementy struktury społecznej – rodzaje struktur społecznych. Klasy, warstwy, zróżnicowanie społeczne. Miejsce jednostki w strukturze społecznej – rola społeczna, pozycja społeczna.

 3. Społeczeństwo w jednostce

  Społeczeństwo w jednostce – socjalizacja i kontrola społeczna. Kultura i jej wzory – zróżnicowanie kulturowe we współczesnym świecie.

 4. Organizacyjność, jako cecha charakterystyczna współczesnego społeczeństwa. Grupy, zbiorowości, organizacje społeczne.

  Typy organizacji ze szczególnym uwzględnieniem organizacji utylitarnej. Rola i znaczenie grup społecznych.

 5. Nierówności społeczne – teorie społecznego wykluczenia i jego zróżnicowania, objawy, problem marginalizacji we współczesnym świecie.

  Źródła zróżnicowania społecznego. Podstawowe przyczyny społecznego wykluczenia i społecznej marginalizacji

 6. Zmiana społeczna, nowoczesność, ponowoczesność – zjawiska globalizacji i glokalizacji z perspektywy socjologicznej.

  Charakterystyka procesu zmiany społecznej. Socjologiczna perspektywa zjawiska globalizacji.

Auditorium classes:
 1. Historyczne warunki powstania socjologii.

  Zmiana społeczna, jako warunek powstania socjologii. Próba odpowiedzi na pytania: jak jest naprawdę? Dlaczego tak jest? Jak będzie?

 2. Socjologia jako nauka – perspektywa socjologiczna w analizie zjawisk społecznych, główne problemy i podejścia w socjologii.

  Szkoły i perspektywy badawcze w socjologii. Różnice w wyjaśnianiu zjawisk społecznych.

 3. Kultura – pojęcie i treść kultury, wzory kultury, rola społeczna, etnocentryzm vs. relatywizm kulturowy.

  Rola, znaczenie i funkcje kultury w życiu społecznym.

 4. Różnorodność kulturowa – zróżnicowanie kulturowe we współczesnym świecie.

  Umiejętność zdefiniowania zróżnicowania kulturowego oraz jego znaczenia w perspektywie globalnej.

 5. Socjalizacja i kontrola społeczna

  Mechanizmy uspołecznienia oraz społecznej kontroli zachowań.

 6. Podstawowe procesy grupowe

  Tworzenie i powstawanie grup oraz zespołów. Zjawisko konformizmu oraz proces grupowego myślenia.

 7. Nierówności społeczne, różnice płci jako różnice społeczne

  Płeć, jako determinanta zróżnicowania społecznego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Realization of independently performed tasks 40 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 40 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa – średnia ważona: 40 % prezentacja; 60 % kolokwium (treści wykładu).

Prerequisites and additional requirements:

Ogólne zainteresowanie funkcjonowaniem społeczeństwa.

Recommended literature and teaching resources:

Sztompka, Piotr. 2005. „Analiza społeczeństwa”, Kraków: Znak.
Pawnik, Wojciech. 2002. „Organizacja. Zachowania organizacyjne. Perspektywa socjologiczna”, Kraków: Uczelniane Wydawnictwa naukowo-Dydaktyczne.
Szacka, Barbara. 2003. „Wprowadzenie do socjologii”, Warszawa: Oficyna Naukowa.
Aronson, Elliot. 1997. „Psychologia społeczna. Serce i umysł”, Poznań: Zysk i S-ka.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

- Pawnik W. (2002): Zmiana systemowa, czyli w stronę społeczeństwa quasi-rynkowego, (w:),Konecki K., Tobera P., Buchner-Jeziorska A., Karczmarczuk K., Dymarczyk W. (red.), Socjologia gospodarki: rynek, instytucje, zarządzanie, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź, s. 101–118;
– Pawnik W. (2003): Społeczeństwo polskie wobec paradygmatu gospodarki wiedzy (“Polish society in accordance with paradigm of economy of knowledge”), (w:), Zbiegień-Maciąg L., Pawnik W. (red.), Organizacje przyszłości. Szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, Poldex, Kraków, s. 19–2
– Pawnik W. (2004): Pomiędzy uniwersalizmem a partykularyzmem. Dylematy życia organizacyjnego okresu zmiany, (w:) Listwan T. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1032, s. 290–296;
– Pawnik W. (2004): Anomia jako instrument poszerzania obszaru i zakresu władzy, marginalizacji i wykluczenia, (w:) Woźniak M. G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, s. 129-138;
- Pawnik W. (2005): Problemy społecznej akceptacji strategii i kierunków rozwoju gospodarki w Polsce – fakty i mity, (w:), Szczakowski Z. J. (red.), Zarządzanie organizacjami w świetle wyzwań XXI wieku – od teorii do praktyki, tom II, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź, s. 283–290;
- Pawnik W. (2006): Globalny kontekst życia organizacyjnego, (w:) Partycki S. (red.), Nowa ekonomia a społeczeństwo, tom I, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 224-232;
- Pawnik W. (2006): Ponadnarodowe strategie personalne a problem kultury różnorodności, (w:) Zbiegień-Maciąg L., Beck E. (red.), Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy “starym” a “nowym”, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, s. 23-30;
– Pawnik W. (2006): Podmiotowość w organizacji – fakt społeczny, czy postmodernistyczny postulat? (w:) Woźniak M. G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, cz.2, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 627-638;
- Pawnik W. (2008): Humanizacja pracy, czy ucieczka od wolności – standaryzacja tożsamości pracowniczych w epoce radykalizacji nowoczesności (“The humanization of the work or the escape from the freedom – standardization identity labour within radicalness modernness”), (w:) Sikora J., Walczak-Duraj D. (red.), Praca w perspektywie humanistycznej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku), s.71–78;
- Pawnik W. (2009): Dylematy władzy organizacyjnej w kontekście zjawiska globalizacji, (w:) Gableta M., Pietroń-Pyszczek A. (red.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prace naukowe UE nr 43, Wrocław, s. 418-422;
- Pawnik W. (2009): Konstruowanie porządku wolnorynkowego w Polsce – aspekt społeczny, (w:) Woźniak M. G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne, Zeszyt nr 15, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 28-36;
- Pawnik W. (2010): Polacy w świecie technopolu – między społecznym dziedzictwem erozji etosu pracy a innowacją organizacyjną Fredericka Winslowa Taylora, (w:) Wożniak M. G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, Zeszyt nr 17, Uniwersytet Rzeszowski, s. 110-125, Rzeszów;
- Pawnik W. (2012): Kulturowo-instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, (w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka, WZ AGH, Kraków;
- Pawnik W. (2012): Zarządzanie a zmiany w otoczeniu organizacyjnym, (w:) Czech A. (red.), Nauki o zarządzaniu – u początków i współcześnie, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 118, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 273-290;
- Pawnik W. (2013): Kulturowo-instytucjonalne uwarunkowania modernizacji w Polsce, (w:) Górski P. (red.), Społeczno-kulturowe i prawne aspekty zarządzania organizacjami, Wydawnictwa AGH, Kraków, s. 7-22;
– Pawnik W. (2015): Oczekiwania pracodawców wobec kompetencji społeczno-psychologicznych potencjalnych pracobiorców w Polsce w świetle badań empirycznych, (w:) Kulczycka J. (red.), Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w teorii i w praktyce, Wydawnictwa AGH, Kraków, s. 101-115;
- Pawnik W. (2016): Realizacja paradygmatu ekonomizacji życia społecznego w Polsce na przykładzie migracji zarobkowych, (w:) Gizicka D. (red.), Małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo. Przemiany we współczesnej Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 171-180;
- Pawnik W. (2016):Zaufanie społeczne – paradoks procesów modernizacyjnych, (w:) Borski M. (red.), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie tom XVIII Zeszyt 3/2016, Sosnowiec 2016, s. 291-306.
- Pawnik W. (2017): Człowiek jako podmiot i przedmiot zarządzania, czyli paradoksy organizacyjne świata politycznej poprawności, (w:) Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie nr 25, tom 1/2017, s. 68-81.
- Pawnik W. (2017): Aktorzy życia organizacyjnego – pomiędzy unifikacją a zróżnicowaniem, (w:) Walczak-Duraj D., Kołodziejczak M., Zalewska-Turzyńska M. (red.), Humanizacja pracy, 4 (290), Płock (L), s. 61-78.
- Pawnik W. (2002): Organizacja. Zachowania organizacyjne. Perspektywa socjologiczna (“Organisation. Organizational behaviours. Sociological perspective”), Wyd. Uczel. AGH, Kraków;
- Pawnik W.(2008): Kapitalizm w Europie, czyli raz jeszcze o sile sprawczej religii, Zakład Wydawniczy “NOMOS”, Kraków;
– Bryda G., Pawnik W. red. (2009): “Oblicza socjologii krakowskiej”, tom I, Zakład Wydawniczy “NOMOS”, Kraków;

Additional information:

None