Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Logistics
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-607-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr hab. inż. Karkula Marek (mkarkula@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Karkula Marek (mkarkula@zarz.agh.edu.pl)
mgr inż. Jurczyk Krzysztof (kjurczyk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących logistyki, procesów i systemów logistycznych przedsiębiorstw oraz metod i narzędzi wspomagania decyzji w tym obszarze.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę na temat logistyki wykorzystując różne źródła informacji ZIP1A_U13 Execution of a project
M_U002 potrafi właściwie dobrać i zastosować narzędzia i metody badawcze w celu identyfikacji, analizy, oceny wybranych procesów i systemów logistycznych ZIP1A_U07, ZIP1A_K02, ZIP1A_U01 Execution of laboratory classes,
Report
M_U003 potrafi proponować rozwiązania konkretnych problemów logistycznych ZIP1A_U18 Execution of exercises,
Activity during classes
M_U004 potrafi dokonać interpretacji podstawowych wskaźników oceny procesów i systemów logistycznych ZIP1A_U07, ZIP1A_U05 Execution of laboratory classes,
Execution of exercises,
Report,
Test
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę o logistyce, ma podstawową wiedzę o systemach i procesach logistycznych, ich formach, roli oraz znaczeniu w funkcjonowaniu przedsiębiorstw ZIP1A_W02, ZIP1A_W01 Test,
Activity during classes
M_W002 wyjaśnia funkcje, rolę i istotę podsystemów logistyki zaopatrzenia, magazynowania, produkcji i dystrybucji w podmiotach gospodarczych ZIP1A_W05 Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
M_W003 ma wiedzę na temat operacyjnej działalności logistycznej oraz strategii logistycznych podmiotów gospodarczych, metod i sposobów ich opracowania ZIP1A_W02 Test,
Activity during classes
M_W004 wyjaśnia funkcje zapasów w przedsiębiorstwie i czynników mających wpływ na kształtowanie ich poziomu ZIP1A_U04, ZIP1A_W04 Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę na temat logistyki wykorzystując różne źródła informacji + - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi właściwie dobrać i zastosować narzędzia i metody badawcze w celu identyfikacji, analizy, oceny wybranych procesów i systemów logistycznych - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi proponować rozwiązania konkretnych problemów logistycznych - - - - - - - - - - -
M_U004 potrafi dokonać interpretacji podstawowych wskaźników oceny procesów i systemów logistycznych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę o logistyce, ma podstawową wiedzę o systemach i procesach logistycznych, ich formach, roli oraz znaczeniu w funkcjonowaniu przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
M_W002 wyjaśnia funkcje, rolę i istotę podsystemów logistyki zaopatrzenia, magazynowania, produkcji i dystrybucji w podmiotach gospodarczych + - - - - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę na temat operacyjnej działalności logistycznej oraz strategii logistycznych podmiotów gospodarczych, metod i sposobów ich opracowania + - - - - - - - - - -
M_W004 wyjaśnia funkcje zapasów w przedsiębiorstwie i czynników mających wpływ na kształtowanie ich poziomu + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Podstawowe pojęcia z zakresu logistyki

  • Rola logistyki w funkcjonowaniu organizacji.
  • Systemy i procesy logistyczne.
  • Pojęcia łańcucha dostaw i sieci logistycznej.
  • Strategie ECR, QR.

 2. Logistyka zaopatrzenia i strategie zakupowe

  • Strategiczne znaczenie zaopatrzenia.
  • Marketing zaopatrzenia i jego etapy.
  • Podstawowe wskaźniki wykorzystywane do oceny systemu zaopatrzenia.

 3. Gospodarka magazynowa i zarządzanie zapasami

  • Rola i funkcje zapasów w przedsiębiorstwie. Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania zapasami.
  • Wycena zapasów w przedsiębiorstwie. Struktura ilościowa zapasów.
  • Wyznaczanie ekonomicznych wielkości zamówienia.
  • Metody stosowane w sterowaniu zapasami.
  • Nowoczesne strategie gospodarki zapasami.
  • Rola i funkcje magazynu w systemie logistycznym.
  • Podstawowe procesy realizowane w magazynie.

 4. Podstawowe pojęcia z zakresu logistyki produkcji

  • Sterowanie przepływem materiałów w systemie produkcyjnym.
  • Koncepcje push i pull.
  • Koncepcja Lean Manufacturing.

 5. Logistyka dystrybucji i elementy systemu dystrybucji

  • Pojęcie dystrybucji.
  • Kanał dystrybucji i struktury systemów dystrybucyjnych.

Project classes:
 1. Analiza zapasów metodami ABC i XYZ
 2. Składowanie towaru w magazynie wg metody ABC
 3. Analiza symulacyjna metod sterowania zapasami – ROC, ROP
 4. Strategie zakupowe – analiza obrotów, poziomu obsługi klienta
 5. Analiza wskaźników logistycznych systemu kolejkowego
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Preparation for classes 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Contact hours 1 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:
 • średnia arytmetyczna ocen ze sprawozdań sporządzonych do wykonywanych ćwiczeń projektowych
 • ocena końcowa obliczana jest jako średnia arytmetyczna pozytywnych ocen uzyskanych z ćwiczeń projektowych i testu zaliczeniowego
Prerequisites and additional requirements:

podstawowe wiadomości z zakresu: zarządzania, matematyki, statystyki matematycznej, algorytmiki, teorii i inżynierii systemów

Recommended literature and teaching resources:
 1. Abt S.: „Logistyka w teorii i praktyce”, Wydawnictwo AE, Poznań 2001
 2. Blaik P.: „Logistyka”, PWE, Warszawa 2001
 3. Ciesielski M. (red.):„Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw”, praca zbiorowa, PWE Warszawa 2009
 4. Harrison A., van Holk R.: „Zarządzanie logistyką”, PWE Warszawa 2010
 5. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S.(red.): „Logistyka”, ILIM Poznań 2009
 6. Krawczyk S.: „Metody ilościowe w logistyce (przedsiębiorstwa)”, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001
 7. Pfohl H. C.: Zarządzanie logistyką, Biblioteka Logistyka Poznań 1998
 8. Sarjusz–Wolski Z.: „Strategia zarządzania zaopatrzeniem”, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1998
 9. Skowronek Cz., Sarjusz–Wolski Z.: „Logistyka w przedsiębiorstwie”, PWE, Warszawa 2008
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Bukowski L., Karkula M. (i inni): Zarządzanie systemami logistycznymi, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014
 2. Feliks J., Karkula M. (red.): Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, T. 2, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013
 3. Karkula M.: Modelowanie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie transportowym, Transport z. 97 Środki i infrastruktura transportu, 2013, s. 245–257
 4. Karkula M.. Majewska K.: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej_, T. 3, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016
Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

W przypadku nieuzyskania zaliczenia w terminie podstawowym student ma prawo do dwukrotnego zaliczania ćwiczeń w terminach poprawkowych pod warunkiem wcześniejszego wyrównania ew. zaległości powstałych wskutek nieobecności na zajęciach. Tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach ustala prowadzący zajęcia uwzględniając specyfikę oraz wielkość powstałych zaległości.