Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Filozofia inteligentnego inwestowania od Benjamina Grahama do Warrena Buffetta
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-609-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Paszyński Wojciech (wojciech.paszynski@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Paszyński Wojciech (wojciech.paszynski@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student poznaje filozofię inwestowania według Benjamina Grahama oraz najważniejszych
kontynuatorów jego myśli.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi dokonywać obserwacji zjawisk i procesów rządzących w ramach funkcjonowania giełdy oraz ich opisu, analizy i interpretacji stosując podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne ZIP1A_U04, ZIP1A_U05 Activity during classes
M_U002 Potrafi prawidłowo ocenić ryzyko wiążące się zespekulacją giełdową, objaśni aspekty ekonomicznei zarządcze inwestycji ZIP1A_U04, ZIP1A_U05 Activity during classes
M_U003 Wyjaśni podstawowe mechanizmy rządzące giełdą z uwzględnieniem czynnika społecznego ZIP1A_U04, ZIP1A_U05 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Wymienia najważniejsze założenia tzw. inteligentnego inwestowania według koncepcji Benjamina Grahama ZIP1A_W04
M_W002 Zna sylwetki najwybitniejszych inwestorów i spekulantów giełdowych XX i XXI wieku ZIP1A_W04 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi dokonywać obserwacji zjawisk i procesów rządzących w ramach funkcjonowania giełdy oraz ich opisu, analizy i interpretacji stosując podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi prawidłowo ocenić ryzyko wiążące się zespekulacją giełdową, objaśni aspekty ekonomicznei zarządcze inwestycji - + - - - - - - - - -
M_U003 Wyjaśni podstawowe mechanizmy rządzące giełdą z uwzględnieniem czynnika społecznego - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wymienia najważniejsze założenia tzw. inteligentnego inwestowania według koncepcji Benjamina Grahama + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna sylwetki najwybitniejszych inwestorów i spekulantów giełdowych XX i XXI wieku + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Benjamin Graham i jego uczniowie
2.Warren Buffett – „wyrocznia z Omaha”. Żywa legenda
3.Giełda. Globalne kasyno czy miejsce realnych inwestycji?
4.Mistrz wyjaśnia: Spekulowanie to nie inwestowanie!
5.Inteligentny inwestor – kim jest?
6.Value investing jako klucz skutecznej strategii inwestowania
7.Przed inflacją chroń nas Panie?
8.Inwestor defensywny i aktywny
9.Strategie wobec wahań rynkowych
10.Czy fundusze inwestycyjne to dobra lokata kapitału?
11.Doradcy inwestora
12.Analiza papierów wartościowych a jedna akcja – praktyczne wskazówki
13.Rodzaje spółek giełdowych
14.Strategie dla inwestora defensywnego i aktywnego
15.Czym są emisje wymienialne i warranty
16.Kilka słów o polityce dywidend
17.Margines bezpieczeństwa, głupcze! Podstawowa koncepcja inwestowania
18.Etyka, przejrzystość, transparentność jako uniwersalne zasady
19.Akcjonariusze – reguły gry według Warrena Buffetta
20.Kultura, ład a komunikacja w korporacji
21.Jak prawidłowo ocenić ryzyko?
22.Zarządzanie ryzykiem, czasem i kryzysem
23.Zasady zarządzania w korporacji
24.Menadżerowie wysokich szczebli – szkic behawioralny
25.Analiza własnych błędów
26.„Cudownie jest mieć zbyt dużo tego co dobre”

Auditorium classes:

Rozwiązywanie zadań dotyczących problematyki omawianej na wykładzie, analiza
tekstów źródłowych, dyskusja.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Preparation for classes 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen z poszczególnych ćwiczeń oraz z kolokwium zaliczeniowego. Oceny
cząstkowe przydzielane są za udział i aktywność w poszczególnych ćwiczeniach. Waga kolokwium
zaliczeniowego to 50%, waga średniej z ocen cząstkowych to 50%.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia z kolokwium w pierwszym terminie, możliwa jest poprawa
kolokwium zaliczeniowego w dwóch dodatkowych terminach.
W przypadku nieobecności na zajęciach możliwe jest odrabianie zajęć poprzez samodzielne
przerobienie materiału.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i zarządzania.

Recommended literature and teaching resources:

1.P. L. Bernstein, Przeciw Bogom, tłum. P. Borzęcki, T. Baszniak, Warszawa 2016.
2.R. J. Connors, Warren Buffett o biznesie. Zasady guru z Omaha, tłum. M. Rostocki, Warszawa 2017.
3.B. Graham, Inteligentny inwestor, wstęp i aktualizacje W. Buffett, J. Zweig, tłum. R. Madejski, D.
Bakalarz, Warszawa 2006.
4.N. Iwaszczuk, J. Orłowska-Puzio, B. Łamasz, A. Wzorek, Kluczowe ryzyka gospodarcze w dobie
globalizacji, red. nauk. N. Iwaszczuk, Kraków 2015.
5.N. Iwaszczuk, J. Dyduch, A. Jarzęcka, Zarządzanie finansami osobistymi jako nowy kierunek rozwoju
bankowości elektronicznej [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka, red. P. Łebkowski,
2014, s. 293-308.
6.D. Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, tłum. P. Szymczak, Poznań 2012.
7.M. Lewis, Wielki szort. Mechanizm maszyny zagłady, tłum. K. Man, Katowice 2016.
8.B. G. Malkiel, Błądząc po Wall Street. tłum. Magdalena Jania, Warszawa 2014.
9.H. B. Mayo, Inwestycje, tłum. K. Perez, M. Łukowski, Warszawa 2014.
10.W. Morawski, Socjologia ekonomiczna, Warszawa 2011.
11.P. Perz, Sztuka inwestowania: analiza techniczna, strategie inwestycyjne i zarządzanie ryzykiem na
GPW, Warszawa 2008.
12.J. Rothchild, P. Lynch, Pokonać giełdę, tłum. D. Bakalarz, Warszawa 2009.
13.J. D. Schwager, Analiza techniczna rynków terminowych, tłum. W. Madej, Warszawa 2002.
14.N. N. Taleb, Zwiedzeni przez losowość. Tajemnicza rola przypadku w życiu i w rynkowej grze, tłum. M.
Lipa, Warszawa 2016.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None