Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Databases
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-610-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Macioł Andrzej (amaciol@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Paliński Andrzej (palinski@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Macioł Andrzej (amaciol@zarz.agh.edu.pl)
Jędrusik Stanisław (jedrusik@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem przedmiotu jest opanowanie podstaw projektowania baz danych, poznanie systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych, w tym MS Access i MS SQL Server, oraz nauka zapytań w języku SQL.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w zespole projektowym; potrafi rozwiązywać problemy związane z realizacją projektu oraz prezentować wyniki zespołu ZIP1A_K05, ZIP1A_K08 Project
Skills
M_U001 Umie posługiwać się językiem SQL ZIP1A_U15 Test
M_U002 Potrafi obsługiwać MS Access ZIP1A_U15 Test
M_U003 Umie projektować systemy bazodanowe ZIP1A_U15 Project,
Test
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie zasady dostępu do danych w języku SQL ZIP1A_W12 Test
M_W002 Zna relacyjny model danych ZIP1A_W12 Project,
Test
M_W003 Zna i rozumie zasady modelowania danych ZIP1A_W12 Project,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w zespole projektowym; potrafi rozwiązywać problemy związane z realizacją projektu oraz prezentować wyniki zespołu - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie posługiwać się językiem SQL + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi obsługiwać MS Access - - - + - - - - - - -
M_U003 Umie projektować systemy bazodanowe + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie zasady dostępu do danych w języku SQL + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna relacyjny model danych + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zasady modelowania danych + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do problematyki modelowania danych i baz danych
2. Modelowanie danych z użyciem diagramów związków encji
3. Relacyjny model danych
4. Normalizacja schematów logicznych relacji
5. Podstawy języka zapytań SQL
6. Fizyczna organizacja danych i zarządzanie transakcjami w bazie danych
7. Inne rodzaje baz danych
8. Relacyjne bazy danych a hurtownie danych
9. Architektura hurtowni danych – model pojęciowy, logiczny i fizyczny
10. Podstawowe modele logiczne i modele fizyczne hurtowni
11. Przetwarzanie OLAP w hurtowniach danych – podstawowe operacje
12. Zarządzanie hurtownią danych
13. Najwięksi dostawcy komercyjnych baz danych i hurtowni danych oraz alternatywy open source

Project classes:

1. Modelowanie danych za pomocą diagramów związków encji ER
2. Transformacja modelu ER do modelu relacyjnego
3. Projektowanie prostych schematów relacji z wykorzystaniem zasad normalizacji
4. Praca z MS Access
5. Tworzeni tabel, relacji i wprowadzanie danych
6. Konstruowanie formularzy, kwerend i raportów
7. Projektowanie złożonych struktur relacyjnych baz danych
8. Projektowanie bazy danych dla wybranych przykładów
9. Kolokwium z umiejętności projektowania schematów relacyjnych baz danych
10. Praca z MS SQL Server
11. Wykonywanie podstawowych operacji SQL w trybie interakcyjnym
12. Konstruowanie zaawansowanych zapytań w języku SQL
13. Kolokwium ze znajomości MS Access i kolokwium z języka SQL

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 15 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład jako średnia z oceny z kolokwiów: z projektowania schematów baz danych, umiejętności obsługi MS Access oraz konstruowania zapytań w języku SQL.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana znajomość podstaw oprogramowania biurowego

Recommended literature and teaching resources:

Literatura
1. Celko J.: SQL Zaawansowane techniki programowania. Mikom, Warszawa 1999.
2. Elmasri R., Navathe S., Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion, Gliwice 2005.
3. Garcia-Molina H., Ullman J.D., Widom J.: Implementacja systemów baz danych, WNT, Warszawa 2003 (seria: Klasyka Informatyki).
4. Harrington, J.L.: SQL dla każdego. EDU-MIKOM, Warszawa 1998.
5. SQL – Język relacyjnych baz danych. WNT, Warszawa 1995.
6. Ullman J.D., Widom J.: Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT, Warszawa 2000 (seria: Klasyka Informatyki).
7. Todman C., Projektowanie hurtowni danych. Wspomaganie zarządzania relacjami z klientami. Helion 2011.
8. http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Bazy_danych

Oprogramowanie
1. Microsoft Access
2. Microsoft SQL Server
3. Microsoft Excel

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None