Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy nowoczesnej komunikacji marketingowej
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-614-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
mgr Kondak Anna (a_kondak@o2.pl)
Module summary

Celem modułu jest poznanie podstaw nowoczesnej komunikacji marketingowej oraz nabycie umiejętności zaprojektowania strategii komunikacyjnej dla wybranego obiektu rynkowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Wykonuje i potrafi przedstawić efekty pracy nad projektem dotyczącym działań komunikacyjnych wybranego obiektu rynkowego i wskazać usprawnienia ZIP1A_K02 Project,
Presentation
Skills
M_U001 Potrafi ocenić wskazane działania komunikacyjne i je zmodyfikować ZIP1A_U07 Case study
M_U002 Potrafi zaprojektować metodyczne działania komunikacji marketingowej zgodnie z podejściem instrumentalnym ZIP1A_U17 Execution of exercises,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Wymienia i definiuje uwarunkowania działań komunikacji marketingowej oraz posiada wiedzę o jej nowoczesnych instrumentach ZIP1A_W03 Case study
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Wykonuje i potrafi przedstawić efekty pracy nad projektem dotyczącym działań komunikacyjnych wybranego obiektu rynkowego i wskazać usprawnienia - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi ocenić wskazane działania komunikacyjne i je zmodyfikować - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować metodyczne działania komunikacji marketingowej zgodnie z podejściem instrumentalnym - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wymienia i definiuje uwarunkowania działań komunikacji marketingowej oraz posiada wiedzę o jej nowoczesnych instrumentach + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wprowadzenie do polityki komunikacyjnej
Uwarunkowania skutecznych działań marketingowych
Od klasycznych do nowoczesnych narzędzi komunikacji marketingowej
Reklama i jej formy
Public relations
Techniki sprzedaży osobistej
Narzędzia promocji dodatkowej
Komunikacja marketingowa w sieci
Formy mobilnej komunikacji marketingowej
Wybrane trendy, mody i narzędzia skutecznej komunikacji marketingowej
Kampanie, akcje i przedsięwzięcia komunikacji marketingowej
Inne nowoczesne formy komunikacji
Instytucje i agencje branżowe wspomagające marketerów
Skuteczność komunikacji marketingowej i jej pomiar.

Auditorium classes:

Podstawowe pojęcia
Funkcje współczesnej komunikacji marketingowej
Analiza wybranych kampanii komunikacyjnych
Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru optymalnych form komunikacji marketingowej
Projekt kampanii komunikacji marketingowej dla wybranego obiektu rynkowego
Metody badania skuteczności działań komunikacyjnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Completion of a project 22 h
Preparation for classes 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z ocen pozytywnych: 60% ocena z projektu, 40% ocena z zaliczenia ćwiczeń. Ocena z zaliczenia ćwiczeń to średnia ważona ocen pozytywnych z wykonywanych ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, rozwiązywania kejsow i/lub udziału w warsztatowych zajęciach terenowych, videotreningów, podawanych przykładów, aktywności na zajęciach oraz z wykonania i prezentacji projektów.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

Stępowski R., Komunikacja marketingowa 2030. Technologiczna rewolucja i mentalna ewolucja, Wyd. Słowa i Myśli, Lublin 2016.
Bonek T., Smaga M., Biznes na Facebooku i nie tylko. Praktyczny poradnik o promocji w mediach społecznościowych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Kall J., Branding na smartfonie. Komunikacja mobilna marki, Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
Taranko T., Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
Wiktor J. W., Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Allen J., Imprezy korporacyjne. Jak organizować eventy biznesowe i za ich pomocą stymulować wzrost w firmie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Rodriguez J., Nowoczesny e-mail marketing: uniwersalny, responsywny i skuteczny mailing w HTML-u, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.
Budzyński W., Public relations: zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa 2008.
Caples J., Mahn Fred E., Skuteczna reklama. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
Kall J., Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Warszawa 2002.
Kuś G., Decyzje zakupowe konsumentow a systemy komunikowania, Novae Res Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia 2011.
Maciorowski A., E-marketing w praktyce. Strategie skutecznej promocji online, Wydawnictwo Samo Sedno, Warszawa 2013.
Meerman S. D., Nowe zasady marketingu i public relations: jak korzystać z komunikatow informacyjnych, blogow, podcastingu, marketingu wirusowego oraz mediow internetowych w celu bezpośredniego dotarcia do nabywcy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
Nierenberg B., Wybrane problemy badania skuteczności reklamy. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000.
Nowak W.P., Media planning. Wyd. Marketingowy Dom Wydawniczy Proteus, Krakow 2001.
Public relations – narzędzia przyszłości, pod red. T. Solińskiego i D. Tworzydło, Wyd. WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów 2007.
Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, red. naukowa Jerzy Olędzki i Dariusz Tworzydło, WSIiZ w Rzeszowie
i Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Tarczydło B., Kondak A, Komunikacja poprzez bloga osobistego i jej wartość dla interesariuszy. Wyniki badań, ZN WSH Zarządzanie 2017, nr 4, s. 95–106.
Tarczydło B., Kondak A., Konior A., Viral marketing communication for brand, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Marketing i Zarządzanie, 2018, nr 4, s. 89–101.
Tarczydło B., Kreowanie pozytywnych doświadczeń interesariuszy w kampanii komunikacji marketingowej, [w:] Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji, red. nauk. Piotr Dziwiński, Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław Waszkielewicz, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, s. 205–211.
Tarczydło B., Neurobadania skuteczności reklamy – przykłady zastosowań, Marketing i Zarządzanie 2017, 3 (49), s. 85–93. DOI: 10.18276/miz.2017.49-08.
Tarczydło B., Strategia komunikacji marketingowej 360 stopni w kreowaniu wizerunku marki usługi. Studium przypadku, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 355 pt. Usługi 2014. Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług, redaktorzy naukowi Barbara Iwankiewicz-Rak, Barbara Mróz-Gorgoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 238–249.
Tarczydło B., Trendy w komunikacji marketingowej na rzecz marek. Wybrane aspekty, [w:] Marketing i Zarządzanie 2016, nr 4, s. 381–392.
Tarczydło B., Wzbudzanie emocji i kreowanie doświadczeń w kampanii komunikacji marketingowej, Marketing i Rynek 4/2014, s. 159–165.

Additional information:

1.Forma weryfikacji efektów kształcenia.
1.1.Aktywność na zajęciach, udział w pracach zespołowych, wykonywanych ćwiczeniach, analizach
przypadków, prowadzonych dyskusjach
1.2.Analiza przykładów z praktyki gospodarczej
1.3.Zaliczenie projektu
2.Warunki uczestnictwa w zajęciach
2.1.Wykłady nieobowiązkowe (ale potrzeba systematycznego zapoznawania się ze zrealizowanym materiałem)
2.2.Ćwiczenia audytoryjne obowiązkowe
2.3.Warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.
3.Oceny:
3.1.Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny
z ćwiczeń oraz pozytywne zaliczenie ćwiczeń i projektu.
3.2.Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz.
3.3.Na ocenę końcową wpływają wszystkie aktywności studenta zgodnie z podanymi zasadami przez prowadzącego zajęcia.
4.Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.